Zbycie 3-ch lokali użytkowych - ogłoszenie przetargu.

­

AGN.71400-00101/10

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż trzech lokali użytkowych

 

 

1.   Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargów są stanowiące własność Gminy Miasta Ruda Śląska lokale:

 

w I przetargu

a) lokal użytkowy nr 01 usytuowany na parterze budynku nr 17 przy ul. Joanny w dzielnicy Godula, 4 - klatkowego, 4 - kondygnacyjnego, podpiwniczonego, położonego na działce nr 694/37 o powierzchni 3064 m2, obręb Orzegów, k.m.3, KW nr GL1S/00012138/1 (dział IV wolny od wpisów).

Lokal o powierzchni użytkowej 91,35 m2 składający się z sali sprzedaży, zaplecza i wc, wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną i centralne ogrzewanie.

Z uwagi na stan techniczny wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu

Lokal użytkowy zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 297/10000 we współwłasności działki gruntu nr 694/37 o powierzchni 3064 m2 oraz takim samym udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej przy ulicy Joanny 17.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 210.000,- zł, w tym:

cena lokalu 197.652,- zł, tj. 94,12 % ceny, cena gruntu 12.348,- zł, tj. 5,88 % ceny,

 

b) lokal użytkowy nr 010 usytuowany na poziomie piwnic budynku mieszkalno-użytkowego nr 5 przy ulicy Grodzkiej w dzielnicy Halemba, 4 - klatkowego, 4 - kondygnacyjnego, podpiwniczonego, położonego nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 2105/107, 2109/107, 2112/107, 2121/107 o łącznej powierzchni 4461 m2, obręb Halemba, k.m.1, KW nr GL1S/00019357/1 (dział IV wolny od wpisów).

Lokal o powierzchni użytkowej 68,70 m2 składający się z 2 pomieszczeń, zaplecza, wc, części klatki schodowej, wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną, c.o. W jednym z pomieszczeń znajdują się 2 studzienki kanalizacyjne. Lokal jest w stanie surowym bez wykończenia ścian i posadzek, ze zsypem zamiast otworu okiennego. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie kapitalnego remontu lokalu.

Lokal  zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 232/10000 we współwłasności działek gruntu nr 2105/107, 2109/107, 2112/107, 2121/107 o łącznej powierzchni 4461 m2 oraz takim samym udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej przy ul. Grodzkiej 5.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 55.000,- zł, w tym:

cena lokalu  40.717,- zł, tj. 74,03 % ceny, cena gruntu 14.283,- zł, tj. 25,97 % ceny,

 

w II przetargu

c) lokal użytkowy nr 9 usytuowany na I piętrze budynku handlowo-usługowego nr 22 przy ulicy Solidarności w dzielnicy Halemba, 2-kondygnacyjnego, częściowo podpiwniczonego, położonego na działce nr 754/3 o powierzchni 2132 m2, obręb Stara Kuźnia, k.m.1, KW nr 17890 (dział IV wolny od wpisów).

Lokal o powierzchni użytkowej 15,06 m2 składa się z 1 pomieszczenia i wc, wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną, c.o.

Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu.

Lokal  zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 137/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej przy ul. Solidarności 22 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 23.02.2064 r. 137/10000 części działki nr 754/3, na której usytuowany jest budynek.

Sprzedaż lokalu nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 753/3 o powierzchni 2694 m2, obręb Stara Kuźnia, k.m.1, KW nr 7971 odpłatnej służebności gruntowej w postaci prawa przechodu i przejazdu (na czas trwania prawa użytkowania wieczystego) – pasem o szerokości 5 m przylegającym na całej długości do granic działki nr 754/3 - na rzecz każdoczesnego właściciela lokalu nr 9, będącego jednocześnie użytkownikiem wieczystym ułamkowej części działki nr 754/3.

Wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej wynosi 10.000,-zł i łącznie z należnym podatkiem VAT jest płatne jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 15.000,- zł, w tym:

cena lokalu 12.663,- zł, tj. 84,42 % ceny, cena gruntu 2.337,- zł, tj. 15,58 % ceny.

 

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 16.03.2011 r. - dla lokali poz.a,b, w dniu 16.12.2010 r. - dla lokalu poz. c.

Nieruchomości jw. wolne są od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.

Przedmiotowe nieruchomości stanowiące lokale użytkowe nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 191, poz.1373).  

 

2.   Udziały Gminy Miasta Ruda Śląska w nieruchomościach zapisanych w KW nr GL1S/00012138/1 GL1S/00019357/1, 17890 zostały obciążone prawem użytkowania na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Przy zawarciu umowy ustanowienia odrębnej własności lokali i sprzedaży zostanie przedłożone oświadczenie użytkownika, w którym wyraża zgodę na bezciężarowe wydzielenie lokali użytkowych opisanych w ust.1 nin. ogłoszenia i w tym zakresie zrzeka się przysługującego prawa użytkowania nieruchomości jw. w udziałach związanych z odrębną własnością zbywanych lokali.

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z treścią nin. ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia oraz zapoznać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. 1-go Maja 218 (Dział Ekonomiczny, I piętro, pok.15, tel. 032-2420-133 wew. 112, 125) z planowanymi remontami na nieruchomościach jw. oraz z uchwałami Zebrań Właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych tej nieruchomości, w których realizacji będą uczestniczyć.

 

3.   Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr 1066/LXI/2006 z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 84 z 2006 r. poz. 2383, przedmiotowe nieruchomości oznaczone są symbolami: MW1 "Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej" – (poz. 1a, 1b) oraz UK1 -”Terenu zabudowy usługowej”(poz.1c).

 

4.   Przetarg odbędzie się w dniu 06.05.2011 r.  o godz. 1100 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 02.05.2011 r.  wpłaty wadium w wysokości:

  21.000,- zł  – dla lokalu nr 01 przy ul. Joanny 17,

    5.500,- zł  – dla lokalu nr 010 przy ul. Grodzkiej 5,

    1.500,- zł  – dla lokalu nr 9 przy ul. Solidarności 22,

przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu i Finansów z dopiskiem "wadium - lokale"; osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jeden lokal zobowiązane są wpłacić oddzielne wadium na każdy z lokali,

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wniesienia wadium,

- dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się: ze stanem technicznym lokalu użytkowego, planowanymi remontami na nieruchomości opisanej w ust. 1., uchwałami Zebrania Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej tej nieruchomości, w których realizacji będą uczestniczyć, z nin.  ogłoszeniem, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

- aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego Wyciągu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą,

- notarialnego pełnomocnictwa - przez pełnomocników,

- pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie lokalu, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

- pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie lokalu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli lokal jest nabywany do majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

- pisemnej informacji o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jeżeli lokal będzie nabywany przez jednego z małżonków.

 

5.   Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że minimalne postąpienia wynoszą:

dla lokalu nr 01 przy ul.Joanny 17          -  2.100,- zł,

dla lokalu nr 010 przy ul.Grodzkiej 5      -     550,- zł,

dla lokalu nr 9 przy ul.Solidarności 22     -    150,- zł.

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.

 

6.   Z ceny osiągniętej w przetargu wyodrębni się cenę gruntu i lokalu z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej. Cena nieruchomości lokalowej ustalona w przetargu (obejmująca cenę lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym i udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali) oraz wynagrodzenie za ustanowienie służebności winny być wpłacone przed zawarciem umowy notarialnej (za datę zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

W przypadku lokalu przy ul. Solidarności 22 cena gruntu osiągnięta w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25 % ceny gruntu i będzie płatna najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego, natomiast opłaty roczne wynoszą 5 % tej ceny i płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może ulec zmianie na skutek zmiany wartości gruntu, w okresach nie krótszych niż jeden rok. Pierwsza opłata oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu podlegają powiększeniu o należny podatek VAT.

 

7.   Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta na okres 7 dni.

 

8.   Z nabywcą nieruchomości ustalonym w drodze przetargu zostanie zawarta umowa w formie aktu notarialnego. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 1 miesiąca od daty przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium (dla lokalu przy ul.Solidarności ceny nieruchomości z VAT łącznie z wynagrodzeniem z tytułu ustanowionej odpłatnej służebności gruntowej), organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.

Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Budżetu i Finansów  Urzędu Miasta Ruda Śląska (pokój 104) deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości (grunt + lokal).

 

9.   Nabywca lokalu użytkowego, będący jednocześnie współwłaścicielem gruntu (użytkownikiem wieczystym) oraz tej części budynku oraz urządzeń, która nie służy do wspólnego użytku, staje się członkiem wspólnoty mieszkaniowej, tj. ogółu właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości.

Nabywca będzie zobowiązany do utrzymania swego lokalu w należytym stanie i ponoszenia wynikających stąd kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej i korzystania z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałania z nimi w ochronie wspólnego dobra, przestrzegania porządku domowego.

 

Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody, antenę zbiorczą, ubezpieczenia, podatki i inne świadczenia publiczno - prawne, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

 

10.  Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Oględzin lokali można dokonać: w godz. od 14.00 do 15.00

- w dniu 13.04.2011 r. - lokalu w dzielnicy Godula

- w dniu 14.04.2011 r. - lokali w dzielnicy Halemba

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jednolity

Dz. U. z  2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.zm.),rozporządzenie Rady Ministrów

 z dnia 14.09.2004 r. w  sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów

oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn.zm.),

kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Bożena Skiba – tel. 32-244-90-00 wew. 2221

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zbycie 3-ch lokali użytkowych - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Danuta Nocko
Data na dokumencie:04.04.2011
Data publikacji:05.04.2011 10:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.04.2011 10:50 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)