Zgłoszenie rozbiórki

Miejsce złożenia dokumentów

Papierowo:

- pocztą na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

- osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców – parter budynku "A" pod adresem jw.

Elektronicznie:

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /umrudasl/pisma

- za pośrednictwem aplikacji internetowej: http://e-budownictwo.gunb.gov.pl

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek - formularz PB-4 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- zgoda właściciela (właścicieli) obiektu budowlanego lub jej kopia,

- ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia organ może zażądać ponadto przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

Opłaty

W przypadku występowania za pośrednictwem pełnomocnika:

     - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Termin załatwienia

21 dni od daty wpływu kompletnego zgłoszenia. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia termin 21 dni biegnie od momentu kompletnego uzupełnienia dokumentów.

Uwagi

- zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót rozbiórkowych. Rozbiórkę można rozpocząć, jeśli w terminie 21 dni od daty kompletnego zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji,

- procedurze zgłoszenia podlega rozbiórka dotycząca budynków i budowli o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,

- rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na rozbiórkę,

- rozbiórka obiektów objętych ochroną konserwatorską (ochrona w planie miejscowym, wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków lub wpis do Rejestru Zabytków) wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,

- organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów jw., jeśli ich rozbiórka może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska, albo wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

Tryb odwoławczy

Każdej ze stron postępowania służy odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od daty jego odebrania. Odwołanie kieruje się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3190, 3200, 3201

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PB-4 - zgłoszenie rozbiórki
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:05.07.2021 11:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:05.03.2021
Informację aktualizował:Liliana Moskała-Zydra
Data aktualizacji:05.07.2021 12:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 109