Wyznaczenie ogólnodostępnego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

­

Wyznaczenie ogólnodostępnego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 3.11 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (obniżoną sprawność ruchową),

- kserokopia karty parkingowej.

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

Do 30 dni.

Uwagi

- w przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy wnioskodawca ma obowiązek na koniec każdego roku złożyć pisemne oświadczenie o braku zmian w zakresie treści przedmiotowego wniosku i załączonych dokumentów. Nie przedłożenie ww. oświadczenia będzie skutkowało likwidacją miejsca zastrzeżonego. Dodatkowo w przypadku utraty ważności karty parkingowej należy ponownie złożyć dokument zgodnie z przyjętą procedurą,

- kserokopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez organ, który go wydał, bądź oryginał dokumentu należy przedłożyć, w celu potwierdzenia, w trakcie składania wniosku w Urzędzie.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010  wew. 1351

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wyznaczenie ogólnodostępnego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Barbara Mikołajek-Wałach
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.03.2009 12:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.03.2021 14:46 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.03.2021 09:37 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
03.09.2020 14:25 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
02.10.2017 10:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.10.2015 10:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.02.2014 12:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.11.2013 10:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.09.2012 11:17 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.03.2011 11:44 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.07.2010 14:30 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.03.2009 12:57 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)