Sprawozdanie za okres 30.10. - 27.11.

­

PM.0055 - 10/08

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 30 października do 27 listopada 2008r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Andrzej Stania podjął 98 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

- wykonania uchwały nr 620/XXXIII/2008 Rady Miasta z dnia 30.10.2008r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami i rozdziałami w ramach budżetu miasta na 2008r.,

- zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 73 tys. zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,

- organizacji lokalnego systemu wczesnego ostrzegania w mieście Ruda Śląska,

- powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym: od 01.11.2008r. do 30.04.2009r.,

- powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remonty bieżące dróg wewnętrznych na terenie miasta Ruda Śląska”,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Bieżące zabezpieczenie ruchu –konserwacja sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Ruda Śląska”,

- wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2,

- zmian w budżecie miasta na 2008r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na 4 tys. zł, z przeznaczeniem na organizację imprez turystyczno - krajoznawczych dla szkół i przedszkoli,

- zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na rok 2008 na kwotę 564 382 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty,

- zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na rok 2008 na kwotę 345 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na rok 2008 na kwotę 15 287 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz na zakup specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i ich filii,

- zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na rok 2008 na kwotę 19 612 zł, z przeznaczeniem na doposażenie poradni psychologiczno-pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży oraz na dofinansowanie zakupu EEG BIOFEEDBAC dla poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkolenia pracowników,

- zasad podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia ogólnego pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wzgórze nowych idei – rewitalizacja przestrzeni „rynek centrum” (I etap) w Rudzie Śląskiej”,

- zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rudzie Śląskiej,

- zmian w budżecie miasta na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na kwotę 10 450 zł, z przeznaczeniem na zakup mebli i sprzętu AGD stanowiącego wyposażenie mieszkania interwencyjnego,

- zmian w budżecie miasta na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę 55 836 zł, z przeznaczeniem na udrożnienia kanałów deszczowych oraz utrzymanie szaletów,

- zmian w budżecie miasta na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na kwotę 80 tys. zł, z przeznaczeniem na remont przepustu pod ulicą Na Łąkach,

- nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa Drogi do Śląskiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości”,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Zakup urządzenia samoczynnie rejestrującego przekroczenie prędkości pojazdów wraz z jego montażem w samochodzie typu Ford Focus Kombi oraz 3 komputerów umożliwiających obróbkę i wydruk zarejestrowanego materiału”,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej”,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Zakup prasy i dostawa do Urzędu Miasta”,

- wykonania uchwały nr 582/XXX/2008 Rady Miasta z dnia 3 września br. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki pod firmą "Śląski Park Przemysłowy" Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w postaci nieruchomości położonej w rejonie ul. Szyb Walenty,

- ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży w roku obchodów 50-lecia Miasta Ruda Śląska”,

- sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ulicach: Kingi, Kochłowickiej, Wireckiej, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej u zbiegu ulic Starej i Joanny, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

31 października

- uroczyste obchody Złotych Godów 17 par małżeńskich,

3 listopada

- przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

4 listopada

- posiedzenie Zarządu KZK GOP,

- II Festiwal Twórczości Artystycznej „Jesienne Klimaty”, w Miejskim Centrum Kultury,

- spotkanie dyskusyjne z Barbarą Dworak oraz z Barbarą Wystyrk–Benigier wokół książki „W pana Dworakowym rudzkim kalejdoskopie historycznym”,

5 listopada

- nadanie imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 7 oraz obchody 50-lecia Przedszkola,

- przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

- dyżur telefoniczny dla mieszkańców,

6 listopada

- przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

- II Międzyświetlicowy Turniej Piłki Halowej,

7 listopada

- uroczystość pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej nr 6, połączona z obchodami 20-lecia Szkoły,

- otwarcie Inkubatora Innowacji Technologicznych i Usługowych „Architektura i Budownictwo”,

- konferencja na temat przemocy i nadużyć seksualnych w rodzinie, w Domu Kultury w Bielszowicach,

- uroczystość odsłonięcia portretu Karola Goduli podczas Dni Szkoły w Szkole Podstawowej nr 40,

- urodziny Karola Goduli w Muzeum Miejskim,

8 listopada

- msza św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szombierkach, gdzie pochowany jest Karol Godula,

- uroczysta sesja Rady Miasta z okazji roku Karola Goduli, w Miejskim Centrum Kultury,

- uroczystość z okazji 60-lecia małżeństwa państwa Bronisławy i Jana Świtalik,

9 listopada

- II Parada Regionów, w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu,

11 listopada

- uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny i Miasta w kościele pw. Św. Pawła,

- Biegi Przełajowe z okazji Święta Niepodległości,

- koncert z okazji Święta Niepodległości,

12 listopada

- posumowanie wyników konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych, w Domu Kultury w Bielszowicach,

- posiedzenie Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,

- uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości pod pomnikiem Poległych Żołnierzy 75. Pułku Piechoty na terenie byłych koszar wojskowych w Chorzowie,

- dyżur telefoniczny dla mieszkańców,

13 listopada

- spotkanie środowiska kombatanckiego z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości, w Ośrodku Najświętsze Serca Jezusa,

- posiedzenie Zespołu ds. Inwestycji Miasta Ruda Śląska,

- Spotkanie Inauguracyjne Górnośląskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach,

- posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

- koncert „W starych nutach Babuni” w Państwowej Szkole Muzycznej im. G.G. Gorczyckiego,

13–14 listopada

- XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kultura Europy Środkowej” pt. „Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego”, w Zabrzu,

14 listopada

- obchody 100-lecia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2,

- rozstrzygnięcie konkursu „Wielka Nagroda Przedsiębiorczości Ruda Śląska 2008” oraz wręczenie statuetek „Przedsiębiorcy Roku 2008”, w Miejskim Centrum Kultury,

- posiedzenie grupy roboczej ds. projektów środowiskowych, w Warszawie,

- Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność", w hali MOSiR-u w Halembie,

15 listopada

- nagranie audycji w Radiu Plus,

- XVIII Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy im. Ryszarda Dworoka,

16 listopada

- uroczystości odpustowe w parafii pw. św. Katarzyny w Chebziu,

17 listopada

- konferencja „Dialog i Tolerancja dla Przyszłości”, która zainaugurowała działalność Międzynarodowego Instytutu Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej,

- szkolenie w zakresie organizowania i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych planowanych do utworzenia na terenie miasta,

18 listopada

- posiedzenie Zarządu KZK GOP,

19 listopada

- debata publiczna „Innowacje w demokracji”, w Warszawie,

- uroczystości związane z nadaniem Gimnazjum nr 14 imienia prof. Jana Karskiego,

- otwarcie wystawy pokonkursowej XLI konkursu plastycznego „Rudzka Jesień”, w Muzeum Miejskim,

- spotkanie młodzieży w ramach międzynarodowego programu Comenius, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,

20 listopada

- happening z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia, w Centrum Handlowo – Rozrywkowym Plaza,

21 listopada

- konferencja na temat „Pracownik socjalny w Unii Europejskiej”, w ramach projektu „Ruda Śląska – szansa dla wszystkich”, w Miejskim Centrum Kultury,

- XXX Turniej Recytatorski „O Śląską Paproć”, w Domu Kultury w Bielszowicach,

- podsumowanie akcji antynikotynowej "Dziękuję, nie palę!" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6,

- obchody 110-lecia Elektrycznej Komunikacji Tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Dąbrowskiej,

- uroczyste obchody Złotych Godów 15 par małżeńskich, w Domu Pomocy Społecznej Caritas,

- spotkanie z gośćmi z Hiszpanii, Włoch i Turcji, uczestnikami międzynarodowego programu Comenius,

22 listopada

- uroczystość z okazji 65-lecia małżeństwa państwa Heleny i Karola Skop,

- aukcja Fundacji Godula Hope, w Katowicach,

25 listopada

- konferencja zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy inaugurująca realizację projektu „Centrum Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości”, w Centrum Biznesowym „Adria”,

- obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia, w Centrum Kształcenia Ustawicznego,

- III edycja Miejskiego Konkursu Plastycznego „Słucham, rozumiem, przedstawiam”,

- program na żywo „Prezydent odpowiada” w Sfera TV,

26 listopada

- przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

- I Konkurs Adeptów Sztuki Fryzjerskiej, w Miejskim Centrum Kultury,

26-28 listopada

- V Międzynarodowa Konferencja „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji”, w Słubicach,

27 listopada

- przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Wojciech Grzesiczek
- tel. 032-248-62-81 wew. 1161

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 30.10. - 27.11.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Nowak
Data na dokumencie:01.12.2008
Data publikacji:03.12.2008 13:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.03.2017 14:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.12.2008 13:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.12.2008 13:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.12.2008 13:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.12.2008 13:25 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)