Sprawozdanie za okres 29.04. - 28.05.

­

PM.0055-6/08

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 29 kwietnia do 28 maja 2008 r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Andrzej Stania podjął 47 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi:

- w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano – elektrycznych w celu oświetlenia dróg, ciągów pieszych, skwerów i innych terenów publicznych w ramach prac interwencyjnych,

- w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową w Szkole Podstawowej nr 3,

- w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ścieżek rowerowych: od skrzyżowania ulic Tunkla, Górnośląskiej do dworca PKP w Rudzie Śląskiej; od ul. Zabrskiej w Zabrzu do ośrodka Radoszowy w Rudzie Śląskiej; od ul. Wolności w Zabrzu do ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach,

- w sprawie zobowiązania pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania wrażliwe do złożenia oświadczenia majątkowego,

- postanowił ogłosić konkurs ofert na udzielenie dotacji z budżetu miasta na realizację zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

- powołał komisje przetargowe do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pokrycia dachowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 47 przy ul. Szramka 20 w Bykowinie oraz Miejskiego Przedszkola nr 19 przy ul. Kubiny 15 w Wirku,

- postanowił o wniesieniu wkładu pieniężnego w wysokości 500 tys. zł  oraz aportu w formie własności działki przy ul. Lisiej w Nowym Bytomiu do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tarnowskich Górach. W zamian za wniesiony wkład pieniężny i niepieniężny Miasto obejmie dodatkową liczbę udziałów w kapitale zakładowym spółki,

- powołał komisje konkursowe dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów 11 placówek oświatowych,

- powołał Zespół opracowujący Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, w skład którego weszli: Aleksandra Skowronek - Zastępca Prezydenta Miasta, Barbara Harczyńska - Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM, Maria Pietrzak - pracownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej, Dorota Hadam - Kierownik Działu Szkoleniowo-Konsultacyjno-Profilaktycznego Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej, Cecylia Gładysz - Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Halina Kozioł - Woźnikowska - Dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, Joanna Kwiecińska - Dyrektor Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych, Andrzej Nowak - Kierownik Referatu Organizacyjnego Straży Miejskiej.

- w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na 2008 r. na kwotę 50 tys. zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg w mieście,

- w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami na kwotę 75 tys. zł, z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na dofinansowanie renowacji elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wolności 106, wpisanego do rejestru zabytków,

- w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 7,

- w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę budynku Miejskiego Przedszkola Nr 34,

- w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji c.o. w budynku Miejskiego Przedszkola nr 4,

- w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej.

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

5 maja

-  spotkanie grupy roboczej ds. odpadów komunalnych GZM, dotyczące założeń zintegrowanego systemu gospodarki odpadami na terenie Metropolii Górnośląskiej, w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu,

-  spotkanie dotyczące problemów osób niepełnosprawnych, w galerii Rondo Sztuki w Katowicach,

 

6 maja

-  otwarcie wystawy Bartłomieja Skrzyczka „Prezentacja Rysunku i Malarstwa” w Muzeum Miejskim

 

7 maja

-  obchody Dnia Strażaka,

-  konferencja z okazji Dnia Pielęgniarki i Położnej,

-  koncert finałowy laureatów XVIII Rudzkiego Festiwalu Kultury Szkolnej, w Miejskim Centrum Kultury,

 

8 maja

-  wręczenie BIBLIOSÓW, dorocznych nagród honorowych Miejskiej Biblioteki Publicznej,

-  finał Konkursu Młodych Muzyków „O srebrny klucz wiolinowy”, w Młodzieżowym Domu Kultury,

 

9 maja

-  gala z okazji Święta Europy oraz zakończenia X edycji Konkursu Śląska Nagroda Jakości, zorganizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

 

10 maja

-  nagranie audycji w Radiu Plus oraz spotkanie z okazji przyjęcia Dariusza Sitko i Witolda Hanke do grona Kawalerów Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, w Ośrodku dla Niepełnosprawnych "Najświętsze Serce Jezusa".

 

12 maja

-  posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej,

 

13 maja

-  posiedzenie Zarządu KZK GOP,

 

14 - 20 maja

-  Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych,

 

15 maja

-  obchody 70-lecia Gimnazjum nr 2 i nadania imienia Wincentego Janasa tej placówce,

 

16 maja

-  wręczenie nagród laureatom olimpiad przedmiotowych,

-  uroczystość pogrzebowa śp. Ks. proboszcza Alojzego Brzeziny,

 

17 maja

-  inauguracja Metropolitalnego Święta Rodziny w Domu Muzyki i Tańca
w Zabrzu,

 

18 maja

-  spotkanie z Janem Olbrychtem w Miejskim Centrum Kultury,

-  uroczysty koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II, zorganizowany w Muzeum Zamkowym w Pszczynie przez Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,

 

19 maja

-  uroczysta sesja Rady Miasta, związana z Metropolitalnym Świętem Rodziny, która odbyła się w Miejskim Centrum Kultury,

 

20 maja

-  koncert Khalifa „Wanilin’” Waltera w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych im. Herberta Clarka Hoovera,

-  program na żywo „Prezydent odpowiada” w Sferze TV,

-  posiedzenie Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,

 

21 maja

-  dyżur telefoniczny w redakcji „Wiadomości Rudzkich”,

 

24 maja

-  XVIII Piekarskie Sympozjum Naukowe, w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny, w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich,

 

25 maja

-  pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śląskich,

-  uroczystości z okazji 65-lecia małżeństwa państwa Rozalii i Hermana Synowiec,

 

26 maja

-  posiedzenie zespołu mającego na celu ocenę skutków eksploatacji górniczej KWK „Pokój” w siedzibie kopalni,

-  „Koncert dla Mamy” w Miejskim Centrum Kultury,

 

27 maja

-  otwarcie rudzkiego odcinka DTŚ,

 

28 maja

-  IV spotkanie integracyjno – informacyjne pt. „Pomagać wspólnie = pomagać lepiej”, zorganizowane przez Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw, obchodzące w tym roku 5.lecie działalności.

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 29.04. - 28.05.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Nowak
Data na dokumencie:02.07.2008
Data publikacji:03.07.2008 16:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.03.2017 14:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.03.2017 14:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.07.2008 16:07 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.07.2008 16:02 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)