Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 3.1 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”), należy złożyć, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajęcia,

- projekt techniczny do wglądu,

- projekt organizacji ruchu drogowego, a jeżeli nie jest wymagany to informacja o sposobie zabezpieczenia robót (z szkicem sytuacyjnym),

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem na kolorowo granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,

- ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka,

- szczegółowy harmonogram robót - w przypadku etapowego prowadzenia robót,

- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym, lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej, lub o braku obowiązku posiadania pozwolenia na budowę obiektu lub urządzenia umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszenia budowy obiektu lub urządzenia lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (np. w przypadku umieszczania przyłączy – art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).

- kopia protokołu ZUDP (Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej),

- materiał fotograficzny w formie elektronicznej lub papierowej obejmujący swoim zakresem stan pasa drogowego przed rozpoczęciem prowadzenia robót

- pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, w przypadku gdy inwestora reprezentuje pełnomocnik, z dowodem wniesionej opłaty skarbowej z tego tytułu w wysokości 17,00 zł.

 

Opłaty:

17 zł. - opłata skarbowa za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa płatna w kasie Urzędu Miasta lub (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu Miasta

 

Opłata za zajęcie 1m2 powierzchni dróg za każdy dzień zajęcia:

a)   drogi gminne:

- jezdnia do 20% szer.: 2,00 zł,

- jezdnia od.20% do 50% szer.: 3,00 zł,

- jezdnia pow. 50% szer.: 4,00 zł,

- chodnik, plac, zatoka, ścieżka rowerowa, zjazd, parking: 2,00 zł,

- inne elementy: 1,00 zł,

 

b)   drogi powiatowe:

- jezdnia do 20% szer.: 3,00 zł,

- jezdnia od.20% do 50% szer.: 4,00 zł,

- jezdnia pow. 50% szer.: 5,00 zł,

- chodnik, plac, zatoka, ścieżka rowerowa, zjazd, parking: 3,00 zł,

- inne elementy: 2,00 zł,

 

c)   drogi wojewódzkie:

- jezdnia do 20% szer.: 4,00 zł,

- jezdnia od.20% do 50% szer.: 5,00 zł,

- jezdnia pow. 50% szer.: 6,00 zł,

- chodnik, plac, zatoka, ścieżka rowerowa, zjazdparking: 4,00 zł,

- inne elementy: 3,00 zł,

 

Termin załatwienia

Do miesiąca, a w szczególnych przypadkach do dwóch miesięcy.

 

Uwagi

- przed udzieleniem zezwolenia wydaje się warunki umieszczenia urządzenia,

- stroną postępowania jest podmiot, na rzecz którego następuje zajęcie pasa drogowego. W przypadku istnienia inwestora i wykonawcy robót, stroną postępowania jest inwestor. Wykonawca może być stroną postępowania jedynie, gdy posiada pełnomocnictwo do występowania w imieniu inwestora,

- w czasie prowadzenia robót jako teren zajęty rozumie się cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, wygrodzenie wynikające z projektu organizacji ruchu drogowego.

- za niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu lub zajęcie pasa bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne (art. 40, ust. 12 ustawy o drogach publicznych),

- jako dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

 

Tryb odwoławczy

14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

 

Podstawa prawna

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

Uchwała Rady Miasta Ruda Śląska nr PR.0007.88.2016 z dnia 23.06.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 1291, 1300

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Wojciech Kowolik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.06.2006 11:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
02.10.2017 10:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.10.2017 09:58 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.10.2015 09:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.11.2013 08:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.09.2012 12:44 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.02.2011 08:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.07.2010 14:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.04.2009 09:15 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.04.2009 13:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.06.2008 16:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.06.2008 16:09 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
29.01.2008 12:37 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
29.01.2008 12:36 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
11.10.2007 09:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.09.2007 13:17 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.09.2007 13:16 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o wydanie
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia
robót." na "Formularz"

(Bartosz Pilny)
28.09.2007 13:15 Usunięto załącznik "Karta usług."
(Bartosz Pilny)
28.02.2007 10:31 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
10.01.2007 15:25 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:37 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:37 Dodano załącznik "Karta usług."
(Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:36 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego w celu prowadzenia robót."

(Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:35 Usunięto załącznik "3. Karta usług K-KD-01"
(Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:35 Usunięto załącznik "2a. Porozumienie w sprawie
zgłoszenia awaryjnego zajęcia pasa drogowego"

(Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:35 Usunięto załącznik "2. Porozumienie w sprawie zgłoszenia
awaryjnego zajęcia pasa drogowego"

(Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:34 Usunięto załącznik "1a. Wniosek o wydanie zezwolenia na
zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót"

(Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:34 Usunięto załącznik "1. Wniosek o wydanie zezwolenia na
zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót"

(Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:20 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:20 Zmieniono tytuł załącznika z "Karta usług K-KD-01" na
"3. Karta usług K-KD-01"

(Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:19 Zmieniono tytuł załącznika z "Porozumienie w sprawie
zgłoszenia awaryjnego zajęcia pasa drogowego" na "2a.
Porozumienie w sprawie zgłoszenia awaryjnego zajęcia pasa
drogowego"

(Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:19 Zmieniono tytuł załącznika z "Porozumienie w sprawie
zgłoszenia awaryjnego zajęcia pasa drogowego" na "2.
Porozumienie w sprawie zgłoszenia awaryjnego zajęcia pasa
drogowego"

(Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:19 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o wydanie
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia
robót" na "1a. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego w celu prowadzenia robót"

(Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:19 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o wydanie
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia
robót" na "1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa
drogowego w celu prowadzenia robót"

(Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:11 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:11 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego w celu prowadzenia robót"

(Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:10 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego w celu prowadzenia robót"

(Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:09 Dodano załącznik "Porozumienie w sprawie zgłoszenia
awaryjnego zajęcia pasa drogowego"

(Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:09 Dodano załącznik "Porozumienie w sprawie zgłoszenia
awaryjnego zajęcia pasa drogowego"

(Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:07 Usunięto załącznik "Wzór porozumienia awaryjnego
zajęcia pasa drogowego"

(Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:07 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na
zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót"

(Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:06 Usunięto załącznik "KD-1" (Wojciech Kowolik)
09.08.2006 11:12 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
09.08.2006 11:12 Dodano załącznik "KD-1" (Wojciech Kowolik)
04.08.2006 14:54 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
04.08.2006 14:54 Dodano załącznik "Wzór porozumienia awaryjnego zajęcia
pasa drogowego"

(Wojciech Kowolik)
04.08.2006 14:52 Usunięto załącznik "KD-8 WZÓR POROZUMIENIE AWARYJNE.doc"
(Wojciech Kowolik)
04.08.2006 14:50 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
04.08.2006 14:50 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego w celu prowadzenia robót"

(Wojciech Kowolik)
04.08.2006 14:49 Usunięto załącznik "Wniosek na zajęcie pasa drogowego -
roboty"

(Wojciech Kowolik)
16.06.2006 10:26 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
16.06.2006 08:27 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.06.2006 13:41 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.06.2006 13:41Dodano załącznik "KD-8 WZÓR POROZUMIENIE AWARYJNE.doc"
(Wojciech Kowolik)
14.06.2006 13:26 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.06.2006 13:26Dodano załącznik "Wniosek na zajęcie pasa drogowego -
roboty"
(Wojciech Kowolik)
14.06.2006 13:26Dodano załącznik "Karta usług K-KD-01"
(Wojciech Kowolik)
14.06.2006 11:56 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.06.2006 11:55 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.06.2006 11:46 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.06.2006 11:43 Utworzenie dokumentu. (Wojciech Kowolik)