Rejestracja pojazdu zabytkowego

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – pokój nr 9 (parter)

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-    wniosek – formularz 5.1 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”)

który powinien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli lub osobę upoważnioną do reprezentowania. W przypadku współwłasności Banku winien być:

  1. opieczętowany i podpisany przez pracownika Banku, który go reprezentuje i ma do tego stosowne pełnomocnictwo, lub

  2. podpisany przez inną osobę (np. kredytobiorcę) jeżeli posiada ona odrębne upoważnienie wydane przez Bank

-    uwierzytelnioną kopię decyzji z sprawie wpisania pojazdu, jako dobro kultury, do rejestru zabytków lub dokument stwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury,

-    dowód własności pojazdu,

-    dowód rejestracyjny pojazdu lub oświadczenie właściciela pojazdu, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że nie posiada dowodu rejestracyjnego,

-    zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi, o których mowa w art. 68 ust. 18 ustawy - Prawo o ruchu drogowym,

-    protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego,

-    dowód osobisty właściciela pojazdu.

 

Opłaty

Opłata za rejestrację pojazdu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej wtórników:

- pozwolenie czasowe - 13,50 zł.
- dowód rejestracyjny - 54,00 zł.
- nalepka kontrolna - 18,50 zł.
- znaki legalizacyjne - 12,50 zł.
- tablice rejestracyjne (2 szt.) - 100,00 zł.

oraz

opłata ewidencyjna, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców:

- dowód rejestracyjny - 0,50 zł.
- pozwolenie czasowe - 0,50 zł.
- tablice rejestracyjne - 0,50 zł.
- nalepka kontrolna - 0,50 zł.

wnoszone w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska
 

      - opłatę za wydanie dokumentów komunikacyjnych należy opisać tytułem "opłata komunikacyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

      - opłatę ewidencyjną należy uiścić odrębnym przelewem i opisać następującym tytułem "opłata ewidencyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

 

Termin załatwienia

Do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej rejestracji lub odmowy rejestracji pojazdu zabytkowego można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania dowodu rejestracyjnego lub decyzji o odmowie zarejestrowania pojazdu zabytkowego. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010  wew. 5082, 5083, 5084, 5086, 5087

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestracja pojazdu zabytkowego.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2004 19:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:03.01.2007
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:06.05.2021 15:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 1250