Wydział Spraw Obywatelskich tutejszego Urzędu informuje, że w dniach od 24 lutego do 24 marca 2020 roku (z wyjątkiem dnia 6 marca 2020 r.) na terenie Rudy Śląskiej będzie prowadzona kwalifikacja wojskowa.

W tym okresie Powiatowa Komisja Lekarska będzie określać kategorie zdrowia osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej, a przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chorzowie będzie tym osobom wydawał książeczki wojskowe.

Obowiązkowi zgłoszenia się do Powiatowej Komisji Lekarskiej podlegają:

- mężczyźni urodzeni w 2001 roku,

- mężczyźni urodzeni w latach 1996 – 2000, którzy z jakichkolwiek powodów dotychczas nie stawali  kwalifikacji wojskowej, nie mają określonej zdolności do służby wojskowej i nie posiadają książeczki wojskowej,

- osoby urodzone w latach 1999 – 2000, które zostały uznane przez komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria B),

- kobiety urodzone w latach 1996 – 2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, jak również kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji (szkoły medyczne, weterynaryjne, szkoły o kierunku psychologicznym). 

Wymienione osoby będą wzywane do Powiatowej Komisji Lekarskiej wezwaniami imiennymi. Ponadto, informacje o kwalifikacji wojskowej w formie Obwieszczenia Wojewody Śląskiego zamieszcza się na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta, a ponadto zostaną przekazane do szkół ponadpodstawowych.

Informuje się, że nieodebranie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających zgłoszeniu się do kwalifikacji wojskowej z tego obowiązku. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Osobę, która otrzyma wezwanie do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej, a z ważnych przyczyn nie będzie mogła zgłosić się w wyznaczonym terminie, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 32  244-90-18,  32 244-90-27 albo osobiste zgłoszenie się do Urzędu Miasta Ruda Śląska - Budynek B przy ul. Piotra Niedurnego 46, III piętro pokój 304 lub 307, w celu ustalenia nowego terminu zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej,  nie przekraczającego jednak daty 24 marca 2020 r.

Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Ruda Śląska będzie urzędowała w Budynku B Urzędu Miasta Ruda Śląska –  w Nowym Bytomiu, przy ul. Piotra Niedurnego 46, w następujących godzinach:

w poniedziałek, wtorek, środę i piątek od godziny 14:00,

w czwartek od godziny 13:00.

Wszelkich informacji na temat kwalifikacji wojskowej udziela Wydział Spraw Obywatelskich  Urzędu Miasta, tel. 32  244-90-18 lub 32 244-90-27.

.................................................................

Świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie lub dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej dla żołnierzy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe.

 Żołnierz, który odbył ćwiczenia wojskowe może złożyć wniosek o wypłatę  świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego, albo utraconego dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie tych ćwiczeń wojskowych. Wniosek należy złożyć najpóźniej przed upływem 3 miesięcy od dnia zakończenia ćwiczeń wojskowych.

Do wniosku należy dołączyć:     

- zaświadczenie o wypłaconym uposażeniu za odbyte ćwiczenia wojskowe, wydane przez jednostkę wojskową,

- zaświadczenie o wysokości utraconego wynagrodzenia w przeliczeniu na jeden dzień, wydane przez zakład pracy, w którym żołnierz jest zatrudniony

lub

- zaświadczenie o wysokości utraconego dochodu w przeliczeniu na jeden dzień, wydane przez naczelnika urzędu skarbowego – jeżeli żołnierz prowadzi działalność gospodarczą.

Przy dokonywaniu wyliczeń przez zakład pracy, urząd skarbowy i urząd miasta stosuje się przepisy:

a) art. 119a ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459,  z późn. zm.),

b) rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2018 r. poz. 881).

Informacji w tych sprawach udziela: Wydział Spraw Obywatelskich  Urzędu Miasta - tel. 32  244 90 18 lub 32 244 90 27.

...................................................................................

Kwalifikacja wojskowa

Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej.

30 dni przed terminem kwalifikacji wydane zostaje Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o kwalifikacji wojskowej, w którym określa się miejsce i termin przeprowadzenia tej kwalifikacji w danym roku.

Wymagane dokumenty

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, przedstawia następujące dokumenty:

- dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

- dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia,

- dokument stwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki,

- fotografia o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy.

 

Odwołanie

Osobie zgłaszającej się do kwalifikacji wojskowej przysługuje odwołanie od Orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej w sprawie ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej.

Organem odwoławczym jest:

Wojewódzka Komisja Lekarska w Katowicach
ul. Jagiellońska 25.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Zuzanna Piecha – 322-449-000 do 010 wew. 6306

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kwalifikacja wojskowa i inne sprawy wojskowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Joanna Szuchaja
Data publikacji:01.08.2018 09:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bożena Kurpanik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:04.02.2020 09:11