Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta Ruda Śląska – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 7.10 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko* - w przypadku gdy wnioskodawca wystąpi o ustalenie zakresu raportu w trybie art.69 – karta informacyjna przedsięwzięcia, przedłożone w formie pisemnej oraz na informatycznym nośniku danych z ich zapisem w formie elektronicznej (forma edytowalna i w formacie PDF), w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opinującego i uzgadniającego (cztery lub pięć egzemplarzy w przypadku przedsięwzięcia wymagającego uzyskania pozwolenia zintegrowanego) - w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

- karta informacyjna przedsięwzięcia** - przedłożona w formie pisemnej oraz na informatycznym nośniku danych z jej zapisem w formie elektronicznej (forma edytowalna i w formacie PDF), w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opinującego i uzgadniającego (cztery egzemplarze) - w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem art. 74 ust.1a i 1b ***,

- mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej, w liczbie odpowiednio po cztery lub pięć egzemplarzy,

- w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt.3 ww. wniosku – mapę sytuacyjno - wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

- wypis z rejestru gruntów  lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu  ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem art. 74 ust.1a – 1c***,

- dla przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art.72 ust.1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji,

- analiza kosztów i korzyści o której mowa w art.10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,

- pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika inwestora),

- KRS w przypadku osób prawnych.

 

Opłaty:

205 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

17 zł – opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa,

płatne w kasie Urzędu Miasta pok. 13 na parterze budynku „A” lub na rachunek bankowy:

 

ING Bank Śląski S. A. w Katowicach o/Ruda Śląska

21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urzędu Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo-Księgowy

 

Uwagi

- * raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać informacje określone w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- ** karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w  szczególności dane określone w art.62a ww. ustawy,

- *** „1a. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, oraz dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
1b. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, oraz dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.
1c. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4–5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się dokumentu, o którym mowa w ust.1 pkt 6.”,

- opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia a na dowodzie wpłaty umieścić szczegółową informację o przedmiocie opłaty,

-  zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

  • postanowienia, o których mowa w art. 63 ust.1 i 2 oraz 69 ust.3 wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego jeżeli jest wymagane,
  • art. 77 ust.1 warunki realizacji uzgadnia się z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej oraz zasięga się opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego jeżeli jest wymagane,
  • art. 79 ust. 1 przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Termin załatwienia

-  do 3 miesięcy w postępowaniu, w ramach którego organ nie przeprowadza oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

-  do 6 miesięcy w postępowaniu, w ramach którego organ przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Tryb odwoławczy

Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 10 wew. 4030

tel.: 322-449-063

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Sabina Szczepanik - Tofil
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.05.2006 13:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
04.09.2018 13:49 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
23.01.2018 11:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.01.2018 13:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.01.2017 11:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.01.2017 11:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.01.2017 11:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.12.2015 15:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.11.2015 12:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.02.2012 15:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.02.2011 10:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.07.2010 14:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.05.2010 12:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.11.2009 10:01 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
04.11.2009 10:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.04.2009 14:15 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.12.2008 15:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.12.2008 14:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.11.2008 11:57 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
20.11.2008 11:52 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
29.04.2008 12:25 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia" na "Formularz"

(Bartosz Pilny)
29.04.2008 12:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.08.2007 15:43 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia"

(Bartosz Pilny)
17.08.2007 15:42 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia "

(Bartosz Pilny)
09.01.2007 13:37 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
02.01.2007 13:12 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
02.01.2007 13:12 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia "

(Sabina Szczepanik - Tofil)
02.01.2007 13:11 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
02.01.2007 13:10 Usunięto załącznik "Wniosek o uzyskanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia"

(Sabina Szczepanik - Tofil)
22.08.2006 10:22 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
22.08.2006 10:22 Usunięto załącznik "Wniosek o uzyskanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia"

(Sabina Szczepanik - Tofil)
22.08.2006 10:21 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
22.08.2006 10:21 Dodano załącznik "Wniosek o uzyskanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia"

(Sabina Szczepanik - Tofil)
22.08.2006 10:20 Dodano załącznik "Wniosek o uzyskanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia"

(Sabina Szczepanik - Tofil)
22.08.2006 10:19 Usunięto załącznik "Wniosek o uzyskanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację
przedsięwzięcia KK-10"

(Sabina Szczepanik - Tofil)
22.08.2006 10:15 Dodano załącznik "Wniosek o uzyskanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację
przedsięwzięcia KK-10"

(Sabina Szczepanik - Tofil)
22.08.2006 10:14 Usunięto załącznik "Wniosek o uzyskanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia"

(Sabina Szczepanik - Tofil)
02.05.2006 13:47 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
02.05.2006 13:05 Utworzenie dokumentu. (Sabina Szczepanik - Tofil)