Zbycie lokalu użytkowego przy ul. Grodzkiej - ogłoszenie drugiego przetargu.

­

AGN.71400-00112/10

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego

 

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze II przetargu jest stanowiący własność Gminy Miasta Ruda Śląska lokal użytkowy nr 010 usytuowany na poziomie piwnic budynku mieszkalno - użytkowego nr 5  przy ulicy Grodzkiej w dzielnicy Halemba, 4 - klatkowego, 4 - kondygnacyjnego, podpiwniczonego, położonego na nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 2105/107, 2109/107, 2112/107, 2121/107 o łącznej powierzchni 4461 m2, obręb Halemba, k.m.1, KW nr GL1S/00019357/1 (dział IV wolny od wpisów).

Lokal o powierzchni użytkowej 68,70 m2 składający się z 2 pomieszczeń, zaplecza, wc, części klatki schodowej, wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną,  c.o. W jednym z pomieszczeń znajdują się 2 studzienki kanalizacyjne. Lokal jest w stanie surowym bez wykończenia ścian i posadzek, ze zsypem zamiast otworu okiennego. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie kapitalnego remontu lokalu.

Lokal  zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 232/10000 we współwłasności działek gruntu nr 2105/107, 2109/107, 2112/107, 2121/107 o łącznej powierzchni 4461 m2 oraz takim samym udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej przy ul. Grodzkiej 5.

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 40.000,00 zł, w tym:

cena lokalu 29.612,00 zł, tj. 74,03 % ceny, cena gruntu 10.388,00 zł, tj. 25,97 % ceny.

 

I przetarg na sprzedaż ww. lokalu odbył się w dniu 06.05.2011 r.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 16.03.2011 r.

Nieruchomość jw. wolna jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

Przedmiotowa nieruchomość stanowiąca lokal użytkowy nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 191, poz.1373). 

 

2. Udziały Gminy Miasta Ruda Śląska w nieruchomości zapisanej w KW nr GL1S/00019357/1, zostały obciążone prawem użytkowania na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Przy zawarciu umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży zostanie przedłożone oświadczenie użytkownika, w którym wyraża zgodę na bezciężarowe wydzielenie lokalu użytkowego opisanego w ust.1 nin. ogłoszenia i w tym zakresie zrzeka się przysługującego prawa użytkowania nieruchomości jw. w udziałach związanych z odrębną własnością zbywanego lokalu.

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z treścią nin. ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia oraz zapoznać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. 1-go Maja 218 (Dział Ekonomiczny, I piętro, pok.15, tel. 032-2420-133 wew. 112, 125) z planowanymi remontami na nieruchomości jw. oraz z uchwałami Zebrań Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

3. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr 1066/LXI/2006 z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 84 z 2006 r. poz. 2383, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem: MW1 "Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej".

 

4. Przetarg odbędzie się w dniu 21.10.2011 r.  o godz. 1000 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 17.10.2011 r.  wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 zł

przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu i Finansów z dopiskiem "wadium – lokal użytkowy ul.Grodzka 5”; jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu;

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wniesienia wadium,

- dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się: ze stanem technicznym lokalu użytkowego, planowanymi remontami na nieruchomości opisanej w ust. 1., uchwałami Zebrania Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej, z nin.  ogłoszeniem, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

- aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego Wyciągu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, (do wglądu umowa Spółki),

- notarialnego pełnomocnictwa - przez pełnomocników,

- pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie lokalu, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

- pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie lokalu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej), 

- pisemnej informacji o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jeżeli lokal będzie nabywany przez jednego z małżonków.

 

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że minimalne postąpienie wynosi 400,00 zł.

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.

 

6.  Z ceny osiągniętej w przetargu wyodrębni się cenę gruntu i lokalu z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej. Cena nieruchomości lokalowej ustalona w przetargu (obejmująca cenę lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym i udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali) winna być wpłacona przed zawarciem umowy notarialnej (za datę zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta na okres 7 dni.

 

8. Z nabywcą nieruchomości ustalonym w drodze przetargu zostanie zawarta umowa w formie aktu notarialnego. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.

Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Budżetu i Finansów  Urzędu Miasta Ruda Śląska (pokój 104) deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości (grunt + lokal).

 

9. Nabywca lokalu użytkowego, będący jednocześnie współwłaścicielem gruntu oraz tej części budynku oraz urządzeń, która nie służy do wspólnego użytku, staje się członkiem wspólnoty mieszkaniowej, tj. ogółu właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości.

Nabywca będzie zobowiązany do utrzymywania swego lokalu w należytym stanie i ponoszenia wynikających stąd kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej i korzystania z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałania z nimi w ochronie wspólnego dobra, przestrzegania porządku domowego.

Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody, antenę zbiorczą, ubezpieczenia, podatki i inne świadczenia publiczno - prawne, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

 

10. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Oględzin lokalu można dokonać w dniu 10.10.2011 r. w godz. od 1400 do 1500

 

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jednolity

Dz. U. z  2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.zm.),rozporządzenie Rady Ministrów

 z dnia 14.09.2004 r. w  sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów

oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn.zm.),

kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Bożena Skiba – 322-449-000 do 010 wew. 2221

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zbycie lokalu użytkowego przy ul. Grodzkiej - ogłoszenie drugiego przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Danuta Nocko
Data na dokumencie:15.09.2011
Data publikacji:21.09.2011 11:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.09.2011 11:13 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)