Wyłączenie stosowania przepisów art. 45a ust. 1 Prawa budowlanego

 

Miejsce złożenia dokumentów

Papierowo:

- pocztą na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

- osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców – parter budynku "A" pod adresem jw.

Elektronicznie:

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /umrudasl/pisma

- za pośrednictwem aplikacji internetowej: http://e-budownictwo.gunb.gov.pl

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek - formularz PB-13 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

Poniższe kwoty opłat skarbowych można uiszczać w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska lub na numer konta:

ING BSK S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

- decyzja, do której mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego – 10 zł

W przypadku występowania za pośrednictwem pełnomocnika:

     - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Zwolnienia od opłaty

Opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej w sprawie budownictwa mieszkaniowego.

Ponadto od opłaty skarbowej zwolnione są osoby i podmioty wyszczególnione w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Termin załatwienia

Miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - dwa miesiące od daty wszczęcia postępowania (tzn. złożenia kompletnego wniosku).

Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

Każdej ze stron postępowania służy odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od daty jego odebrania. Odwołanie kieruje się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3190, 3200, 3201

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyłączenie stosowania art. 45a ust. 1 ustawy Prawo budowlane
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:05.07.2021 12:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:05.03.2021
Informację aktualizował:Liliana Moskała-Zydra
Data aktualizacji:05.07.2021 13:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 100