Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo - stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach.

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo - stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji - pokój nr 8

Urząd Miasta - budynek „A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie prawa jazdy (formularz dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,

- kopia posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej; dokumenty te są również wymagane od osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą, jeżeli z przepisów wydanych na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy lub z umów międzynarodowych wynika wzajemna wymiana praw jazdy bez wymogu sprawdzania kwalifikacji; nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem określonym w załączniku 1 do dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18, z późn. zm.) oraz w załącznikach 1 i 1a do dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 226 z 10.09.2003, str. 4, z późn. zm.; Dz. Urz UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 7, str. 441 z późn. zm.); do dokonanego tłumaczenia dołącza się w sposób trwały kopię przetłumaczonego dokumentu,

- kopia karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy,

- dowód osobisty,

- pełnomocnictwo, jeśli jest wymagane.

 

Opłaty

100 zł - za wydanie prawa jazdy,

0,50 zł - opłata ewidencyjna,

Opłaty wnoszone są w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” – pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: „..imię i nazwisko..”

 

Termin załatwienia

Do 30 dni - jeżeli postępowanie nie wymaga dodatkowych wyjaśnień.

 

Uwagi

- odbiór nowego prawa jazdy następuje po zwrocie dotychczas posiadanego dokumentu.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej wymiany lub odmowy wymiany prawa jazdy można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy lub decyzji o odmowie wymiany prawa jazdy

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 5080, 5081

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

 

 

 

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo - stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:03.01.2007
Data publikacji:06.07.2004 20:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.05.2016 15:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 11:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.10.2015 11:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.03.2015 15:36 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.02.2013 10:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.02.2013 12:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2012 13:07 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.06.2011 14:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.11.2010 13:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.11.2010 13:07 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.02.2010 13:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.02.2009 09:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.02.2009 14:17 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.02.2009 14:16 Usunięto załącznik "Wniosek o wymianę prawa jazdy"
(Bartosz Pilny)
02.02.2009 14:15 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.01.2007 12:25 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
05.01.2007 09:24 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
05.01.2007 09:16 Dodano załącznik "Wniosek o wymianę prawa jazdy"
(Sławomir Kowolik)
04.01.2007 14:04 Usunięto załącznik "Wniosek o wymianę prawa jazdy -
strona 2"

(Sławomir Kowolik)
04.01.2007 13:20 Usunięto załącznik "Wniosek o wymianę prawa jazdy -
strona 1"

(Sławomir Kowolik)
27.03.2006 09:48 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
21.03.2006 14:08 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
21.03.2006 14:03Dodano załącznik "Wniosek o wymianę prawa jazdy - strona
2 "
(Sławomir Kowolik)
21.03.2006 14:03Dodano załącznik "Wniosek o wymianę prawa jazdy - strona
1"
(Sławomir Kowolik)
21.03.2006 14:02Usunięto załącznik "Wniosek o wymianę prawa jazdy"
(Sławomir Kowolik)
24.10.2005 12:29Dodano załącznik "Wniosek o wymianę prawa jazdy"
(Sławomir Kowolik)
24.10.2005 12:29Usunięto załącznik "pobierz wniosek"
(Sławomir Kowolik)
24.10.2005 12:29 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
24.03.2005 09:36 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
24.03.2005 09:35 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
22.03.2005 11:06 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
21.03.2005 14:01 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.12.2004 08:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 20:55 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)