Urząd Stanu Cywilnego

­

Urząd Stanu Cywilnego w Rudzie Śląskiej informuje, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, interesanci będą przyjmowani wyłącznie w pilnych sprawach, w których wymagane jest osobiste stawiennictwo tj.:  rejestracja zgonu i w uzasadnionych przypadkach rejestracja urodzenia.

W CELU ZGŁOSZENIA ZGONU, TERMIN WIZYTY W URZĘDZIE NALEŻY UMÓWIĆ TELEFONICZNIE (32 244 90 15). Do zgłoszenia zgonu stawia się WYŁĄCZNIE jedna osoba – członek najbliższej rodziny (WSPÓMAŁŻONEK, DZIECI, WNUKI, RODZEŃSTWO, RODZICE).

ZGŁOSZENIA URODZENIA DZIECKA NALEŻY DOKONAĆ PRZEZ PLATFORMĘ EPUAP, co eliminuje konieczność osobistego stawiennictwa w Urzędzie. W przypadku, gdy ktoś nie posiada profilu zaufanego, jego ZAŁOŻENIE JEST MOŻLIWE POPRZEZ PLATFORMĘ www.epuap.gov.pl.

NA ZGŁOSZENIE URODZENIA ŻYWEGO NOWORODKA RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI MAJĄ 21 DNI. W związku z powyższym nie jest konieczne stawianie się w USC niezwłocznie po urodzeniu dziecka. W przypadku konieczności stawiennictwa osobistego, np. do uznania ojcostwa – termin należy ustalić telefonicznie (32 244 90 15).

W przypadku URODZENIA MARTWEGO NOWORODKA ustawowy termin zgłoszenia urodzenia wynosi 3 dni, natomiast należy uprzednio UMÓWIĆ TELEFONICZNIE TERMIN WIZYTY w tutejszym USC (32 244 90 15).

W pozostałych sprawach załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego nie jest konieczny osobisty udział wnioskodawców.

- Odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia o stanie cywilnym wydawane będą na wnioski przesyłane pocztą tradycyjną lub przez platformę EPUAP, do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

- Sprostowania, uzupełnienia aktów stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk będą dokonywane na podstawie wniosków przesłanych pocztą tradycyjną ( ze stosowną opłatą skarbową).

- Transkrypcje aktów stanu cywilnego wykonywane będą na podstawie wniosków przesłanych pocztą tradycyjną.

- Wstrzymane zostaje przyjmowanie par, w celu ustalenia terminu zawarcia ślubu cywilnego i wydawanie zaświadczeń do ślubów konkordatowych.

Z uwagi na zaistniałe okoliczności możliwa jest telefoniczna rezerwacja terminu ślubu (tel. 32 244 90 13, tel. 32 244 90 16).

- Inne sprawy nie cierpiące zwłoki, których nie można załatwić drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub telefonicznie, załatwiane będą po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie.

..........................................................................

Informuję, że w celu otrzymania dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego wyznaniowego jak i cywilnego, konieczne jest umówienie wizyty telefonicznie.

Uwaga!

Od 30 maja 2020 r., ze względu na niewielką powierzchnię Sali Ślubów i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestników uroczystości, liczba osób na ślubie nie powinna przekroczyć 15 osób. Wszystkie osoby są nadal zobowiązane do zasłaniania ust i nosa w czasie trwania uroczystości.

Przypominamy, że jednak wiele spraw można załatwić bez osobistej wizyty w Urzędzie i zachęcamy do korzystania z tych alternatywnych form kontaktów z Urzędem:

- poprzez stronę www.gov.pl lub www.epuap.gov.pl. można:

- zgłosić urodzenie dziecka oraz urodzenie martwego noworodka,

- złożyć wniosek o odpisy aktów stanu cywilnego,

- złożyć wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym,

- złożyć wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska.

Elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego

 

UZYSKANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO W SPOSÓB AUTOMATYCZNY

Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego można złożyć przez Internet, za pomocą portalu Gov.pl

Potrzebne do tego jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu wraz z czytnikiem i potwierdzonym profilem zaufanym. Pozwalają one potwierdzić tożsamość wnioskodawcy.
Od kwietnia 2020 roku, o odpis nie tylko można zawnioskować przez Internet, ale i otrzymać go automatycznie – w wersji elektronicznej.
W praktyce oznacza to, że System wygeneruje dokument bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie prześle go na skrzynkę wnioskodawcy, bez zaangażowania urzędnika.

Wydanie dokumentu przez automat jest możliwe przy spełnieniu kilku warunków:

  • wnioskowany odpis aktu, musi dotyczyć wnioskodawcy, jego dzieci, małżonka lub rodziców,
  • system - w trakcie wypełniania wniosku - musi potwierdzić, że możliwe jest automatyczne wydanie odpisu. Chodzi o informację, czy akt jest zdigitalizowany, jawny i bez założonej blokady wydawania.
  • płatności za odpis należy dokonać online.

W Systemie Rejestrów Państwowych (SRP) obowiązkowo rejestrowane są akty od 2015 roku i ich odpisy są dostępne od ręki.
Stale prowadzimy też migrację do systemu starszych aktów stanu cywilnego.
Kontynuujemy również proces parentyzacji, czyli tworzenia w systemie jednoznacznej relacji rodzic – dziecko. Prosimy o cierpliwość, robimy to stopniowo.

Kilka uwag praktycznych.

Profil zaufany można założyć bez wychodzenia z domu, na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany jeśli się posiada: konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego (ich lista znajduje się na stronie profilu zaufanego) albo kwalifikowany podpis elektroniczny lub też nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną oraz czytnik umożliwiający podłączenie go do komputera. 

Gdy profil zaufany jest gotowy, na stronie www.gov.pl należy się zalogować tym profilem do konta Mój GOV (prawy górny róg strony). Później wybrać  e- sługę Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu).
Wypełniamy elektroniczny formularz. Dane osobowe wnioskodawcy zostaną automatycznie zaciągnięte do odpowiednich rubryk. Na początku należy zaznaczyć, że dokument chcemy otrzymać na swoją skrzynkę Mój GOV.

WAŻNE! Uzyskany w ten sposób odpis, będzie miał moc prawną tylko w wersji elektronicznej. Nie należy go drukować, tylko przekazywać w otrzymanej postaci. Wydruk nie ma mocy prawnej. Automatyczny odpis będzie zawierał podpis kwalifikowany potwierdzający autentyczność odpisu.

WAŻNE! Jeśli system nie wyda odpisu automatycznie, to wnioskodawca i tak go otrzyma, w terminie nieco późniejszym, z Urzędu Stanu Cywilnego, który przechowuje dany akt.

Za uzyskanie odpisu trzeba zapłacić, tak jak za odpisy papierowe:

  • 22 zł – za odpis skrócony aktu stanu cywilnego
  • 33 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Wysyłając wniosek online, wnioskodawca ma do wyboru dwa sposoby płatności – online lub przelew bankowy bądź pocztowy.

Gotowy odpis będzie do pobrania w skrzynce odbiorczej na koncie Mój GOV. Znajduje się ona na www.GOV.pl (prawy górny róg strony), a loguje się do niej profilem zaufanym.

Formularze do spraw prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego

9.1 - zmiana imienia, nazwiska - osoba dorosła

9.2 - zmiana imienia, nazwiska - osoba niepełnoletnia

9.3 - sprostowanie aktu stanu cywilnego

9.4 - odpis z aktu stanu cywilnego

9.5 - uzupełnienie aktu stanu cywilnego

9.6 - wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego

9.7 - wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego

9.8 - wpisanie zagranicznego aktu zgonu do rejestru stanu cywilnego

9.9 - zgłoszenie jubileuszu 50-lecia zawarcia małżeństwa

9.10 - wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego

9.11 - wydanie zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa poza granicami kraju

9.12 - odtworzenie zagranicznego aktu urodzenia lub rejestracja zagranicznego urodzenia

9.13 - odtworzenie zagranicznego aktu małżeństwa lub rejestracja zagranicznego małżeństwa

9.14 - odtworzenie zagranicznego aktu zgonu lub rejestracja zagranicznego zgonu

9.15 - zagraniczne orzeczenia sądu lub rozstrzygnięcia w sprawach rozwodu

9.16 - wielojęzyczny standardowy formularz będący urzędowym tłumaczeniem dokumentu

druk - wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

----------------------------------------------------------------

Informacji w następujących sprawach udzielają:

- 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.15 – Barbara Morawiec, Barbara Potoczek (pok. 105) – tel. wew. 6106, 6107

- 9.4 – Jadwiga Czaja, Beata Wilary, Mirosława Mrowiec (pok.104) - tel. wew. 6109, 6105

- 9.6, 9.7, 9.8, 9.10, 9.12, 9.13, 9.14 - Barbara Potoczek (pok. 105) – tel. wew. 6107

- 9.9, rejestracja urodzeń i zgonów – Beata Ticman, Sylwia Trocha, Mariola Goczoł (pok. 103) – tel. wew. 6102, 6103

- 9.10, 9.11, ślub cywilny, migracja aktów do SRP – Katarzyna Skrynkowicz (pok. 102) – tel.wew. 6101

- 9.10, 9.11, 9.16, ślub cywilny, zaświadczenie o stanie cywilnym - Joanna Michalska-Mol (pok.101) - tel. wew. 6100

--------------------------------------------------------------------

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Piotra Niedurnego 46,   41-709 Ruda Śląska
usc@ruda-sl.pl   tel. 32-244-90-13 do 17

 

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należą w szczególności:

- rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, które miały miejsce na terenie Miasta Ruda Śląska,

- transkrypcje i odtworzenia zagranicznych aktów stanu cywilnego oraz rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły poza granicami RP.

- wydawanie odpisów aktów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego,

- zameldowanie i występowanie o nadanie numeru PESEL, w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia,

- weryfikacja i aktualizacja danych w rejestrze PESEL, zgodnie z ustawą o ewidencji ludności,

- sprostowania i uzupełnianie danych zawartych w aktach stanu cywilnego,

- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany imienia lub nazwiska,

- przyjmowanie oświadczeń woli na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,

- organizowanie uroczystości z Złotych Godów Małżeńskich,

- rejestracja zdarzeń mających wpływ na treść lub ważność aktu stanu cywilnego.

Uwaga

Od 1 września 2015 r. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego następuje w terminach:

- niezwłocznie - w przypadku aktów stanu cywilnego zarejestrowanych w elektronicznym Rejestrze Stanu Cywilnego,

- do 7 dni roboczych - w przypadku aktów stanu cywilnego przechowywanych w księgach stanu cywilnego (tzn. wersji papierowej) w urzędzie stanu cywilnego w Rudzie Śląskiej,

- do 10 dni roboczych - w przypadku aktów stanu cywilnego przechowywanych w wersji papierowej poza urzędem  stanu cywilnego w Rudzie Śląskiej (usc na terenie Polski)

 

Wnioski w sprawie wydania odpisu/zaświadczenia z Rejestru Stanu Cywilnego przyjmowane są:

- w siedzibie USC Ruda Śląska ul. Piotra Niedurnego 46 - pok. 101,

- za pośrednictwem poczty: adres do korespondencji – ul. Piotra Niedurnego 46, 41-709 Ruda Śląska,

- w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska: pl. Jana Pawła II 6 41-709 Ruda Śląska,

- za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Konto bankowe dla opłat skarbowych:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Ruda Śląska
nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Dla osób wpłacających z zagranicy
INGBPLPW PL 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

 

-------------------------------------------------------------------

Urząd Stanu Cywilnego

przyjmuje strony w następujących godzinach

poniedziałek      8.00 – 16.00
wtorek               8.00 – 16.00
środa                 8.00 – 16.00
czwartek           10.00 – 18.00***
piątek                 8.00 – 14.00
sobota *             8.00 – 16.00

* w sobotę przyjmowane są zgłoszenia zgonów oraz obsługiwane są śluby w godzinach ustalonych z przyszłymi nowożeńcami
*** przyjmowanie stron w każdy czwartek od godziny 10:00

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Urząd Stanu Cywilnego
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.06.2008 11:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.11.2020 13:20 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.11.2020 13:17 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.10.2020 11:05 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.10.2020 11:04 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.06.2020 14:29 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
24.06.2020 11:50 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
03.06.2020 14:27 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
03.06.2020 14:26 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.05.2020 16:06 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.05.2020 10:50 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.05.2020 10:41 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.05.2020 10:40 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.05.2020 10:24 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.05.2020 10:22 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.05.2020 10:19 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.05.2020 10:14 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.04.2020 17:27 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
13.03.2020 18:34 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
13.03.2020 18:33 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
13.03.2020 18:31 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
13.03.2020 15:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.12.2019 08:42 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.12.2019 08:39 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.06.2019 10:27 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
18.06.2019 10:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
18.06.2019 10:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
18.06.2019 10:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
18.06.2019 10:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
18.06.2019 10:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
18.06.2019 10:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
18.06.2019 09:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
17.06.2019 15:23 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.06.2019 15:22 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.05.2019 16:14 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.05.2019 11:34 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
19.04.2019 10:36 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.04.2019 10:18 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.08.2018 11:27 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
24.05.2018 17:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
24.05.2018 17:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
07.12.2016 12:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.12.2016 12:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.12.2016 10:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.12.2016 10:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.12.2016 14:33 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.11.2016 13:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.11.2016 12:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.11.2016 14:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.10.2016 13:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.10.2016 13:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.10.2016 13:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.10.2016 13:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.02.2016 14:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.02.2016 14:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.06.2014 11:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.06.2014 10:36 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.06.2014 09:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.09.2012 10:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.09.2012 17:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.07.2012 10:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.08.2010 08:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.06.2010 12:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.06.2010 09:33 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.07.2008 11:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.06.2008 11:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.06.2008 11:30 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.06.2008 11:14 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)