Publicznie dostępny wykaz danych

 

zawiera informacje o decyzjach administracyjnych oraz innych dokumentach dotyczących środowiska i jego ochrony pochodzących od administracji wszystkich szczebli - w tym Urzędu Miasta Ruda Śląska, które są zobowiązane do ich udostępniania za pośrednictwem BIP-u.

 

Właściwy wykaz publikowany jest poprzez EKOPORTAL. Jest to portal internetowy Ministerstwa Środowiska prowadzony przez Centrum Informacji o Środowisku, za pośrednictwem którego realizowany jest powyższy obowiązek.

 

Ekoportal realizuje trzy podstawowe funkcje:

- gromadzenie wykazu kart informacyjnych opisujących rozstrzygnięcia administracyjne mające wpływ na środowisko,

- e-learning umożliwiający instalację szkoleń e-learningowych, adresowanych do urzędników, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, mogących dotyczyć pełnego spektrum spraw

- środowiska, a w szczególności procedur postępowania,

moduł informacyjny przekazujący wszelkie, usystematyzowane dane i treści.

 

 

Wyszukiwarka kart w wykazie

------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz danych składa się z kart informacyjnych o symbolach od A do I zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów. Karty, w zależności od kategorii dokumentu, zawierają różne informacje.

 

Karty informacyjne prowadzone są dla każdego dokumentu oddzielnie. Dokumenty, o których umieszczenie informacji w wykazie jest obowiązkowe podzielone są na następujące kategorie:

 

Karty typu A

- Wnioski o wydanie decyzji,

- Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego,

 

Karty typu B

- Decyzje i postanowienia,

- Wskazania lokalizacyjne,

 

Karty typu C

- Projekty: polityk, strategii, planów lub programów,

 

Karty typu D

- Polityki, strategie, plany lub programy,

 

Karty typu E

- Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

- Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,

- Analizy porealizacyjne,

- Przeglądy ekologiczne,

- Raporty o bezpieczeństwie,

- Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych,

- Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,

- Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze,

- Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

- Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów,

 

Karty typu F

- Prognozy oddziaływania na środowisko,

- Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,

- Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- Opracowania ekofizjograficzne,

- Rejestry substancji niebezpiecznych,

- Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,

- Rejestry poważnych awarii,

 

Karty typu G

- Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska,

 

Karty typu H

- Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia,

 

Karty typu I

- Inne dokumenty.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Sabina Szczepanik-Tofil - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 4030

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Publicznie dostępny wykaz danych
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.07.2006 11:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
03.08.2015 13:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 530