Sprawozdanie za okres 28.11. - 14.12.

­

PM.0055-11/08                                                          

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 28 listopada do 14 grudnia 2008 r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Andrzej Stania podjął
30 zarządzeń, a w jego zastępstwie wiceprezydent Bartosz Satała podjął
34 zarządzenia, dotyczące realizacji budżetu, realizacji uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

- zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na rok 2008 na kwotę 26.644 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z ustawą o systemie oświaty,

- zmian w budżecie miasta na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między  paragrafami na kwotę 7.352 zł, z przeznaczeniem
na realizację programu ”Radość bez alkoholu, młodość bez narkotyków – program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Rudzie Śląskiej na skutek nadużywania alkoholu i środków psychoaktywnych” realizowanego przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej,

- zmian w budżecie miasta na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na kwotę 27.000 zł, z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości do zasobu,

- wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego z własnych środków finansowych Przychodni Rejonowej przy ul. Lipa 3,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu przepustu przy ul. Na Łąkach w Rudzie Śląskiej”,

- określenia składów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

- ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

- wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty na zakup przenośnego aparatu ultrasonograficznego z własnych środków finansowych Przychodni Rejonowej
przy ul. Makuszyńskiego 7,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej (Etap I, Etap II, Etap III)”

- wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Głównej 38 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach,

- ustalenia metodologii wniesienia wkładu rzeczowego do programów realizowanych w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży w 2008 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego
i organizacji pozarządowych”,

- powołania Komisji Stypendialnej do weryfikacji wniosków o przyznanie stypendium składanych w ramach projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”
w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim realizowanego przez Miasto Ruda Śląska oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Stypendialnej,

- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska,

- sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Oświęcimskiej
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- zmian w budżecie miasta na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na kwotę 3.100 zł, z przeznaczeniem na nagrody za udział w konkursach z zakresu promocji zdrowia oraz na zakup produktów zdrowej żywności do realizacji programów zdrowotnych,

- zmian w budżecie miasta na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych,

- zmian w budżecie miasta na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem
na wymianę wykładzin podłogowych w pomieszczeniach IV piętra budynku „A” Szpitala Miejskiego przy ul. Lipa nr 2,

- zmian w budżecie miasta na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na kwotę 24.000 zł, z przeznaczeniem na zakup testów psychologicznych w związku z realizacją projektu pn. „PUP - Profesjonalne Upowszechnianie Pracy”.

 

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości,
w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta,
a także osoby delegowane, m.in.:

 

28 listopada

- posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, w Zabrzu,

- VIII finał Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Wesoły Brzdąc”, w Miejskim Centrum Kultury,

- uroczystości z okazji 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Bytomiu,

29 listopada

- uroczystości z okazji 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Chorzowie,

- XI Gala Budownictwa, w Operze Śląskiej w Bytomiu,

- impreza środowiskowa „Fajer w naszej szkole – tradycje barbórkowe”

w Szkole Podstawowej nr 21,

1 grudnia

- II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy na temat HIV/AIDS, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,

2 grudnia

- posiedzenia Zarządu i Zgromadzenia Ogólnego KZK GOP,

- otwarcie Konsulatu Honorowego Republiki Federalnej Niemiec w Gliwicach,

3 grudnia

- przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

- spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Diabetyków,

- spektakl teatralny „Kopciuszek” w wykonaniu pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w Domu Kultury w Bielszowicach,

4 grudnia

- msza święta w intencji Miasta i jego mieszkańców, w kościele
pw. św. Barbary,

- uroczysta msza święta w intencji górników w kościele pw. św. Józefa,

- „Serce pełne dobra”, w Miejskim Centrum Kultury,

5 grudnia

- otwarcie nowej placówki Urzędu Miasta, ®-Urzędu, w Centrum Handlowo - Rozrywkowym Ruda Śląska PLAZA,

- otwarcie oczyszczalni ścieków „Orzegów”, zmodernizowanej w ramach Projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”,

- otwarcie lodowiska MOSiR w dzielnicy Orzegów połączone z Mikołajkową zabawą na lodzie,

- spotkanie z Mikołajem w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej
w Wirku,

- spotkanie autorskie z poetą i dziennikarzem oraz redaktorem naczelnym czasopisma „Śląsk” Tadeuszem Kijonką, w Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej,

6 grudnia

- nagranie audycji w Radiu Plus,

- czytanie bajek dzieciom z okazji dnia św. Mikołaja z z udziałem prezydentów Rudy Śląskiej i Katowic, w Katowicach,

- zebranie rudzkiego koła Polskiego Związku Wędkarskiego,

8 grudnia

- konferencja „Skutki nowelizacji Prawa Geologicznego i Górniczego dla gmin górniczych”, w Mikołowie,

- konferencja „Perspektywy i wyzwania restrukturyzacji w ochronie zdrowia a dobro pacjenta”, w Katowicach,

- prezentacja strategii spółki Tauron Polska Energia SA, w Katowicach,

8-9 grudnia

- konferencja „Miasto XXI wieku”, w Katowicach,

- szkolenie „Zasady funkcjonowania spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego”, w Warszawie,

9 grudnia

- spotkanie opłatkowe Rudzkiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”,

- konferencja „Administracja publiczna i biznes jako równorzędni partnerzy w działaniach na rzecz rozwoju regionu. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu narzędziem współpracy międzysektorowej”, w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach,

9-10 grudnia

- finał IX Dni Regionalnych w Szkole Podstawowej nr 16,

10 grudnia

- Dzień Otwarty, zorganizowany przez Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,

            - przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

 

11 grudnia

- posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia,

- przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

- impreza „Dziękujemy Pozarządowcom”, w Miejskim Centrum Kultury,

- otwarcie wystawy „Plakaty ze zbiorów Jana Szmatlocha”, w Muzeum Miejskim,

            - finał Rudzkiego Konkursu Informatycznego „INTERSIEĆ 2008/2009”, w I Liceum Ogólnokształcącym,

12 grudnia

- uroczystość nadania sztandaru oraz imienia „Polskich Olimpijczyków” Szkole Podstawowej nr 15,

            - spotkanie opłatkowe w Żłobku Miejskim,

            - finał IV Regionalnego Konkursu Poetyckiego „Po śląsku” im. ks. Norberta Bonczyka, w Galerii „Krekot”,

- uroczyste obchody Złotych Godów 16 par małżeńskich, w Domu Pomocy Społecznej Caritas,

- otwarcie sztucznego lodowiska na obiektach MOSiR przy ul. Ratowników w dzielnicy Nowy Bytom,

13 grudnia

- jubileuszowa edycja gali „Obiektywy Sfery 2008”, w Miejskim Centrum Kultury.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Wojciech Grzesiczek - tel. 032-248-62-81 wew. 1161.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 28.11. - 14.12.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Tetkowska
Informację wytworzył:Adam Nowak
Data na dokumencie:15.12.2008
Data publikacji:17.12.2008 13:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.03.2017 14:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.12.2008 13:58 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Tetkowska)