Zawarcie umowy: "Ubezpieczenie mienia Miasta Ruda Śląska na 2009 i 2010r. - meble antyczne zlokalizowane w budynku byłego Młodzieżowego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 32 (...)".

­

Ubezpieczenie mienia Miasta Ruda Śląska na 2009 i 2010r. - meble antyczne zlokalizowane w budynku byłego Młodzieżowego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 32, który został przekazany Miastu


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia Miasta Ruda Śląska na 2009 i 2010r. - meble antyczne zlokalizowane w budynku byłego Młodzieżowego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 32, który został przekazany Miastu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie wyposażenia - meble antyczne w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych i od kradzieży z włamaniem i rabunku na 2009 i 2010r..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.10.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 4449 PLN.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Oddział Okręgowy w Katowicach Pion Klienta Korporacyjnego Zespół Sprzedaży Korporacyjnej w Katowicach, ul. Sowińskiego 46, 40-018 Katowice, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 4449

·                  Oferta z najniższą ceną: 4449 oferta z najwyższą ceną: 4449

·                  Waluta: PLN.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Teresa Sapis – tel. 032-244-90-91

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawarcie umowy: "Ubezpieczenie mienia Miasta Ruda Śląska na 2009 i 2010r. - meble antyczne zlokalizowane w budynku byłego Młodzieżowego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 32 (...)".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Dorota Górnicka
Data na dokumencie:07.08.2009
Data publikacji:10.08.2009 17:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.08.2009 17:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.08.2009 17:43 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)