Wpisanie zagranicznego orzeczenia sądu lub rozstrzygnięcia w sprawach rozwodu do aktu małżeństwa

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój 105

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 9.15 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- odpis zagranicznego wyroku sądu lub rozstrzygnięcia innego organu państwa obcego w sprawie rozwodu małżeństwa zarejestrowanego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rudzie Śląskiej, w oryginale wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

- W przypadku orzeczeń wydanych w krajach Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii), zaświadczenie, o którym mowa w art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003, wydane przez właściwy sąd lub inny organ, który orzekł rozwód, wraz z jego tłumaczeniem na język polski. Dodatkowo, w przypadku jeśli wyrok rozwodowy został wydany w trybie zaocznym, należy dostarczyć również oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego, że pismo wszczynające postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która się nie stawiła;

- dokument tożsamości do wglądu,

- dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

 Opłaty

11,00 zł. - opłata skarbowa za wpisanie zagranicznego wyroku rozwodu. Opłatę można wnieść w USC - bezpośrednio przy załatwianiu sprawy lub w kasie Urzędu Miasta (Budynek A - pok.13) bądź na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Ruda Śląska
nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Dla osób wpłacających z zagranicy
INGBPLPW PL 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki. Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od konieczności przeniesienia aktu małżeństwa do Rejestrów Państwowych oraz ewentualnego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Uwagi

Nie każde zagraniczne orzeczenie o rozwodzie może być wpisane do aktu małżeństwa przez kierownika urzędu stanu cywilnego. Możliwość uznania takiego orzeczenia z mocy prawa, oceniana jest w pierwszej kolejności ze względu na czas i miejsce jego wydania.

Co do zasady, bezpośrednio uznawane (rejestrowane we właściwym USC) są wyroki rozwodowe:

- wydane przez sądy państw członkowskich UE od 1 maja 2004 roku;

- wydane przez sądy państw niebędących członkami UE od dnia 1 lipca 2009 roku

Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE przed 1 maja 2004 roku lub przez sądy pozostałych państw przed 1 lipca 2009 roku mogą zostać uznane na terytorium RP tylko w wyniku przeprowadzenia postępowania w sądzie okręgowym, właściwym ze względu na obecne lub ostatnie miejsce zameldowania.

Od przedstawionych powyżej zasad istnieją wyjątki, wynikające z umów międzynarodowych, dlatego każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie.

- wniosek, wraz z dokumentami składa się do kierownika urzędu stanu cywilnego, w którym zarejestrowano małżeństwo.

- wniosek można złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub przesłać pocztą tradycyjną.

 Tryb odwoławczy

Wniosek do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu, w przypadku pisemnej odmowy Kierownika USC dokonania czynności na podstawie orzeczenia organu państwa obcego.

 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

Ustawa  z dnia  17 listopada 1964  r.  Kodeks postępowania cywilnego,

Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich (...).

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 6100, 6107

tel.: 322-449-013 lub 322-449-017

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odpis zagranicznego wyroku sądu lub rozstrzygnięcia innego organu państwa obcego
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:06.12.2019 08:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Michalska
Data na dokumencie:06.12.2019
Informację aktualizował:Liliana Moskała-Zydra
Data aktualizacji:05.03.2021 11:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 384