Zawarcie umowy: "Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej wykonywane dla Urzędu Miasta Ruda Śląska".

­

Ruda Śląska: Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej wykonywane dla Urzędu Miasta Ruda Śląska

Numer ogłoszenia: 13971 - 2010; data zamieszczenia: 21.01.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej wykonywane dla Urzędu Miasta Ruda Śląska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej wykonywane dla Urzędu Miasta Ruda Śląska.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.11.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 161940.99 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.01.2010.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Beata Jędrzejewska Kancelaria Radcy Prawnego, plac Jana Pawła II nr 2a/2 i 4, 41-709 Ruda Śląska, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 161940.99

Oferta z najniższą ceną: 161940.99 oferta z najwyższą ceną: 161940.99

Waluta: PLN.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Elżbieta Oczadło – tel. 32-244-90-00 wew. 1180

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawarcie umowy: "Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej wykonywane dla Urzędu Miasta Ruda Śląska".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Elżbieta Oczadło
Data na dokumencie:21.01.2010
Data publikacji:22.01.2010 12:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.01.2010 12:01 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)