Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę

­

Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
(lub zmianę pozwolenia na budowę lub rozbiórkę)

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter,

Urząd Miasta - budynek "A",

pl. Jana Pawła II 6.

 

Wymagane dokumenty

- pozwolenie na budowę lub jego zmianę (budowa, odbudowa, nadbudowa, przebudowa, inne roboty budowlane):

- wypełniony wniosek - formularz B-1 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- cztery egzemplarze projektu budowlanego wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- zaświadczenie projektantów o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego,

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - formularz B-3 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- w zależności od potrzeb pozostałe załączniki określone w formularzu B-1 (pkt I, II, IV informacji na formularzu)

 

- pozwolenie na rozbiórkę lub jego zmianę:

- wypełniony wniosek - formularz B-1 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- zgoda właściciela (wszystkich współwłaścicieli) nieruchomości na rozbiórkę,

- szkic usytuowania obiektu budowlanego,

- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

- w zależności od potrzeb pozostałe załączniki określone w formularzu B-1 (pkt. III, IV informacji na formularzu)

 

Opłaty

Poniższe kwoty opłat skarbowych można uiszczać w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska lub na numer konta:

ING BSK S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

 

Pozwolenie na budowę

- budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolna i leśna – za każdy m2 powierzchni użytkowej – 1 zł, (lecz nie więcej niż 539 zł),

- budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł,

- innego budynku – 48 zł,

- studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł,

- budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł,

- sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi:

- o długości do 1 km – 105 zł,

- o długości powyżej 1 km – 2143 zł,

- innych budowli – 155 zł,

- urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł,

Pozwolenie na przebudowę lub remont obiektu budowlanego

     -  50% stawek określonych powyżej.

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego  - 36 zł

 

Termin załatwienia

Miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - dwa miesiące od daty wszczęcia postępowania (tzn. złożenia kompletnego wniosku).

Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Uwagi

- w przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku,

- w przypadku wydawania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obejmującą więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony powyżej, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie,

- na wniosek inwestora, organ może wydać również pozwolenie na wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę a wymagających zgłoszenia (art. 29 i 30 ustawy – Prawo budowlane). W tym celu należy złożyć jednak komplet dokumentów wraz z wnioskiem B-1,

- decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

- przykłady wypełnienia druków znajdują się na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm

 

Tryb odwoławczy

Zgłaszającemu służy odwołanie od decyzji sprzeciwu w terminie 14 dni od daty jego odebrania. Odwołanie kieruje się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

 

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3190, 3200

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Daniel Nowok
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2004 22:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.01.2018 13:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.12.2016 10:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.03.2016 13:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.10.2015 10:17 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.08.2015 17:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.03.2014 16:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.10.2013 14:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.09.2012 09:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.02.2011 10:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.07.2010 13:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.03.2009 14:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.06.2008 09:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.06.2008 09:52 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
20.06.2008 09:52 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
29.04.2008 10:10 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
29.04.2008 10:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.02.2008 14:06 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
28.02.2008 14:06 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
28.02.2008 14:06 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
28.02.2008 13:48 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
28.02.2008 13:47 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
28.02.2008 13:46 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
10.12.2007 14:59 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
10.12.2007 14:59 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
10.12.2007 14:59 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
10.12.2007 14:58 Usunięto załącznik "Karta usługi - Wydanie pozwolenia na rozbiórkę" (Bartosz Pilny)
10.12.2007 14:57 Usunięto załącznik "Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane" (Bartosz Pilny)
10.12.2007 14:57 Usunięto załącznik "Wniosek o pozwolenie na budowę" (Bartosz Pilny)
10.12.2007 14:56 Usunięto załącznik "Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę" (Bartosz Pilny)
10.12.2007 14:56 Usunięto załącznik "wniosek o zmianę pozwolenia na budowę" (Bartosz Pilny)
10.12.2007 14:56 Usunięto załącznik "Karta usługi - Wydanie pozwolenia na budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę" (Bartosz Pilny)
10.12.2007 14:55 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.02.2007 11:57 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
31.03.2006 12:24 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
31.03.2006 12:23 Zmieniono tytuł załącznika z "wniosek o zmiane pozwolenia na budowę" na "wniosek o zmianę pozwolenia na budowę" (Katarzyna Haarschack)
31.03.2006 12:22 Dodano załącznik "wniosek o zmiane pozwolenia na budowę" (Katarzyna Haarschack)
10.02.2006 11:26 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
10.02.2006 11:11 Usunięto załącznik "Wniosek o pozwolenie na budowę" (Katarzyna Haarschack)
10.02.2006 11:10 Usunięto załącznik "Pozwolenie na rozbiórkę" (Katarzyna Haarschack)
10.02.2006 11:10 Dodano załącznik "Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę" (Katarzyna Haarschack)
10.02.2006 11:10 Dodano załącznik "Wniosek o pozwolenie na budowę" (Katarzyna Haarschack)
26.01.2006 11:24 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
26.01.2006 11:12 Dodano załącznik "Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane" (Katarzyna Haarschack)
26.01.2006 10:59 Usunięto załącznik "Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane" (Katarzyna Haarschack)
26.01.2006 10:52 Dodano załącznik "Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane" (Katarzyna Haarschack)
26.01.2006 10:48 Usunięto załącznik "oświdczenie o prawie do dysponowania nieruchomoścą" (Katarzyna Haarschack)
23.01.2006 14:07 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
23.01.2006 13:55 Dodano załącznik "Pozwolenie na rozbiórkę" (Katarzyna Haarschack)
23.01.2006 11:28 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
23.01.2006 11:20 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o pozwolenie na budoę" na "Wniosek o pozwolenie na budowę" (Katarzyna Haarschack)
23.01.2006 10:58 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
10.01.2006 09:58 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
10.01.2006 09:52 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
10.01.2006 09:52 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
04.01.2006 13:40 Dodano załącznik "Wniosek o pozwolenie na budoę" (Katarzyna Haarschack)
04.01.2006 13:38 Usunięto załącznik "pozwolenie na rozbiórkę" (Katarzyna Haarschack)
04.01.2006 13:38 Usunięto załącznik "AU - 2a pozwolenie na budowę.doc" (Katarzyna Haarschack)
23.11.2005 14:19 Dodano załącznik "Karta usługi - Wydanie pozwolenia na budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę" (Bartosz Pilny)
23.11.2005 14:15 Dodano załącznik "Karta usługi - Wydanie pozwolenia na rozbiórkę" (Bartosz Pilny)
17.10.2005 12:58 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
17.10.2005 12:58 Usunięto załącznik "pozwolenie na budowę" (Katarzyna Haarschack)
17.10.2005 12:57 Dodano załącznik "oświdczenie o prawie do dysponowania nieruchomoścą" (Katarzyna Haarschack)
17.10.2005 12:55 Dodano załącznik "pozwolenie na rozbiórkę" (Katarzyna Haarschack)
17.10.2005 12:55 Dodano załącznik "pozwolenie na budowę" (Katarzyna Haarschack)
17.10.2005 12:51 Dodano załącznik "AU - 2a pozwolenie na budowę.doc" (Katarzyna Haarschack)
17.10.2005 12:50 Usunięto załącznik "wniose4k o pozwolenie na budowę" (Katarzyna Haarschack)
17.10.2005 12:50 Usunięto załącznik "wniosek o pozwolenie na rozbiórkę" (Katarzyna Haarschack)
11.05.2005 09:51 Dodano załącznik "wniose4k o pozwolenie na budowę" (Katarzyna Haarschack)
11.05.2005 09:51 Dodano załącznik "wniosek o pozwolenie na rozbiórkę" (Katarzyna Haarschack)
03.12.2004 15:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 22:14 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)