Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego

­

Ustalanie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter,

Urząd Miasta - budynek "A",

pl. Jana Pawła II 6.

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 1.8 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- 6 egzemplarzy mapy zasadniczej w skali 1:1000, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać wraz z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem,

- graficznie przedstawiony planowany sposób zagospodarowania terenu na mapie zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:2000 (inwestycje liniowe) z podaniem odległości od granic działek i podstawowych wymiarów,

- dokumenty potwierdzające zapewnienie dostawy niezbędnych mediów,

- uzgodnienie sposobu odprowadzana ścieków z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej,

- opis danych charakteryzujących wpływ inwestycji na środowisko (jeśli nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko na podstawie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska),

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Opłaty

Opłaty skarbowe można uiszczać w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska lub na numer konta:

ING BSK S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

107 zł – od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Termin załatwienia

65 dni od dnia złożenia wniosku - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

miesiąc od daty wszczęcia postępowania - decyzja o warunkach zabudowy (w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - dwa miesiące).

Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Uwagi

- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie wydaje się dla terenów, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Tryb odwoławczy

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska, w terminie 14 dni od daty otrzymania tej decyzji.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3191

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.10.2015 09:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.01.2018 13:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.10.2015 09:41 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)