Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców - parter, hol główny

Urząd Miasta Ruda Śląska – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 7.12 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciągu z Krajowego Rejestru  Sądowego),

- streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,

- operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620);

- postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 ro odpadach;

- zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:

a) za przestępstwa przeciwko środowisku,

b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663) - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.";

- mapa z zaznaczeniem miejsca magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów,

- tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów (kopia aktu notarialnego, umowy dzierżawy, umowy najmu),

- potwierdzenie przekazania odpadów wyspecjalizowanym przedsiębiorcom (kopia umowy na odbiór odpadów, kopia karty przekazania odpadów) lub stosowne oświadczenie o przekazywaniu odpadów ww. przedsiębiorcom,

- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia.

- oświadczenie o rodzaju przedsiębiorcy w świetle ustawy Prawo przedsiębiorców,

- pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa),

- potwierdzenie spełnienia wymagań ochrony środowiska przez posiadane instalacje,

- mapa z zaznaczeniem miejsca magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów,

- tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów (kopia aktu notarialnego, umowy dzierżawy, umowy najmu),

- pełnomocnictwo z wniesioną opłatą skarbową (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa),

- potwierdzenie przekazania odpadów wyspecjalizowanym przedsiębiorcom (kopia umowy na odbiór odpadów, bądź kopia karty przekazania odpadów), lub stosowne oświadczenie o przekazywaniu odpadów ww. przedsiębiorcom,

- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego),

- streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,

- oświadczenie o rodzaju przedsiębiorcy w świetle ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

- potwierdzenie spełnienia wymagań ochrony środowiska przez posiadane instalacje,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Opłaty

2011 zł.- opłata skarbowa za udzielenie pozwolenia na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

506 zł. - opłata skarbowa za udzielenie pozwolenia na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,

 

płatna w kasie Urzędu Miasta w pokoju nr 13 na parterze budynku „A”, lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S. A. w Katowicach o/Ruda Śląska

21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

 

Termin załatwienia

Do 30 dni.

 

Uwagi

- na dowodzie wpłaty należy umieścić informację określającą szczegółowy przedmiot, od którego dokonano zapłaty opłaty skarbowej,

- zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej – opłatę należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,

- przedsięwzięcie musi być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. W przypadku niezgodności tut. Organ odmówi wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

- gdy przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia postępowania w zakresie przepisów prawa budowlanego przedsiębiorca winien przeprowadzić to postępowanie przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 4030, 4031

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację opublikował:Sabina Szczepanik - Tofil
Data publikacji:02.05.2006 13:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 11:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 458