Nabór na 5 wolnych stanowisk Aplikantów w Referacie Prewencji Straży Miejskiej

 

                                                    Ruda Śląska, dnia 11 lipca 2006 r.

PLZ.1110- 35 /06                                                                    

                                          

                                 URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA

                                        plac Jana Pawła II 6

                                     41 - 709 Ruda Śląska

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

OGŁASZA NABÓR NA 5 WOLNYCH STANOWISK PRACY

 

APLIKANTÓW W REFERACIE PREWENCJI W STRAŻY MIEJSKIEJ

 

1.  Wymagania niezbędne:

a)  co najmniej wykształcenie średnie,

b)  uregulowany stosunek do służby wojskowej,

c)  bardzo dobra sprawność psychofizyczna,

d)  ukończone 21 lat,

e)  obywatelstwo polskie,

f)  niekaralność,

g)znajomość i zdolność interpretacji ustawy o strażach gminnych (miejskich), ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu wykroczeń, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,

h)  znajomość topografii i specyfiki miasta.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

a)  komunikatywność,

b)  zorganizowanie,

c)  umiejętność pracy w zespole,

d)  umiejętność zarządzania konfliktem,

e)  zdyscyplinowanie,

f)   opanowanie.

 

3.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)  ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

b)  podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych,

c) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

d) zabezpieczanie miejsc przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości,świadków zdarzenia,

e)  doprowadzanie osób nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania,

f)   czuwanie nad porządkiem i przewidzianą w przepisach prawa kontrolą ruchu drogowego,

g)  prowadzenie służby patrolowej na terenie Miasta,

h)  podejmowanie działań mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom oraz innym zjawiskom patologicznym i kryminogennym oraz ujmowanie sprawców czynów karalnych.

 

4.  Wymagane dokumenty:

a)  życiorys (CV),

b)  list motywacyjny,

c)  dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia lub zaświadczenie),

d) kserokopia pierwszych dwóch stron z książeczki wojskowej oraz strony, na której znajduje się
 poświadczenie o przeniesieniu do rezerwy,

e) inne dodatkowe kserokopie dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności
 oraz kserokopie świadectw pracy,

f)  oświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta, adres plac Jana Pawła II 6, 41 - 709 Ruda Śląska, w Kancelarii Ogólnej pokój nr 24 lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 25 lipca 2006 r. z dopiskiem ”APLIKANT PSP”.

 

Dokumenty kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O rozpatrzeniu oferty nadesłanej pocztą będzie decydowała data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska. 

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia
22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593
z późn. zm.).”

 

                                                                                                          

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na 5 wolnych stanowisk Aplikantów w Referacie Prewencji Straży Miejskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Aleksandra Czaja
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2006 15:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.11.2017 11:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.06.2013 11:47 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
07.06.2013 11:15Dokument został odzyskany. (Joanna Salzberg)
26.07.2006 07:59Dokument usunięto. (Aleksandra Czaja)
11.07.2006 16:05 Edycja dokumentu (Aleksandra Czaja)
11.07.2006 16:04 Edycja dokumentu (Aleksandra Czaja)
11.07.2006 16:03 Edycja dokumentu (Aleksandra Czaja)
11.07.2006 15:56 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Czaja)