Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

 

Miejsce złożenia dokumentów

Papierowo:

- pocztą na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

- osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców – parter budynku "A" pod adresem jw.

Elektronicznie:

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /umrudasl/pisma

- za pośrednictwem aplikacji internetowej: http://e-budownictwo.gunb.gov.pl

Wymagane dokumenty

- wypełniony formularz PB-18 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - formularz PB-5 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących i budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu, objętego zamierzoną zmianą sposobu użytkowania,

- zwięzły opis techniczny określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi,

- zaświadczenie prezydenta miasta Ruda Śląska o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego,

- w przypadku zmiany sposobu użytkowania zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń – ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, lub kopię takiej ekspertyzy,

- pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw lub ich kopie

- w przypadku zmiany sposobu użytkowania polegającej na podjęciu lub zaniechaniu działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego – ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Opłaty

Poniższe kwoty opłat skarbowych można uiszczać w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska lub na numer konta:

ING BSK S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

W przypadku występowania za pośrednictwem pełnomocnika:

- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Zwolnienia od opłaty

Opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej w sprawie budownictwa mieszkaniowego.

Od opłaty skarbowej zwolnione są osoby i podmioty wyszczególnione w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Termin załatwienia

30 dni od daty wpływu kompletnego zgłoszenia.

Uwagi

- zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Roboty można rozpocząć, jeśli w terminie 30 dni od daty kompletnego zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji,

- jeśli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, rozstrzygnięcie w tym temacie następuje w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę,

- jeśli zamierzona zmiana sposobu użytkowania wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, do zgłoszenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-3 ustawy Prawo budowlane

Tryb odwoławczy

Zgłaszającemu służy odwołanie od decyzji sprzeciwu w terminie 14 dni od daty jego odebrania. Odwołanie kieruje się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

 

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3190, 3200, 3203

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:05.07.2021 12:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:05.03.2021
Informację aktualizował:Liliana Moskała-Zydra
Data aktualizacji:06.07.2021 11:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 157