Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

(nie wymagających pozwolenia na budowę)

Miejsce złożenia dokumentów

Papierowo:

- pocztą na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

- osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców – parter budynku "A" pod adresem jw.

Elektronicznie:

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /umrudasl/pisma

- za pośrednictwem aplikacji internetowej: http://e-budownictwo.gunb.gov.pl

Wymagane dokumenty

- wypełniony formularz PB-2 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - formularz PB-5 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb

- pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw lub ich kopie

- projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia, jeśli jest wymagany zgodnie z art. 30 ust. 2a pkt 4 i 5.

W przypadku zgłoszenia:

- budowy sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa,

- budowy wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,

- instalowania wewnątrz i na zewnątrz budynku instalacji gazowych,

należy złożyć:

- wypełniony formularz PB-2 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej (w 3 egzemplarzach) lub elektronicznej, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw lub ich kopiami,

(Do 19 września 2021 r. dopuszczalne jest złożenie projektu budowlanego papierowo w 4 egzemplarzach, w formie i zakresie obowiązującym przed dniem 19 września 2020 r. – nie dotyczy instalowania instalacji gazowej)

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - formularz B-3 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeśli pozwolenie jej podlega,

- w zależności od rodzaju inwestycji lub trybu postępowania – inne załączniki określone w art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

Opłaty

Poniższe kwoty opłat skarbowych można uiszczać w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska lub na numer konta:

ING BSK S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Przyjęcie zgłoszenia:

- sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPA

- o długości do 1 km – 105 zł,

- o długości powyżej 1 km – 2143 zł.

W przypadku występowania za pośrednictwem pełnomocnika:

     - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Zwolnienia od opłaty

Od opłaty skarbowej zwolnione są osoby i podmioty wyszczególnione w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Termin załatwienia

21 dni od daty wpływu kompletnego zgłoszenia. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia termin 21 dni biegnie od momentu kompletnego uzupełnienia dokumentów.

Uwagi

- zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Roboty można rozpocząć, jeśli w terminie 21 dni od daty kompletnego zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji,

- na wniosek inwestora, organ może wydać pozwolenie na wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, a dla których wystarczające jest zgłoszenie organowi (art. 29 ust. 1 i ust. 3 – Prawo budowlane). W tym celu należy złożyć jednak komplet dokumentów wraz z wnioskiem PB-1,

- w przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Tryb odwoławczy

Zgłaszającemu służy odwołanie od decyzji sprzeciwu w terminie 14 dni od daty jego odebrania. Odwołanie kieruje się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3190, 3200, 3203

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:05.03.2021 10:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:05.03.2021
Informację aktualizował:Liliana Moskała-Zydra
Data aktualizacji:05.07.2021 12:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 261