Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury technicznej

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 3.2 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”), należy złożyć, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajęcia,

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem na kolorowo projektowanej trasy przebiegu urządzenia w pasie drogowym wraz z jego wymiarami,

- pełnomocnictwo udzielone przez inwestora, w przypadku gdy inwestora reprezentuje pełnomocnik, z dowodem wniesionej opłaty skarbowej z tego tytułu w wysokości 17,00 zł.

 

Opłaty

17 zł. - opłata skarbowa za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa płatna w kasie Urzędu Miasta lub (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu Miasta

 

Roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

a)   drogi gminne:

- jezdnia – 60,00 zł,

- poza jezdnią – 30,00 zł,

- drogowy obiekt inżynierski – 200,00 zł.

b)   drogi powiatowe:

- jezdnia – 80,00 zł,

- poza jezdnią – 40,00 zł,

- drogowy obiekt inżynierski – 200,00 zł.

c)   drogi wojewódzkie:

- jezdnia – 100,00 zł,

- poza jezdnią – 50,00 zł,

- drogowy obiekt inżynierski – 200,00 zł.

Roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w odniesieniu do urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej:

drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie:

- jezdnia i poza jezdnią – 20,00 zł,

- drogowy obiekt inżynierski – 20,00 zł.

 

Stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy elementu obiektu budowlanego (schody, pochylnie, windy, balkony i inne związane z obiektem budowlanym) za każdy dzień zajęcia:

a)   drogi gminne – 0,50 zł,

b)   drogi powiatowe – 1,00 zł,

c)   drogi wojewódzkie – 1,50 zł.

Obiekty małej architektury:

a) drogi gminne – 0,01 zł,

b) drogi powiatowe – 0,02 zł,

c) drogi wojewódzkie – 0,03 zł.

Tymczasowe obiekty budowlane i inne:

a) drogi gminne – 1,00 zł,

b) drogi powiatowe – 1,50 zł,

                c) drogi wojewódzkie – 2,00 zł.

Obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej:

drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie – 0,20 zł.

 

Termin załatwienia

Do miesiąca, a w szczególnych przypadkach do dwóch miesięcy.

Uwagi

- przed udzieleniem zezwolenia wydaje się opinię w sprawie planowanego zajęcia pasa, w której określa się warunki zajęcia pasa,

- stroną postępowania jest podmiot, na rzecz którego następuje zajęcie pasa drogowego. W przypadku istnienia inwestora i wykonawcy robót w pasie drogowym, stroną postępowania jest inwestor. Wykonawca może być stroną postępowania jedynie, gdy posiada pełnomocnictwo do występowania w imieniu inwestora,

- za niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu lub zajęcie pasa bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne (art. 40, ust. 12 ustawy o drogach publicznych),

- zgodnie z art. 40 ust. 10 ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1m2 jest traktowane jak zajęcie 1m2 pasa drogowego.

Tryb odwoławczy

14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

Podstawa prawna

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

Uchwała Rady Miasta Ruda Śląska nr PR.0007.48.2020 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010   wew. 1291, 1293, 1300

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu bud. lub urządzenia infr. technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Dróg i Mostów
Informację opublikował:Wojciech Kowolik
Data publikacji:14.06.2006 11:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:12.03.2021 14:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 857