Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela.

Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – parter, pok. 9

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-    wniosek – formularz 5.1 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”), który powinien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli lub osobę upoważnioną do reprezentowania. W przypadku współwłasności Banku winien być:

a) opieczętowany i podpisany przez pracownika Banku, który go reprezentuje i ma do tego stosowne pełnomocnictwo, lub

b) podpisany przez inną osobę (np. kredytobiorcę) jeżeli posiada ona odrębne upoważnienie wydane przez Bank,

-    dowód własności pojazdu

-    tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny do depozytu – dotyczy pojazdu zarejestrowanego,

-    uwierzytelnione tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych – w przypadku dowodu rejestracyjnego nie jest konieczne tłumaczenie dowodu rejestracyjnego zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie i zgodnych z oznaczeniami kodów obowiązujących we wzorze polskiego dowodu rejestracyjnego,

-    w przypadku pojazdu sprowadzonego:

a) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,

b) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprzedany z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,

-    dowód osobisty właściciela pojazdu..

 

Opłaty

Opłata za rejestrację pojazdu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej wtórników:

- pozwolenie czasowe - 13,50 zł. 
- nalepka na tablice rej. - 12,50 zł.
- tablice rejestracyjne
    samochodowe (2 szt.) - 30,00 zł.
    motocyklowe - 12,00 zł.
    motorowerowe - 12,00 zł.   

oraz

opłata ewidencyjna, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców:

- pozwolenie czasowe - 0,50 zł.
- tablice rejestracyjne - 0,50 zł.

wnoszone w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska
 

      - opłatę za wydanie dokumentów komunikacyjnych należy opisać tytułem "opłata komunikacyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

      - opłatę ewidencyjną należy uiścić odrębnym przelewem i opisać następującym tytułem "opłata ewidencyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

 

Termin załatwienia

W dniu złożenia kompletnego wniosku o rejestrację czasową.

 

Uwagi

-  czasowej rejestracji na wniosek właściciela dokonuje się w celu umożliwienia:

a)   wywozu pojazdu za granicę,

b)   przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Polski,

c)   przejazdu pojazdu w związku z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy,

-  czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni. Termin może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

-  przy wniosku o rejestrację czasową pojazdu należy przedłożyć oryginały dokumentów.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej czasowej rejestracji pojazdu lub odmowy czasowej rejestracji pojazdu, można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji dotyczącej czasowej rejestracji pojazdu lub decyzji o odmowie czasowego zarejestrowania pojazdu. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010  wew. 5082, 5083, 5084, 5086, 5087

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:03.01.2007
Data publikacji:06.07.2004 20:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.08.2018 10:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
03.11.2017 09:07 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.09.2016 09:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 10:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.10.2015 09:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.05.2015 08:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.03.2014 14:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.03.2014 10:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.01.2014 12:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.11.2013 09:07 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.09.2013 09:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2012 12:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.06.2011 17:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.11.2010 15:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.10.2009 09:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.03.2009 10:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.03.2009 10:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.01.2009 10:30 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.10.2008 11:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.09.2008 16:10 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie tablic tymczasowych
i pozwolenia czasowego na korzystanie z nich"

(Bartosz Pilny)
23.09.2008 16:09 Usunięto załącznik "Wniosek o czasową rejestrację
pojazdu"

(Bartosz Pilny)
23.09.2008 14:07 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.02.2007 12:53 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.02.2007 11:13 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.02.2007 11:06 Dodano załącznik "Wniosek o czasową rejestrację pojazdu"
(Sławomir Kowolik)
20.02.2007 11:06 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie tablic tymczasowych i
pozwolenia czasowego na korzystanie z nich"

(Sławomir Kowolik)
20.02.2007 11:05 Usunięto załącznik "Wniosek o czasową rejestrację
pojazdu"

(Sławomir Kowolik)
20.02.2007 11:05 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie tablic tymczasowych
i pozwolenia czasowego na korzystanie z nich"

(Sławomir Kowolik)
15.01.2007 11:22 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
09.01.2007 12:18 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
23.01.2006 11:51 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
05.12.2005 15:52 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
15.11.2005 09:02Dodano załącznik "Wniosek o wydanie tablic tymczasowych i
pozwolenia czasowego na korzystanie z nich"
(Sławomir Kowolik)
15.11.2005 09:02Dodano załącznik "Wniosek o czasową rejestrację pojazdu"
(Sławomir Kowolik)
15.11.2005 09:00Usunięto załącznik "Wniosek o czasową rejestrację
pojazdu"
(Sławomir Kowolik)
20.10.2005 11:34 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.05.2005 11:14 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.05.2005 11:10 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.05.2005 11:04 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
24.03.2005 11:07 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 10:20 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 17:24 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 16:47 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 16:43 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 16:36Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o czasowe tablice
rejestracyjne" na "Wniosek o czasową rejestrację pojazdu"
(Sławomir Kowolik)
17.03.2005 20:45 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
17.03.2005 20:32 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
17.03.2005 20:25 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
17.03.2005 10:12Dodano załącznik "Wniosek o czasowe tablice rejestracyjne"
(Sławomir Kowolik)
17.03.2005 10:12Usunięto załącznik "pobierz wniosek"
(Sławomir Kowolik)
17.03.2005 10:11 Dodano załącznik (Sławomir Kowolik)
11.03.2005 11:19 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.12.2004 08:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 20:06 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)