Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska wraz z oceną (...)

­

PZ.6720.1.2013

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

miasta Ruda Śląska

 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wymienionego studium

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647, z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.81.2012 z dnia 29.03.2012r.

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach

od 10 kwietnia do 13 maja 2014r.

 

 

w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, w Wydziale Urbanistyki i Architektury, pokój nr 320 w godzinach pracy urzędu (pn – śr. 8:00–16:00, czw.: 8:00-18:00, pt: 8:00-14:00).

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 maja 2014r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, pokój nr 213.

 

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić  uwagi  i wnioski do wyżej wymienionych dokumentów. Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ruda Śląska z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2014r.

 

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi dotyczące prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2014r. w formie pisemnej; ustnie do protokołu; za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: architektura@ruda-sl.pl

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Anna Grzybowska – tel. 32 2449000 w. 3193

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska wraz z oceną (...)
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Daniel Nowok
Data na dokumencie:27.03.2014
Data publikacji:02.04.2014 13:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.04.2014 14:01 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.04.2014 14:01 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.04.2014 14:01 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.04.2014 14:01 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.04.2014 14:01 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.04.2014 14:00 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.04.2014 14:00 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.04.2014 13:59 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.04.2014 13:59 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.04.2014 13:58 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.04.2014 13:58 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.04.2014 13:58 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.04.2014 13:57 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.04.2014 13:57 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.04.2014 13:56 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.04.2014 13:56 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.04.2014 13:56 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.04.2014 13:55 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.04.2014 13:55 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
02.04.2014 13:41 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)