Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter,

Urząd Miasta - budynek "A",

pl. Jana Pawła II 6.

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz PB-9 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- oświadczenie osoby na rzecz której wydano przedmiotową decyzję lub która dokonała zgłoszenia (nie jest wymagana, jeśli wnioskodawca dysponuje nieruchomością na zasadzie własności lub użytkowania wieczystego),

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

- oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - formularz B-3 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

 

Opłaty

Poniższe kwoty opłat skarbowych można uiszczać w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska lub na numer konta:

ING BSK S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

90 zł – od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę,

 

Termin załatwienia

30 dni od daty wpływu wniosku do urzędu.

Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Uwagi

- osoba składająca wniosek oświadcza w nim, że przyjmuje wszystkie warunki, prawa i obowiązki wynikające z decyzji. Osoba, na rzecz której wydana była przenoszona decyzja, wyraża zgodę na przeniesienie decyzji lub praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia na rzecz osoby występującej z wnioskiem. Zgoda ta nie jest wymagana, jeśli wnioskodawca posiada prawo własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości objętej decyzją.

- przeniesienie praw i obowiązków następuje w drodze decyzji administracyjnej.


Tryb odwoławczy

Stronom postępowania służy odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od daty jej odebrania. Odwołanie kieruje się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3190, 3200

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:05.03.2021 12:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:05.03.2021
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:05.03.2021 12:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 20