x 
Drukuj
Bartosz Pilny 23.12.2013 16:07

Zbycie nieruchomości przy ul. Stromej (nr dz.2984, dz.2947) - ogłoszenie przetargu.

­

AGN.72231-00171/08

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

 

 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Orzegowie przy ul. Stromej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną   z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

 

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są niezabudowane nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 1515 m2, zapisane na karcie mapy 1, obręb Orzegów, położone w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ulicy Stromej, obejmujące stanowiące całość gospodarczą: działkę własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczoną numerem geodezyjnym 2984/164 o powierzchni 469 m2 (KW nr GL1S/00013069/3) oraz prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2947/166 o powierzchni 1046 m2 (KW nr GL1S/00022881/7) ustanowione do dnia 05.12.2089 r. na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska na nieruchomości własności Skarbu Państwa (działy III i IV ww. ksiąg wieczystych wolne są od wpisów).

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r. z póź. zm., przedmiotowe nieruchomości figurują jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol planu MW1) oraz fragmentarycznie teren zabudowy usługowej (symbol planu UP1).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MW1 i UP1.

 

3. Zbywane nieruchomości o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta położone są w sąsiedztwie zabudowy usługowej, mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej; teren jest porośnięty w części drzewami oraz krzewami. Występuje nierówność terenu. Na terenie przedmiotowych nieruchomości zlokalizowane są pozostałości po wyburzonych obiektach kubaturowych. Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Stromej. Zjazd powinien być zlokalizowany na przedłużeniu ul. Piasecznej. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. Zgodnie z art. 43 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2013.260 j.t.), nowo sytuowane obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Stromej.

 

W rejonie nieruchomości przebiegają sieci:

§         wodociągowa – doprowadzenie może nastąpić przewodem PE z wodociągu o średnicy 80 mm, ułożonego wzdłuż ul. Stromej,

§         kanalizacyjna – o średnicy 300 mm posadowiona wzdłuż ul. Stromej, do której można odprowadzać ścieki bytowe; wzdłuż przewodów wod-kan należy pozostawić pas wolny od zabudowy trwałym urządzeniem lub umieszczenia nasadzeń w pasie gruntu o szerokości co najmniej 2,0 m na powierzchni gruntu bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia,

§         gazowa – niskiego ciśnienia DN 200 stal, posadowiona w odległości ok. 200 m od przedmiotowego gruntu, która po przeliczeniu opłacalności inwestycji może stanowić źródło gazu dla projektowanych obiektów,

§         elektroenergetyczna - dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych.

 

Przez teren przedmiotowej nieruchomości nie przebiega kanalizacja deszczowa, stanowiąca własność Miasta Ruda Śląska. Inwestor winien rozwiązać odwodnienie połaci dachowych oraz terenu w sposób umożliwiający prawidłowe odwodnienie nieruchomości, nie powodujące zachwiania stosunków wodnych na przedmiotowym gruncie oraz terenach sąsiednich. Nieruchomość należy odwodnić poprzez odprowadzenie na własny teren. Inwestor winien rozwiązać odwodnienie połaci dachowych oraz nieruchomości w sposób nie powodujący zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich. Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, natomiast odwodnienie połaci dachowych obiektów  i terenu  z Wydziałem Dróg i Mostów tut. Urzędu. Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty powinna zostać ujęta  w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach.

W przypadku lokalizacji na przedmiotowym terenie inwestycji zaliczanej do przedsięwzięć ujętych w § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) inwestor winien uzyskać decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Wydanie przedmiotowej decyzji następuje przed uzyskaniem pozwolenia lub zgłoszenia na budowę. Ww. decyzje zgodnie z art. 80 ust. 2 wydaje się po stwierdzeniu zgodności przedsięwzięcia z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska.

Utrzymanie czystości i porządku należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 391 z późn. zm.), uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.276.2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. z późn. zm. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śl., w tym do utrzymania w należytym stanie drogi dojazdowej szczególnie w okresie zimowym.

 

Zbywane nieruchomości są nieuzbrojone, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z m.in. wykonaniem wjazdu z drogi publicznej, usunięciem drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją oraz z dojazdem. Usunięcie drzew  i krzewów ( za wyjątkiem drzew i krzewów owocowych oraz drzew  i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat ) wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Koszty związane ze sporządzeniem wniosku, inwentaryzacji zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem oraz ewentualne opłaty za wycinkę drzew i krzewów ponosi nabywający ( posiadacz nieruchomości ).

W trakcie robót budowlanych inwestor winien utrzymywać czystość drogi dojazdowej do placu budowy, szczególnie w okresie intensywnych opadów deszczu oraz suszy.

            Należy zachować dopuszczalne normy hałasu środowiskowego (w porze dziennej – 55 dB, w porze nocnej – 45 dB); przy obiekcie należy zaprojektować miejsca parkingowe; do celów grzewczych i technologicznych obiektów należy wykorzystać ekologiczne źródło ciepła; należy uzyskać pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej.

            Wg opinii Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21.09.2012 r. planowana inwestycja znajduje się na byłym obszarze „Bytom-Chruszczów”. Eksploatacja złoża została zakończona w dniu 01.08.1998 r. Na przedmiotowym terenie prowadzona była płytka eksploatacja;  w stropie karbonu uskok o zrzucie ~15 m.

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r.

Sprzedaż gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Gmina nie zlecała wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu.

 

         Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 03.12.2013 r. Zbywany grunt wolny jest od długów i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księgach wieczystych oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nim.

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 226-227) zapoznać się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Zaleca się, aby uczestnik przetargu na własny koszt dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu.

 

4. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 152.000,00  

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualnie stawka 23%).

 

Osoby przystępujące do przetargu będą musiały złożyć oświadczenie, w którym zobowiążą się do nabycia prawa własności działki nr 2984/164 oraz  prawa użytkowania wieczystego działki nr 2947/166 jako jednego kompleksu. Nabycie jednej z ww. działek jest niemożliwe.

 

5. Nabywca będzie zobowiązany do ponoszenia na rzecz Skarbu Państwa opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 2947/166. Aktualnie opłata roczna według stawki 1% wynosi  1.307,50 zł (brutto). Opłaty roczne płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana, na zasadach opisanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

6. Przetarg odbędzie się w dniu 22.01.2014 r. o godz. 1200 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 15.01.2014 r. wpłaty wadium w wysokości 7.600,00 zł   przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – ul. Stroma" (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska); zaleca się przedłożenie dowodu wpłaty wadium Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu;

jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

Þ      dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

Þ      pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej  nieruchomości,

Þ      pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

Þ      pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami  MW1 oraz UP1,

Þ      pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

Þ      pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

Þ      aktualnego odpisu z CEIDG lub z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa Spółki),

Þ      notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

Þ      pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

Þ      pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

Þ      pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,

Þ      pisemnej informacji o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków,

Þ      pisemnego oświadczenia, że nieruchomość jest nabywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

 

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 1.520,00 zł. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

8. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

9. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty  i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

 

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Po zawarciu umowy nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

11. Gmina Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się wydać nabywcy w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy notarialnej wyżej opisaną nieruchomość gruntową.

 

12. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym m.in. odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentacje niezbędną do otrzymania pozwolenia na budowę, uzbroić teren celem zapewnienia docelowej funkcji inwestycji,

b) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

c) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania, prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów,         

d) zagospodarować nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem,

e) ponosić na rzecz Skarbu Państwa opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego działki gruntu nr 2947/166.

 

Nabywca będzie również zobowiązany do udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia (zobowiązanie dotyczy także następców prawnych).

 

13. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.), kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Bożena Łatka - tel. 322-449-000 do 010 wew. 2271

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Stromej (nr dz.2984, dz.2947) - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Danuta Nocko
Data na dokumencie:16.12.2013
Data publikacji:23.12.2013 16:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.01.2014 00:01 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Bartosz Pilny)
23.12.2013 16:07 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)