Założenia do budżetu 2012r.

­

 

ZARZĄDZENIE  NR SP.0050.3.296.2011

 

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

z dnia 21 października 2011 r.

 

 

w sprawie założeń do projektu budżetu miasta na rok 2012.

 

 

Na podstawie art.60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.92 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art.211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr 1117/LXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24.06.2010 r. w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu miasta na prawach powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 

zarządza się, co następuje:

 

 

            § 1. Przy szacowaniu wielkości dochodów i wydatków budżetowych miasta na rok 2012 przyjąć następujące ogólne założenia stanowiące podstawowe wskaźniki makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na rok 2012:

 

1/ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8 %,

 

2/ średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %,

 

3/ wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wynosi 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

            § 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów Urzędu Miasta i dyrektorom jednostek organizacyjnych miasta.

 

            § 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta.

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Założenia do budżetu 2012r.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Grażyna Dziedzic
Data na dokumencie:21.10.2011
Data publikacji:24.11.2011 15:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.11.2011 15:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.11.2011 15:18 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)