Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Zgodnie z art. 267 ust. 1. ustawy z dnia 27.08.2012 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego m.in. informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja powyższa zawiera:

a)  dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b)  dane dotyczące:

–  innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

–  posiadania,

c)  dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w powyższym zakresie od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d)  dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e)  inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja obejmuje również wykaz jednostek budżetowych.

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2010 r. ustawy o finansach publicznych, nastąpiła zmiana dotycząca terminu sporządzania informacji o stanie mienia. Dotychczas informacja ta była elementem projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i obejmowała okres roczny, który nie pokrywał się z rokiem budżetowym.

Nowy zapis ustawy o finansach publicznych określił, że informację o stanie mienia sporządza się do sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym rok sprawozdawczy informacji o stanie mienia jest tożsamy z rokiem budżetowym jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja o stanie mienia Miasta Ruda Śląska składa się z pięciu części opisujących poszczególne elementy mienia w ujęciu ilościowym i wartościowym oraz zmian zachodzących w jego stanie w okresach porównawczych.

 

Dodatkowych informacji udziela: Pan Bogdan Greinert - tel. 322-449-029

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o stanie mienia komunalnego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Zarządzania Mieniem i Analiz
Informację opublikował:Bogdan Greinert
Data publikacji:12.12.2006 13:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:11.10.2019 12:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 1042