Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – parter, pok. 9

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-    wniosek – formularz 5.1 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”), który powinien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli lub osobę upoważnioną do reprezentowania. W przypadku współwłasności Banku winien być:

a) opieczętowany i podpisany przez pracownika Banku, który go reprezentuje i ma do tego stosowne pełnomocnictwo, lub

b) podpisany przez inną osobę (np. kredytobiorcę) jeżeli posiada ona odrębne upoważnienie wydane przez Bank,

-    dowód własności pojazdu

-    tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny do depozytu – dotyczy pojazdu zarejestrowanego,

-    uwierzytelnione tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych – w przypadku dowodu rejestracyjnego nie jest konieczne tłumaczenie dowodu rejestracyjnego zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie i zgodnych z oznaczeniami kodów obowiązujących we wzorze polskiego dowodu rejestracyjnego,

-    w przypadku pojazdu sprowadzonego:

a) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,

b) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprzedany z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,

-    dowód osobisty właściciela pojazdu..

 

Opłaty

Opłata za rejestrację pojazdu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej wtórników:

- pozwolenie czasowe - 13,50 zł. 
- nalepka na tablice rej. - 12,50 zł.
- tablice rejestracyjne
    samochodowe (2 szt.) - 30,00 zł.
    motocyklowe - 12,00 zł.
    motorowerowe - 12,00 zł.   

oraz

opłata ewidencyjna, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców:

- pozwolenie czasowe - 0,50 zł.
- tablice rejestracyjne - 0,50 zł.

wnoszone w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska
 

      - opłatę za wydanie dokumentów komunikacyjnych należy opisać tytułem "opłata komunikacyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

      - opłatę ewidencyjną należy uiścić odrębnym przelewem i opisać następującym tytułem "opłata ewidencyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

 

Termin załatwienia

Do 30 dni.
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej czasowej rejestracji pojazdu lub odmowy czasowej rejestracji pojazdu, można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji dotyczącej czasowej rejestracji pojazdu lub decyzji o odmowie czasowego zarejestrowania pojazdu. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010  wew. 5082, 5083, 5084, 5086, 5087

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:22.11.2021 10:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:03.01.2007
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:22.11.2021 10:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 976