Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

­

Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty:

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, z kolorowym oznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, a jeśli nie jest wymagany, to informacja o sposobie zabezpieczenia zajętego pasa drogowego (ze szkicem sytuacyjnym),

- w przypadku etapowego zajmowania pasa drogowego - szczegółowy harmonogram,

- materiał fotograficzny w formie elektronicznej lub papierowej ilustrujący stan pasa drogowego przed jego zajęciem na prawach wyłączności.

 

Opłaty

17 zł. - opłata skarbowa za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa płatna w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu Miasta

 

Opłata za zajęcie 1m2 powierzchni drogi za każdy dzień zajęcia - pozostałe:

a) gminne – 2,00 zł,

b) powiatowe – 3,00 zł,

c) wojewódzkie – 4,00 zł.

Urządzenie pasa drogowego przyległego do działki zielenią, dojściami, miejscami pod pojemniki do slektwynej zbiórki odpadów:

drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie – 0,10 zł.

W odniesieniu do obiektów oraz urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej:

drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie – 0,20 zł.

 

Termin załatwienia

Do 1 miesiąca, a w uzasadnionych przypadkach do 2 miesięcy.

Uwagi

- przez zajmowanie terenu na prawach wyłączości rozumie się teren wyłączony z powszechnego użytku np. miejsce składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt,

- za niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu lub zajęcie pasa bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne (art. 40, ust. 12 ustawy o drogach publicznych),

- jako dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny,

- zgodnie z art. 40 ust. 10 ustawy o drogach publicznych, za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1m2 jest traktowane jak zajęcie 1m2 pasa drogowego.

 

Tryb odwoławczy

14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

 

Podstawa prawna

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.,

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

Uchwała Rady Miasta Ruda Śląska nr PR.0007.48.2020 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010   wew. 1291, 1293, 1300.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Barbara Mikołajek-Wałach
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.09.2012 11:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.09.2020 09:03 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.09.2020 08:49 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
03.09.2020 15:26 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
03.09.2020 14:25 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
02.10.2017 10:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.10.2017 10:02 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.03.2016 10:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.10.2015 10:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.11.2013 10:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.09.2012 11:12 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)