Nabór na wolne stanowisko Podinspektora w Biurze Prasowym

                                                              Ruda Śląska, 4 lipca 2006 r.
PLZ.1110-33/06      

 

URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA
plac Jana Pawła II 6
41 - 709 Ruda Śląska
PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PODINSPEKTORA W BIURZE PRASOWYM
URZĘDU MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 


1.  Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe, kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
b) znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania administracji samorządowej,  a w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy  o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo prasowe, ustawy o bibliotekach, Kodeksu postępowania administracyjnego,
c)  umiejętność obsługi komputera.  

2.  Wymagania dodatkowe:
a)  znajomość zagadnień z dziedziny public relations,
b)  umiejętność redagowania tekstów,
c)  komunikatywność,
d)  umiejętność pracy w zespole.

3.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) prowadzenie Biblioteki Urzędu Miasta,
b) monitoring stron internetowych o tematyce samorządowej,
c) przygotowywanie informacji do wewnętrznej gazetki Urzędu Miasta,
d) monitoring prasy i czasopism pod kątem informacji dotyczących prac poszczególnych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz przekazywanie ich zainteresowanym,
e) bieżące uzupełnianie informacji z zakresu działania jednostki do Biuletynu Informacji Publicznej,
f) gospodarowanie środkami finansowymi na zakup wydawnictw,

4.  Wymagane dokumenty:
a)  życiorys (CV),
b)  list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia lub zaświadczenie),
d) inne dodatkowe kserokopie dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz kserokopie świadectw pracy,
e) oświadczenie o obywatelstwie polskim,
f) oświadczenie o niekaralności i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
h) oświadczenie o stanie zdrowia.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta, adres plac Jana Pawła II 6, 41 - 709 Ruda Śląska, w Biurze Obsługi Mieszkańców  lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie do dnia 17 lipca 2006 r. z dopiskiem
”PODINSPEKTOR PM”.

Dokumenty kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O rozpatrzeniu oferty nadesłanej pocztą będzie decydowała data stempla pocztowego. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska. 

 

 

 

 


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko Podinspektora w Biurze Prasowym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Aleksandra Czaja
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.07.2006 10:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.06.2013 12:48 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
07.06.2013 11:15Dokument został odzyskany. (Joanna Salzberg)
18.07.2006 13:31Dokument usunięto. (Aleksandra Czaja)
18.07.2006 13:30Dokument usunięto. (Aleksandra Czaja)
04.07.2006 10:16 Edycja dokumentu (Aleksandra Czaja)
04.07.2006 10:14 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Czaja)