Dzierżawa lokalu użytkowego przy ul. Malinowej - ogłoszenie przetargu.

­

 

MOSiR. 2501.65.2011OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

 

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony obiektów mieszczących się na terenie ośrodka wypoczynkowego "Borówka” znajdującego się w Mikołowie 43-190 przy ulicy Malinowej 45a przeznaczonych na cele związane z prowadzeniem działalności gastronomiczno – handlowej.

 

Przedmiotem dzierżawy są obiekty o łącznej powierzchni użytkowej 189,8 m2 w skład, których wchodzą:

- budynek kawiarni, II kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 158,1 m2,

- budynek gospodarczy, I kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej
    21,5 m2,

- budynek baru z wiatą stalową I kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 10,2 m2.

Ponadto przedmiotem dzierżawy są: zbiornik bezodpływowy, plac utwardzony
i ogrodzenie terenu.

Powyższe obiekty znajdują się na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa
w zarządzie Lasów Państwowych, które zgodnie z protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 03.06.2002 r. zostały przekazane Gminie Miasta Ruda Śląska

 

Wyjściowa stawka czynszu dzierżawy w stosunku miesięcznym wynosi:

   620,00,    brutto za miesiące – styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień

1 240,00 zł brutto za miesiące -  kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik

 

Koszt ogrzewania obiektów ponosi Dzierżawca.

Koszty opłat za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, ponosi Dzierżawca zawierając umowy z dostawcami mediów oraz innymi podmiotami.

Dzierżawca będzie zobowiązany zawrzeć osobną umowę na dzierżawę gruntu  z Lasami Państwowymi

 

Wygrywający przetarg będzie zwolniony z opłat czynszowych na okres 1 miesiąca z uwagi na konieczność przystosowania pomieszczeń do prowadzenia działalności.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w kwocie 500 zł w terminie do dnia 11.01.2012 r. do godz. 900 w kasie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej (pok. 12) lub na konto: ING Bank Śląski S.A. Oddział Ruda Śląska nr: 30 1050 1331 1000 0022 8773 6538 z dopiskiem "wadium - dzierżawa Ośrodek Borówka”.

Wadium zostanie zaliczone wygrywającemu przetarg na poczet czynszu dzierżawy. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 

Przetarg odbędzie się dnia 11.01.2012 r. o godz. 915 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy gen. Hallera 14a.

 

Uczestnicy przetargu proszeni są o przedłożenie do wglądu dowodów osobistych, dowodów wpłaty wadium oraz złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu, ze wzorem umowy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

 

Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


Informacji na temat przetargu udziela:

Katarzyna Lewandowska- Wątroba - tel. 032/248-75-21

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Dzierżawa lokalu użytkowego przy ul. Malinowej - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Mirosław Libront
Data na dokumencie:19.12.2011
Data publikacji:20.12.2011 15:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.12.2011 15:24 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)