Ubieganie się po raz pierwszy o prawo jazdy

Ubieganie się po raz pierwszy o prawo jazdy

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – pokój nr 8

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie prawa jazdy, (formularz dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest ono wymagane,

- zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia,

- w przypadku cudzoziemców kopia karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy

- dowód osobisty,

- pełnomocnictwo, jeżeli jest wymagane.

 

Opłaty

100 zł   – za wydanie prawa jazdy,

0,50 zł  – opłata ewidencyjna

Opłaty wnoszone w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” – pok. 13), lub na rachunek bankowy:

 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: „imię i nazwisko

 

Termin załatwienia

Do 30 dni - jeżeli postępowanie nie wymaga dodatkowych wyjaśnień.

 

Uwagi

- dokument prawa jazdy wydaje się po ujawnieniu w systemie CEK informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego oraz po uiszczeniu opłaty za wydanie dokumentu i dostarczenie jej do Wydziału Komunikacji

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej wydania lub odmowy wydania prawa jazdy można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy lub decyzji o odmowie wydania prawa jazdy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 5080, 5081

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ubieganie się po raz pierwszy o prawo jazdy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:03.01.2007
Data publikacji:06.07.2004 20:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.05.2016 14:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 11:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.10.2015 10:45 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.10.2015 10:36 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.03.2015 15:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.02.2013 10:04 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.02.2013 11:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.02.2013 11:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2012 13:02 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.11.2010 13:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.11.2010 12:55 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.11.2010 12:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.02.2010 12:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.02.2009 09:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.02.2009 11:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.02.2009 11:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.06.2008 09:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.06.2008 09:45 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy"
(Bartosz Pilny)
13.05.2008 11:50 Usunięto załącznik "Karta usługi - Wydanie prawa jazdy"
(Bartosz Pilny)
05.01.2007 12:10 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
05.01.2007 12:09 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
04.01.2007 10:42 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
04.01.2007 10:37 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy"
(Sławomir Kowolik)
04.01.2007 10:37 Dodano załącznik "Karta usługi - Wydanie prawa jazdy"
(Sławomir Kowolik)
04.01.2007 10:28 Usunięto załącznik "Karta usługi - Wydanie prawa jazdy"
(Sławomir Kowolik)
04.01.2007 10:27 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy -
strona 2"

(Sławomir Kowolik)
04.01.2007 10:27 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy -
strona 1"

(Sławomir Kowolik)
27.03.2006 09:19 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
22.03.2006 10:44Dodano załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy - strona
2"
(Sławomir Kowolik)
22.03.2006 10:44Dodano załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy - strona
1"
(Sławomir Kowolik)
22.03.2006 10:44Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy"
(Sławomir Kowolik)
22.03.2006 10:43 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
23.11.2005 09:51Dodano załącznik "Karta usługi - Wydanie prawa jazdy"
(Bartosz Pilny)
21.10.2005 15:18Dodano załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy"
(Sławomir Kowolik)
21.10.2005 15:17Usunięto załącznik "pobierz wniosek"
(Sławomir Kowolik)
21.10.2005 15:17 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
24.03.2005 09:43 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
22.03.2005 11:15 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.12.2004 08:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 20:16 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)