Sprawozdanie za okres 27.01. - 23.02.

­

 

PM.0057.1.11

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 27 stycznia do 23 lutego 2011 r.

 

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic podjęła 63 zarządzenia, dotyczące realizacji budżetu, realizacji uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

- organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska,

- wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska oraz  określenia podstawowych zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowania w tym zakresie  w  Urzędzie  Miasta  Ruda  Śląska,

- ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych I i II Stopnia w Rudzie Śląskiej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska,

- ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2011 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Utworzenie mapy akustycznej miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania”,

- sprzedaży mebli zabytkowych w drodze przetargu publicznego w formie licytacji,

- ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku,

- wykonania uchwały nr PR.0007.23.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.01.2011r. dotyczącej wniesienia nowych udziałów do spółki pod firmą Gminny Zakład Usług Pomocniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej,

- przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Leonardo da Vinci – Projekty Mobilności - stanowiącego komponent programu „Uczenie się przez całe życie” - (LLP),

- powołania komisji ds. oceny przydatności materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zakwalifikowanych do wycofania z zasobu,

- sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. P. Niedurnego 99 w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych,

- sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy Karola Bytomskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,

- ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce wielofunkcyjnej opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rudzie Śląskiej,

- ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjno - socjalizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „adaptację budynku przy ulicy 11-go Listopada 15a na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie Miasta Ruda Śląska”,

- szczegółowego podziału planu dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na 2011 r.,

- zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,

- zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat,

- powołania Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Miasta Ruda Śląska w 2011 roku w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2011 r. z zakresu spraw społecznych,

- powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2011 roku,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „bieżące utrzymanie wpustów ulicznych i przepustów oraz awaryjne usuwanie zalewisk w pasach drogowych ulic na terenie miasta Ruda Śląska w dzielnicach: Bielszowice, Nowy Bytom i Czarny Las”,

- przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Comenius – Wielostronne Projekty Partnerskie Szkół stanowiącego komponent programu „Uczenie się przez całe życie” - (LLP).

 

 

Dostawa ciepła dla Halemby zabezpieczona

1 lutego podpisałam umowę ws. dokapitalizowania przez Południowy Koncern Energetyczny S.A. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Zgodę w tej sprawie wyrazili Szanowni Radni na ostatniej sesji Rady Miasta w dniu 27 stycznia br. podejmując stosowną uchwałę.

 

 

Zakończenie pracy R-Urzędu

Punkt Biura Obsługi Mieszkańców „R-Urząd” w Centrum Handlowo – Rozrywkowym Ruda Śląska Plaza został zlikwidowany z dniem 31 stycznia 2011 r. Trudna decyzja o likwidacji R-Urzędu została podjęta na podstawie analizy kosztów utrzymania tego punktu obsługi, w powiązaniu z ilością przyjmowanych pism i spraw załatwianych w R-Urzędzie.

 

 

„Odnalezieni bohaterowie”

Uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej pod opieką Haliny Oleksyk i Marka Kobierskiego znaleźli się wśród piętnastu zwycięzców w konkursie „Szukamy bohaterów”.

 

 

W okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu Miasta uczestniczyli w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta, ponadto odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

 

27 stycznia

- święto pracowników publicznych służb zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy,

 

28 stycznia

- uroczystość Złotych Godów,

 

29 stycznia

- Konwent Prezydentów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,

- obchody rocznicy Tragedii Górnośląskiej pod bramą dawnego obozu Zgoda w Świętochłowicach,

 

30 stycznia

- koncert z okazji 11.rocznicy chóru Cantate-Deo w parafii Bożego Narodzenia,

 

1 lutego

- podpisanie umowy ws. dokapitalizowania przez Południowy Koncern Energetyczny S.A. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,

- spotkanie z dyrektorami rudzkich placówek oświatowych,

 

2 lutego

- spotkanie z dyrektorami rudzkich placówek oświatowych,

 

4 lutego

- spotkanie z pracownikami MZOPO,

 

5 lutego

- Mistrzostwa Rudy Śląskiej w Narciarstwie Alpejskim,

- nagranie audycji w Radiu Plus,

 

7 lutego

- Konferencja „Egzamin gimnazjalny i wykorzystywanie jego wyników”,

 

10 lutego

- Komisja Kultury Rady Miasta,

 

12 lutego

- pokazowy mecz mini hokeja na lodowisku w Orzegowie,

- nagranie audycji w Radiu Plus,

 

15 lutego

- posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia,

- posiedzenie zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,

- posiedzenie Rady Sportu,

- bal karnawałowy w Świetlicy Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus,

 

16 lutego

- Komisja Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta,

 

17 lutego

- spotkanie z dyrektorami rudzkich placówek oświatowych,

- Komisja Oświaty Rady Miasta,

- XVIII Plebiscyt „Wiadomości Rudzkich” na najpopularniejszego sportowca i trenera 2010 r.,

 

18 lutego

- uroczystość Złotych Godów,

 

19 lutego

- nagranie audycji w Radiu Plus,

- jubileusz 90-lecia GKS Grunwald Ruda Śląska,

- jubileusz 90-lecia rudzkiego Koła Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych,

- II Festiwal Piosenki Śląskiej w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.

 

22 lutego

- posiedzenie Zgromadzenia KZK GOP,

- Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Tomasz Kulpok – 32-244-90-00 wew. 1195

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 27.01. - 23.02.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Nowak
Data na dokumencie:25.02.2011
Data publikacji:28.02.2011 15:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.03.2017 14:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.02.2011 15:01 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)