Miejsce złożenia dokumentów

Rejony Eksploatacji Budynków

lub

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Sp. z o. o.

Wymagane dokumenty

- wniosek – 6.13 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- zaświadczenia o dochodach od pracodawcy, oświadczenia o osiąganych zarobkach oraz wysokości otrzymywanych świadczeń w całości (dla każdego pełnoletniego członka rodziny) lub zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy

Opłaty

Brak opłat

Termin załatwienia

Do 31.03.2021 r.

Uwagi

Dłużnicy mogą wystąpić o umorzenie, w przypadku:

1)   posiadania na dzień 30 czerwca 2019 r. zaległych należności czynszowych lub należności z tytułu odszkodowań za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz z tytułu należności za media, a także kosztów dochodzenia należności,

2)   uznania wysokości zadłużenia powstałego w okresie od dnia 01 lipca 2019 r. do dnia podpisania porozumienia i jego uregulowania do dnia 31 grudnia 2020 r.,

3)   złożenia do zarządcy mieszkaniowego zasobu Gminy MPGM TBS Sp. z o. o. w terminie do 31 stycznia 2020 r. pisemnego wniosku o umorzenie odsetek.

3. Umorzenie nie dotyczy dłużników, którzy:

1)   bezprawnie zajęli lokal mieszkalny,

2)   używają lokal mieszkalny w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbują obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczą urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykraczają w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali.

4. Umorzenie nastąpi w formie rozstrzygnięcia, po spełnieniu następujących warunków:

1)   spłacie zaległych należności według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. przez dłużnika oraz

2)   wnoszeniu bieżących opłat związanych z zajmowanym lokalem, w tym rozliczeń mediów,
od dnia zawarcia porozumienia do dnia 31 grudnia 2020 r.

5. Umorzenie ma charakter jednorazowej pomocy dłużnikowi.

6. Ustala się następujące limity umorzenia:

1)   spłata zaległych należności do 31 stycznia 2020 r. umożliwia uzyskanie umorzenia całości odsetek od spłaconej zaległej należności,

2)   spłata zaległych należności do 29 lutego 2020 r. umożliwia uzyskanie umorzenia w wysokości 90% odsetek od spłaconej zaległej należności,

3)   spłata zaległych należności do 31 marca 2020 r. umożliwia uzyskanie umorzenia w wysokości 80% odsetek od spłaconej zaległej należności,

4)   spłata zaległych należności do 30 kwietnia 2020 r. - umożliwia uzyskanie umorzenia w wysokości 70% odsetek od spłaconej zaległej należności.

7. Organem uprawnionym do udzielania ulg jest Prezydent Miasta Ruda Śląska na podstawie informacji przesłanej przez zarządcę mieszkaniowego zasobu Gminy.

8. W przypadku, gdy z dostarczonych dokumentów, nie wynika uzasadniony i ważny interes dłużnika Prezydent Miasta Ruda Śląska może nie wyrazić zgody na umorzenie odsetek

9. Tryb umorzenia odsetek nie może być stosowany dłużej niż do dnia 31 marca 2021 r.

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy

Podstawa prawna

Art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, § 11 uchwały nr PR.0007.155.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania.

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o. o. ul. 1 Maja 218,  41-710 Ruda Śląska, tel. 242 07 81, wew. 782

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umorzenie odsetek
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:02.12.2019 14:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Stemplewska
Data na dokumencie:02.12.2019
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 12:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 332