Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – pokój nr 9 (parter)

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-  wniosek – formularz 5.1 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”), który powinien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli lub osobę upoważnioną do reprezentowania. W przypadku współwłasności Banku wniosek winien być:

a)   opieczętowany i podpisany przez pracownika Banku, który go reprezentuje i ma do tego stosowne pełnomocnictwo, lub

b)   podpisany przez inna osobę (np. kredytobiorcę) jeżeli posiada ona odrębne upoważnienie wydane przez Bank,

-  oświadczenie - formularz 5.36 (dostępne w katalogu „Jak załatwić sprawę?”), w przypadku dokonywania rejestracji warunkowej,

-  dowód własności pojazdu - jeżeli dokument ten nie jest w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego,

-  dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany wraz z tłumaczeniem - nie jest konieczne tłumaczenie oznaczeń kodowych występujących w dowodzie rejestracyjnym i zgodnych z oznaczeniami kodów obowiązujących we wzorze polskiego dowodu rejestracyjnego,

-  dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego członkiem UE i jest rejestrowany po raz pierwszy,

-  dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,

-  uwierzytelnione tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych,

-  zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane, dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,

- tablice rejestracyjne lub stosowne oświadczenie, 

-  polisa OC do odbioru stałego dowodu rejestracyjnego - organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Nieokazanie ważnej polisy OC przy odbiorze stałego dowodu rejestracyjnego skutkuje powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu tego dokumentu,

- dowód osobisty właściciela pojazdu.

 

Opłaty

Opłata za rejestrację pojazdu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej wtórników:

- pozwolenie czasowe - 13,50 zł. 
- dowód rejestracyjny - 54,00 zł.
- nalepka kontrolna - 18,50 zł.
- znaki legalizacyjne - 12,50 zł.
- karta pojazdu - 75,00 zł.
- tablice rejestracyjne
    samochodowe (2 szt.) - 80,00 zł.
    motocyklowe (1 szt.) - 40,00 zł.
    motorowerowe - 30,00 zł.
    zabytkowe (2 szt.) - 100,00 zł.
    indywidualne - 1000,00 zł.

oraz

opłata ewidencyjna, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców:

- dowód rejestracyjny - 0,50 zł.
- pozwolenie czasowe - 0,50 zł.
- tablice rejestracyjne - 0,50 zł.
- nalepka kontrolna - 0,50 zł.
- karta pojazdu - 0,50 zł.

wnoszone w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska
 

      - opłatę za wydanie dokumentów komunikacyjnych należy opisać tytułem "opłata komunikacyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

      - opłatę ewidencyjną należy uiścić odrębnym przelewem i opisać następującym tytułem "opłata ewidencyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

 

Termin załatwienia

-  rejestracja i wydanie pozwolenia czasowego – w dniu zgłoszenia wniosku o rejestrację do godz. 15:30, następnego dnia po złożeniu wniosku po godz. 15:30,

-  wydanie stałego dowodu rejestracyjnego – do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej rejestracji lub odmowy rejestracji pojazdu można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Komunikacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania dowodu rejestracyjnego lub decyzji o odmowie zarejestrowania pojazdu. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010   wew. 5082, 5083, 5084, 5086, 5087

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:03.01.2007
Data publikacji:06.07.2004 19:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.08.2018 10:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
03.11.2017 09:07 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.09.2016 09:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.09.2016 08:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.12.2015 12:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.11.2015 14:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 10:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.10.2015 09:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.10.2015 09:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.05.2015 08:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.05.2015 08:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.05.2015 11:04 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
31.10.2014 11:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.06.2014 15:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.03.2014 14:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.03.2014 10:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.01.2014 12:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.11.2013 11:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.11.2013 09:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.09.2013 17:55 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.09.2013 14:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.02.2012 14:45 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2012 12:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.06.2011 16:58 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.11.2010 15:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.10.2009 10:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.03.2009 10:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.01.2009 09:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.10.2008 10:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.09.2008 18:38 Usunięto załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu"
(Bartosz Pilny)
22.09.2008 16:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.05.2008 11:45 Usunięto załącznik "Karta usługi - Rejestracja pojazdu
sprowadzonego z zagranicy"

(Bartosz Pilny)
26.07.2007 14:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.04.2007 08:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.02.2007 10:44 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
26.02.2007 10:20 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
26.02.2007 10:19 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o rejestrację
pojazdu" na "Wniosek o rejestrację pojazdu"

(Sławomir Kowolik)
26.02.2007 10:19 Dodano załącznik "Karta usługi - Rejestracja pojazdu
sprowadzonego z zagranicy"

(Sławomir Kowolik)
26.02.2007 10:18 Usunięto załącznik "Karta usługi - Rejestracja pojazdu
sprowadzonego z zagranicy"

(Sławomir Kowolik)
20.02.2007 10:12 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.02.2007 10:09 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.02.2007 10:03 Dodano załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu"
(Sławomir Kowolik)
20.02.2007 10:03 Usunięto załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu"
(Sławomir Kowolik)
08.01.2007 11:18 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.01.2007 10:47 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.01.2007 10:44 Dodano załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu"
(Sławomir Kowolik)
08.01.2007 10:43 Dodano załącznik "Karta usługi - Rejestracja pojazdu
sprowadzonego z zagranicy"

(Sławomir Kowolik)
08.01.2007 10:42 Usunięto załącznik "Karta usługi - "Rejestracja pojazdu
sprowadzonego z zagranicy""

(Sławomir Kowolik)
08.01.2007 10:41 Usunięto załącznik ""Wniosek o rejestrację pojazdu""
(Sławomir Kowolik)
08.01.2007 10:39 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
26.04.2006 10:58Dodano załącznik ""Wniosek o rejestrację pojazdu""
(Sławomir Kowolik)
26.04.2006 10:58Dodano załącznik "Karta usługi - "Rejestracja pojazdu
sprowadzonego z zagranicy""
(Sławomir Kowolik)
26.04.2006 10:57Usunięto załącznik "Karta usługi - "Rejestracja pojazdu
sprowadzonego z zagranicy""
(Sławomir Kowolik)
26.04.2006 10:57Usunięto załącznik "Karta usługi - "Rejestracja pojazdu
sprowadzonego z zagranicy""
(Sławomir Kowolik)
26.04.2006 10:57Dodano załącznik "Karta usługi - "Rejestracja pojazdu
sprowadzonego z zagranicy""
(Sławomir Kowolik)
26.04.2006 10:57Usunięto załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu"
(Sławomir Kowolik)
15.03.2006 11:14 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
13.03.2006 14:22Dodano załącznik "Karta usługi - "Rejestracja pojazdu
sprowadzonego z zagranicy""
(Sławomir Kowolik)
13.03.2006 14:21Usunięto załącznik "Karta usługi - "Rejestracja pojazdu
sprowadzonego z zagranicy""
(Sławomir Kowolik)
23.01.2006 09:58 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
23.01.2006 09:58 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
23.01.2006 09:57 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
06.12.2005 12:09 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
06.12.2005 12:08Dodano załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu"
(Sławomir Kowolik)
06.12.2005 12:07Usunięto załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu"
(Sławomir Kowolik)
06.12.2005 12:07 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
05.12.2005 11:42 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
05.12.2005 11:38Zmieniono tytuł załącznika z "Karta usługi -
"Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy"" na "Karta
usługi - "Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy""
(Sławomir Kowolik)
05.12.2005 11:38Zmieniono tytuł załącznika z "Karta usługi" na "Karta
usługi - "Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy""
(Sławomir Kowolik)
01.12.2005 15:00Dodano załącznik "Karta usługi"
(Sławomir Kowolik)
01.12.2005 15:00Dodano załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu "
(Sławomir Kowolik)
01.12.2005 14:59Usunięto załącznik "Karta usługi - Rejestracja samochodu
sprowadzonego z zagranicy"
(Sławomir Kowolik)
01.12.2005 14:58Usunięto załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu"
(Sławomir Kowolik)
30.11.2005 14:30 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
23.11.2005 09:34Dodano załącznik "Karta usługi - Rejestracja samochodu
sprowadzonego z zagranicy"
(Bartosz Pilny)
15.11.2005 10:18Dodano załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu"
(Sławomir Kowolik)
15.11.2005 10:18Usunięto załącznik "Wniosek o rejestracje pojazdu"
(Sławomir Kowolik)
19.10.2005 12:33 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.10.2005 12:04 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
24.03.2005 11:21 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 14:51 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 18:02Dodano załącznik "Wniosek o rejestracje pojazdu"
(Sławomir Kowolik)
19.03.2005 18:01 Edycja dokumentu - zmieniono załącznik
(Sławomir Kowolik)
19.03.2005 18:00Usunięto załącznik "pobierz wniosek"
(Sławomir Kowolik)
15.03.2005 12:57 Edycja dokumentu - dodano podstawy prawne
(Sławomir Kowolik)
08.12.2004 08:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 19:48 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)