Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta Ruda Śląska – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

Wymagane dokumenty:

 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko*, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpi  o ustalenie zakresu raportu w trybie art.69 – karta informacyjna przedsięwzięcia, przedłożone w formie pisemnej oraz na informatycznym nośniku danych z ich zapisem w formie elektronicznej (forma edytowalna i w formacie PDF), w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego (4 egz. lub 5 egz. w przypadku przedsięwzięcia wymagającego uzyskania pozwolenia zintegrowanego) – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia** przedłożona w formie pisemnej oraz na informatycznym nośniku danych z jej zapisem w formie elektronicznej (forma edytowalna i w formacie PDF), w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego (4 egz.) – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art.74 ust.3a zdanie drugie***. 
 4. Mapa, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art.74 ust.3a zdanie drugie3), wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3, w liczbie odpowiednio po cztery lub pięć egzemplarzy,
 5. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt.3 ww. wniosku – mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie***. 
 6. Wypis z rejestru gruntów  lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art.74 ust.3a zdanie drugie***, z zastrzeżeniem ust.1a****,
 7. Dla przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art.72 ust.1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji.
 8. Analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art.10a ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r, poz.755 z późniejszymi zmianami).
 9. Oświadczenie inwestora*****.
 10. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 11. pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika inwestora).
 12. KRS w przypadku osób prawnych.

Uwagi:

*  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać informacje określone w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

**    Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w  szczególności dane określone w art.62a ww. ustawy.

*** W myśl art. 74 ust.3a – Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem ary.81 ust.1. Przez obszar ten rozumie się:

 1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100m od granicy tego terenu,
 2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
 3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

  **** Zgodnie z art.74 ust.1a – Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa w art.74 ust.1 pkt 6. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, o którym mowa w ust.1 pkt 6, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.

***** Oświadczenie inwestora o współfinansowaniu przedsięwzięcia lub ubieganiu się o środki z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

    Opłaty:

205 zł   – opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

17 zł     – opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa,

płatne w kasie Urzędu Miasta pok. 13 na parterze budynku „A” lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S. A. w Katowicach o/Ruda Śląska

21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urzędu Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo-Księgowy

Na dowodzie wpłaty należy umieścić informację określającą szczegółowy przedmiot, od którego dokonano zapłaty opłaty skarbowej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej opłatę należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.

 

Uwagi:

-  zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko :

 • postanowienia, o których mowa w art. 63 ust.1 i 2 oraz 69 ust.3 wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego jeżeli jest wymagane,
 • art. 77 ust.1 warunki realizacji uzgadnia się z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej oraz zasięga się opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego jeżeli jest wymagane,
 • art. 79 ust. 1 przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Termin załatwienia

-  do 3 miesięcy w postępowaniu, w ramach którego organ nie przeprowadza oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

-  do 6 miesięcy w postępowaniu, w ramach którego organ przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Forma załatwienia sprawy

W drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 10 wew. 4030

tel.: 322-449-063

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Podmiot udostępniający informację:Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację opublikował:Sabina Szczepanik - Tofil
Data publikacji:02.05.2006 13:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:29.10.2019 14:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 1008