WNIOSEK

O WYDANIE ODPISU Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasto Ruda Śląska

pl. Jana Pawła II 6

41-709 Ruda Śląska

tel. 32 2 44 90 00

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury składa się w postaci papierowej w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej. Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej - w miejscu załatwienia sprawy, także za pośrednictwem poczty.

OPŁATY

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, w tym publikację w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej (wzory odpisów w załączeniu).

  1. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora jest bezpłatne.
  2. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następujące na wniosek   podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj.Dz.U.2019 r., poz.1000 z późn.zm.) w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE

Rejestr instytucji kultury, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zwartych zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie  https://rudaslaska.bip.info.pl

Dane zawarte w rejestrze udostępniane są przez:

  • otwarty dostęp do zawartości rejestru przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej,
  • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury można przeglądać w godzinach pracy urzędu.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2018 r, poz.1983 z późn. zm.),
  • Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (tj. Dz. U. z 2012 r, poz.189).


WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:24.09.2019 12:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Trzciński
Data na dokumencie:24.09.2019
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:24.09.2019 12:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 174