Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 3.1 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”), należy złożyć, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajęcia,

- projekt organizacji ruchu drogowego, a jeżeli nie jest wymagany to informacja o sposobie zabezpieczenia robót (z szkicem sytuacyjnym),

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem na kolorowo granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,

- ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka,

- szczegółowy harmonogram robót - w przypadku etapowego prowadzenia robót,

- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym, lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej, lub o braku obowiązku posiadania pozwolenia na budowę obiektu lub urządzenia umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszenia budowy obiektu lub urządzenia lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (np. w przypadku umieszczania przyłączy – art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).

- materiał fotograficzny w formie elektronicznej lub papierowej obejmujący swoim zakresem stan pasa drogowego przed rozpoczęciem prowadzenia robót

- pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, w przypadku gdy inwestora reprezentuje pełnomocnik, z dowodem wniesionej opłaty skarbowej z tego tytułu w wysokości 17,00 zł.

 

Opłaty:

17 zł. - opłata skarbowa za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa płatna w kasie Urzędu Miasta lub (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu Miasta

 

Opłata za zajęcie 1m2 powierzchni dróg za każdy dzień zajęcia:

a)   drogi gminne:

- jezdnia do 20% szer.: 2,00 zł,

- jezdnia od.20% do 50% szer.: 4,00 zł,

- jezdnia pow. 50% szer.: 5,00 zł,

- chodnik, plac, zatoka, ścieżka rowerowa, zjazd, parking: 2,00 zł,

- inne elementy: 1,00 zł.

 

b)   drogi powiatowe:

- jezdnia do 20% szer.: 4,00 zł,

- jezdnia od.20% do 50% szer.: 5,00 zł,

- jezdnia pow. 50% szer.: 6,00 zł,

- chodnik, plac, zatoka, ścieżka rowerowa, zjazd, parking: 3,00 zł,

- inne elementy: 2,00 zł.

 

c)   drogi wojewódzkie:

- jezdnia do 20% szer.: 6,00 zł,

- jezdnia od.20% do 50% szer.: 7,00 zł,

- jezdnia pow. 50% szer.: 8,00 zł,

- chodnik, plac, zatoka, ścieżka rowerowa, zjazdparking: 4,00 zł,

- inne elementy: 3,00 zł.

W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej:

drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie:

- jezdnia do 50% szer.: 0,20 zł,

- jezdnia powyżej 50% szer.: 0,20 zł,

- pozostałe elementy pasa drogowego - 0,20 zł.

 

Termin załatwienia

Do miesiąca, a w szczególnych przypadkach do dwóch miesięcy.

 

Uwagi

- przed udzieleniem zezwolenia wydaje się warunki umieszczenia urządzenia,

- w czasie prowadzenia robót jako teren zajęty rozumie się cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, wygrodzenie wynikające z projektu organizacji ruchu drogowego.

- za niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu lub zajęcie pasa bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne (art. 40, ust. 12 ustawy o drogach publicznych),

- jako dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

 

Tryb odwoławczy

14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

 

Podstawa prawna

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

Uchwała Rady Miasta Ruda Śląska nr PR.0007.48.2020 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 1291, 1293, 1300.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Dróg i Mostów
Informację opublikował:Wojciech Kowolik
Data publikacji:14.06.2006 11:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:12.03.2021 14:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 1806