Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter,

Urząd Miasta - budynek "A",

pl. Jana Pawła II 6.

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz PB-18 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
formularz B-3 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- opis i rysunek określający usytuowania obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,

- zwięzły opis techniczny określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi,

- ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,

- w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.


Opłaty

Nie dotyczy.

 

Termin załatwienia

30 dni od daty zgłoszenia. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia, termin ulega wydłużeniu o czas uzupełnienia.


Uwagi

- jeśli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę, o wydanie której należy się zwrócić odrębnym postępowaniem (pozwolenie na budowę),

- w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w określonym terminie, bądź w sytuacjach określonych w art. 71 ust. 5 ustawy Prawo budowlane, Prezydent miasta uprawniony jest do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji,

- za wyjątkiem sytuacji wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji,  zgłoszenie nie stanowi postępowania administracyjnego,

- roboty objęte zgłoszeniem, w przypadku nie wniesienia sprzeciwu, można rozpocząć nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 2 lata od daty doręczenia zgłoszenia organowi. Po tym terminie należy dokonać nowego zgłoszenia.


Tryb odwoławczy

Zgłaszającemu służy odwołanie od decyzji sprzeciwu w terminie 14 dni od daty jego odebrania. Odwołanie kieruje się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.


Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3190, 3200

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:05.03.2021 12:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:05.03.2021
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:05.03.2021 12:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 21