Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej lub budowy sieci

­

Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej lub budowy sieci

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter,

Urząd Miasta - budynek "A",

pl. Jana Pawła II 6.

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 1.4 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- cztery egzemplarze projektu budowlanego wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- zaświadczenie projektantów o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego,

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - formularz B-3 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku gdy dla terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego),

- postanowienie o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane, z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej (dotyczy obiektów zakładów górniczych),

- specjalistyczna opinia, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane (dotyczy obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników lub których projektu budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach),

- w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

 

Opłaty

Poniższe kwoty opłat skarbowych można uiszczać w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska lub na numer konta:

ING BSK S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

105 zł – dla sieci o długości do 1 kilometra,

2143 zł – dla sieci o długości powyżej 1 kilometra.

 

Termin załatwienia

21 dni od daty zgłoszenia. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia, termin ulega wydłużeniu o czas uzupełnienia.

 

Uwagi

- procedurą objęta może być jedynie budowa wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2, oraz budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych oraz telekomunikacyjnych,

- obiekty nie wymienione powyżej podlegają innym regulacjom ustawy – Prawo budowlane,

- w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w określonym terminie, bądź w sytuacjach określonych w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy Prawo budowlane, Prezydent Miasta uprawniony jest do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji,

- za wyjątkiem sytuacji wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji,  zgłoszenie nie stanowi postępowania administracyjnego,

- prawo budowlane nie przewiduje wydania jakiegokolwiek dokumentu kończącego procedurę (decyzji). Po przyjęciu zgłoszenia, zgłaszający otrzyma jedynie dwa ostemplowane egzemplarze projektu budowlanego,

- istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy jw., wobec którego nie wniesiono sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego,

- roboty objęte zgłoszeniem, w przypadku nie wniesienia sprzeciwu, można rozpocząć nie wcześniej niż 21 dni od daty zgłoszenia i nie później niż 3 lata od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Po tym terminie należy dokonać nowego zgłoszenia.

 

Tryb odwoławczy

Zgłaszającemu służy odwołanie od decyzji sprzeciwu w terminie 14 dni od daty jego odebrania. Odwołanie kieruje się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3190, 3200

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej lub budowy sieci
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.10.2015 15:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.01.2018 13:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.01.2017 13:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.10.2015 09:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.10.2015 15:30 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)