Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, na rzecz innej osoby

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter,

Urząd Miasta - budynek "A",

pl. Jana Pawła II 6.


Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz PB-11 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- oświadczenie osoby która dokonała zgłoszenia (na odwrocie formularza jw., oświadczenie nie jest konieczne, jeśli wnioskodawca dysponuje nieruchomością objętą zgłoszeniem na podstawie prawa własności lub użytkowania wieczystego),

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

- oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - formularz B-3 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

 

Opłaty

Poniższe kwoty opłat skarbowych można uiszczać w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska lub na numer konta:

ING BSK S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

90 zł – od przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczących robót, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a oraz ust. 2 pkt 1b ustawy – Prawo budowlane, od którego nie wniesiono sprzeciwu.

 

Termin załatwienia

30 dni od daty wpływu wniosku do urzędu.

Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


Uwagi

- osoba składająca wniosek oświadcza w nim, że przyjmuje wszystkie warunki, prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia. Osoba, która składała zgłoszenie, wyraża zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia na rzecz osoby występującej z wnioskiem. Zgoda ta nie jest wymagana, jeśli wnioskodawca dysponuje terenem objętym zgłoszeniem na podstawie prawa własności lub użytkowania wieczystego.

- przeniesienie praw i obowiązków następuje w drodze decyzji administracyjnej.


Tryb odwoławczy

Stronom postępowania służy odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od daty jej odebrania. Odwołanie kieruje się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.


Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3190, 3200

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:05.03.2021 12:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:05.03.2021
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:05.03.2021 12:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 21