Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska.

­

KKS.602.1.2.2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o skierowaniu do konsultacji społecznych

 

Projektu „Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Projektu „Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska”

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) informuję o skierowaniu do konsultacji społecznych:

-     Projektu „Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska”,

-     Prognozy oddziaływania na środowisko dla Projektu „Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska”.

 

Z treścią Projektu „Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla Projektu „Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska” można zapoznać się:

-     w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój nr 403), w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. poniedziałek, wtorek, środa     od godz. 800 do godz. 1600, w czwartek od godz. 800 do godz. 1800 oraz w piątek od godz. 800 do godz. 1400,

-     na stronie internetowej miasta Ruda Śląska pod adresem: www.rudaslaska.pl,

-     na stronie internetowej miasta Ruda Śląska w Biuletynie Informacji Publicznej, w Menu przedmiotowym „Konsultacje” - „Konsultacje społeczne”, pod adresem: www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=16925&idmp=1208&r=r.

 

Uwagi i wnioski do Projektu Programu oraz Prognozy można składać w terminie 21 dni, tj. od dnia 2 grudnia 2011 r. do dnia 22 grudnia 2011 r.:

-     w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska,

-     ustnie do protokołu,

-     za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: um_gkos@ruda-sl.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Sabina Szczepanik-Tofil - tel. (32) 244 90 63 lub (32) 244 90 00-10 wew. 4030.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:30.11.2011
Data publikacji:02.12.2011 13:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.12.2011 13:07 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)