Sprawozdanie za okres 20.12. - 29.01.

­

PM.0055- 1 /08

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 20 grudnia 2007r. do 29 stycznia 2008 r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął 57 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta. Między innymi:

-  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta, która polegała na powołaniu Referatu Świadczeń Alimentacyjnych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych zajmującego się prowadzeniem postępowań w sprawach o zaliczki alimentacyjne, ustalaniem uprawnień do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym wydawaniem decyzji administracyjnych w ramach udzielonych upoważnień,

-  w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu rozwijania działalności artystyczno - sportowych dzieci i młodzieży pn. „Blokowisko 2008 – wsparcie działań niwelujących przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w dzielnicy Bykowina”,

-  w sprawie wprowadzania zasad wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta,

-  w sprawie szczegółowego podziału planu dochodów i wydatków budżetu Miasta,

-  w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działek położonych przy ul. Broniewskiego w dzielnicy Bielszowice o powierzchni 621 m2 i 604 m2 z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, czyli pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną z możliwością realizacji nieuciążliwej funkcji usługowej,

-  w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym terenu położonego przy ul. Młodzieżowej 26 w dzielnicy Kochłowice o powierzchni 2108 m2, oraz budynku byłej szkoły znajdującego się na tym terenie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z przeznaczeniem pod nieuciążliwą funkcję usługową obejmującą: handel, gastronomię, rzemiosło, funkcje biurowe, gabinety, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, trasy i urządzenia komunikacyjne, zieleń wraz z urządzeniami sportu i rekreacji, budynki gospodarcze, garaże, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do 4 mieszkań włącznie, bądź uzupełnienie istniejącej zabudowy,

-  powołał Komisję ds. restrukturyzacji lecznictwa otwartego w Rudzie Śląskiej, pod przewodnictwem wiceprezydent Aleksandry Skowronek,

-  ustalił harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na I kwartał 2008 r.,

-  realizując uchwałę Rady Miasta podjął zarządzenie o wniesieniu dodatkowych udziałów w formie wkładu pieniężnego w wysokości 200 tys. zł do spółki Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości,

-  zatwierdził wybór oferty Rudzkiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”, dokonany przez komisję konkursową na realizację zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej „Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii”,

-  postanowił o sprzedaży na rzecz najemców mieszkań znajdujących się w budynkach przy ul. ks. Czempiela 5, 11, 11a i 15, przy ul. Ogrodowej 4 i 4a oraz przy ul. Kędzierzyńskiej 2 i 2a,

-  wyraził zgodę na zakup z własnych środków Przychodni Rejonowej przy ul. Makuszyńskiego 7 przenośnego aparatu ultrasonograficznego oraz kolposkopu, służącego do diagnostyki raka szyjki macicy,

-  powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Najem i obsługę toalet przenośnych WC (kabin sanitarnych) i umywalek przenośnych w Rudzie Śląskiej”,

-  wprowadził instrukcję sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego miasta,

-  powołał Komitet Organizacyjny obchodów Roku 2008 w Rudzie Śląskiej jako Roku Karola Goduli,

-  ogłosił konkursy na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych oraz dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 35,

-  powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Ruda Śląska w schronisku oraz odprowadzenie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Ruda Śląska”,

-  dziesięć zarządzeń podjętych przez Prezydenta dotyczyło sprzedaży w drodze przetargu mieszkań znajdujących się w budynkach przy ul. Łukowej 5, Solskiego 4, 7 i 11, Podlas 3, Krasińskiego 3, 1 Maja 324, Modrzejewskiej 9, Niedurnego 47 a i Zwycięstwa 5.

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

4 stycznia

- spotkanie z emerytami Huty „Pokój”,

 

5 stycznia

- ceremonia pogrzebowa śp. Władysława Parchańskiego oraz kolędowanie ze Związkiem Górnośląskim w Bazylice Ojców Franciszkanów w Panewnikach,

 

6 stycznia

- Koncert Noworoczny w Miejskim Centrum Kultury, w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Janusza Powolnego,

 

8 stycznia

- w Urzędzie Miasta zostało podpisane porozumienie między Miastem Ruda Śląska a Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Gliwicach, dzięki któremu w Rudzie Śląskiej zostanie wybudowana od podstaw nowoczesna siedziba Sądu Rejonowego,

- otwarcie wystawy pokonkursowej „Śląska Szopka Bożonarodzeniowa” w Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka,

 

9 stycznia

- Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rzecznicy prasowi a public relations” w Urzędzie Miasta,

- jasełka integracyjne w Domu Kultury w Bielszowicach,

- koncert kolęd i pastorałek pt. „Betlejemska światłość” w Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka,

 

10 stycznia

- spotkanie w sprawie koordynowania gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim w Urzędzie Miasta Sosnowiec,

 

11 stycznia

- przedstawienie jasełkowe wykonane przez uczniów i przedszkolaków rudzkich placówek,

- uroczyste wręczenie pucharów dla najlepszych sportowców „Klubu Senior” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Hallera,

- uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie 14 parom małżeńskim w Ośrodku Świętej Elżbiety Caritas,

 

13 stycznia

- V edycja turnieju im. Tomka Szei o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kłodnickiej 95, w dzielnicy Halemba,

 

17 stycznia

- posiedzenie Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Zgromadzenie KZK GOP oraz posiedzenie Zarządu KZK GOP.

- spotkanie autorskie z Krystianem Gałuszką – autorem książki „Księga Raziela”, która w ciekawy i niespotykany dotąd sposób opowiada o Karolu Goduli,

 

18 stycznia

- koncert jubileuszowy Orkiestry Dętej KWK „Pokój”, która obchodzi 85 lat działalności artystycznej w Miejskim Centrum Kultury.

- uroczyste otwarcie kolejnego mieszkania rodzinkowego w Bielszowicach przez Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie,

 

19 stycznia
- XVI Gala wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji, przyznawanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach,

 

20 stycznia

- nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelickim w Świętochłowicach, rozpoczynające tydzień modlitw o jedność chrześcijan,

 

22 stycznia

- posiedzenie Zarządu KZK GOP,

 

23 stycznia

- spotkanie z pielęgniarkami miejskiego szpitala.

 

27 stycznia

- msza św. w intencji ofiar KL Auschwitz w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chorzowie oraz uroczyste odsłonięcie tablicy pamięci na cmentarzu parafialnym przy ul. Granicznej w Chorzowie,

- rocznicowy bal dla osób niepełnosprawnych - pracowników Zakładu Usług Pralniczych w restauracji „Adria” w dzielnicy Ruda,

- XIII Rudzkie Spotkanie Kolędowe w Kościele pw. Ducha Świętego w dzielnicy Czarny Las.

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 20.12. - 29.01.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Nowak
Data na dokumencie:26.02.2008
Data publikacji:27.02.2008 13:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.03.2017 14:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.02.2008 13:53 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)