x 
Drukuj
Bartosz Pilny 20.12.2007 11:29

Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert

­

UWAGA

Zamieszczone w niniejszym katalogu ogłoszenia, które są jeszcze aktualne wyświetlane są pogrubioną czcionką, zaś termin określający możliwość wzięcia w udziału w postępowaniu pojawia się po najechaniu kursorem myszki na tytuł sprawy i chwilowym bezruchu.

Tytuły zapisane zwykłą czcionką oznaczają sprawy już zakończone.

-------------------------------------------------------------------

Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert

W niniejszym katalogu publikowane są dokumenty na temat konkursów o dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Wydział Kultury i Kultury Fizycznej ogłasza konkursy z zakresu:

-  kultury - kontakt Witold Wrzos, tel. wew. 6061,

-  kultury fizycznej i sportu - kontakt Jerzy Siwy, tel. wew. 6062.

 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza konkursy z zakresu:

-  nieodpłatnej pomocy prawnej - kontakt Elżbieta Wierzbicka, tel. wew. 3131,

-  promocji zdrowia - kontakt Monika Mularczyk-Dzedzyk, tel. wew. 3130,

-  spraw społecznych - kontakt Swietłana Kopeć, tel. wew. 3122,

-  profilaktyki uzależnień - kontakt Jerzy Szczerbiński, tel. wew. 3120.

 

Powoływane przez Prezydenta Miasta komisje organizują i przeprowadzają konkursy ofert na realizację zadań publicznych obejmujących powyższe zagadnienia. Konkursy ogłaszane są na co najmniej 21 dni przed terminem składania ofert i zawierają szczegółowe wytyczne. Do konkursu mogą przystąpić:

- organizacje pozarządowe (z wyjątkiem wymienionych w art. 3 ust. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

- spółdzielnie socjalne.

 

Wzory formularzy oceny ofert reguluje:

ZARZĄDZENIE Nr SP.0050.2.434.2018 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji konkursowych, formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku  publicznego na realizację zadań publicznych oraz wzoru oświadczenia członka komisji konkursowej.

Dotację przekazuje się po podpisaniu umowy regulującej, między innymi, zasady rozliczenia dotacji.

Dotacja może być niższa niż kwota podana w ogłoszeniu w konkursie z powodu rozdzielenia jej na więcej podmiotów spełniających kryteria konkursu.

Dla oferty, umowy oraz sprawozdania z wykonania dotacji stosuje się wzory druków określone przepisami, które dostępne są poniżej.

 

Przepisy prawa:

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055). 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Jerzy Szczerbiński, Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych

Urząd Miasta, pl. Jana Pawła II 6, III p., pokój 312,

tel. 32 244 90 00 do 10, wew. 3121,

um_ngo@ruda-sl.pl

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Jerzy Szczerbiński
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.12.2007 11:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.04.2019 14:52 Dodano załącznik "zał - 2019_oferta.docx" (Barbara Cholewka)
04.04.2019 14:52 Dodano załącznik "zał - 2019_umowa.docx" (Barbara Cholewka)
04.04.2019 14:52 Dodano załącznik "zał - 2019_sprawozdanie.docx" (Barbara Cholewka)
04.04.2019 14:52 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.04.2019 14:51 Usunięto załącznik zał - UMOWA_REGRANTING_2016.docx (Barbara Cholewka)
04.04.2019 14:50 Usunięto załącznik zał - OFERTA_2016.docx (Barbara Cholewka)
04.04.2019 14:50 Usunięto załącznik zał - OFERTA_REGRANTING_2016.docx (Barbara Cholewka)
04.04.2019 14:50 Usunięto załącznik zał - SPRAWOZDANIE_2016.docx (Barbara Cholewka)
04.04.2019 14:50 Usunięto załącznik zał - SPRAWOZDANIE_REGRANTING_2016.docx (Barbara Cholewka)
04.04.2019 14:50 Usunięto załącznik zał - UMOWA_2016.docx (Barbara Cholewka)
05.03.2019 09:27 Dodano załącznik "zał - 2019_maly_grant_oferta.docx" (Barbara Cholewka)
05.03.2019 09:27 Dodano załącznik "zał - 2019_maly_grant_sprawozdanie.docx" (Barbara Cholewka)
05.03.2019 09:27 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2019 09:26 Usunięto załącznik zał - maly_grant_sprawozdanie.doc (Barbara Cholewka)
05.03.2019 09:26 Usunięto załącznik zał - maly_grant_oferta.doc (Barbara Cholewka)
19.12.2018 11:55 Dodano załącznik "zał - zarządzenie.doc" (Barbara Cholewka)
19.12.2018 11:55 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.12.2018 11:54 Usunięto załącznik zał - 70.doc (Barbara Cholewka)
19.12.2018 11:53 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
15.05.2018 14:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.12.2016 13:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.12.2016 13:40 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.12.2016 13:35 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.09.2016 15:17 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.09.2016 15:17 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.09.2016 15:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.09.2016 15:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.09.2016 15:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.09.2016 15:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.09.2016 15:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.09.2016 15:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.09.2016 15:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
10.05.2016 11:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.05.2016 11:27 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.05.2016 11:27 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.02.2016 11:30 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.02.2016 11:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.12.2015 09:55 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
21.12.2015 09:54 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
21.12.2015 09:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:12 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:12 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:12 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:12 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:04 Usunięto załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:04 Usunięto załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:04 Usunięto załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:03 Usunięto załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:03 Usunięto załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:03 Usunięto załącznik "załącznik" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:03 Usunięto załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:03 Usunięto załącznik "załącznik" (Bartosz Pilny)
13.12.2012 15:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.03.2012 10:45 Zmieniono tytuł załącznika z "7 załącznik" na "załącznik" (Bartosz Pilny)
02.03.2012 10:45 Zmieniono tytuł załącznika z "8 załącznik" na "załącznik" (Bartosz Pilny)
02.03.2012 10:44 Dodano załącznik "8 załącznik" (Bartosz Pilny)
02.03.2012 10:44 Dodano załącznik "7 załącznik" (Bartosz Pilny)
02.03.2012 10:43 Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 30/07" (Bartosz Pilny)
02.03.2012 10:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.03.2012 10:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.10.2011 10:00 Dodano załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
12.10.2011 10:00 Dodano załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
12.10.2011 10:00 Dodano załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
15.06.2011 09:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.06.2011 09:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.01.2011 17:52 Dodano załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
27.01.2011 17:52 Dodano załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
27.01.2011 17:52 Dodano załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
27.01.2011 17:51 Usunięto załącznik "Wzór " (Bartosz Pilny)
27.01.2011 17:51 Usunięto załącznik "Wzór" (Bartosz Pilny)
27.01.2011 17:51 Usunięto załącznik "Wzór" (Bartosz Pilny)
09.04.2010 11:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.12.2008 15:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.12.2007 12:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.12.2007 11:29 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)