Najem nieruchomości przy ul. 1 Maja (w celu prowadzenia handlu w okresie Święta Wszystkich Świętych) - ogłoszenie przetargu.

­

AGA.6871.1.195.2016

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W NAJEM NA CZAS OZNACZONY W DNIACH 26.10.2016 R. DO 04.11.2016 R. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RUDA ŚLĄSKA POŁOŻONEJ W REJONIE UL. 1 - GO MAJA (CZARNY LAS) W CELU PROWADZENIA HANDLU W OKRESIE ŚWIĘTA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.

 

1. Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w najem na czas oznaczony w dniach 26.10.2016 r. do 04.11.2016 r. nieruchomości gruntowej stanowiącej własność miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 – go Maja (Czarny Las) , zapisanej w obrębie Nowy Bytom na karcie mapy 1, w księdze wieczystej GL1S/00013531/3 o numerze geodezyjnym:

- 2889 o powierzchni całkowitej 929 m²,

Nieruchomość przeznaczona w najem: 6 miejsc handlowych/gastronomicznych o powierzchni 5 m² każde, oznaczone numerami od 1-6.

Licytacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze stanowisk.

 

2.Osoby przystępujące do przetargu powinny w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok.227) zapoznać się z projektem umowy najmu.

 Projekt umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów prawnych wynikających z ustaw, uchwał, zarządzeń.

 

3. Wywoławcza (netto) stawka czynszu najmu gruntu pod każde stanowisko wynosi 100 zł za cały okres trwania umowy najmu tj. od 26.10.2016 r. do 04.11.2016 r.

Wywoławcza (netto) stawka czynszu najmu ustalona na przetargu za cały okres trwania umowy najmu tj. od 26.10.2016 r. do 04.11.2016 r. zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

Najemca uiści czynsz z tytułu najmu gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług do dnia 04.11.2016 r.

 

4.  Przetarg odbędzie się w dniu 11.10.2016 r. o godzinie 1000 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. dokonanie w terminie do dnia 07.10.2016 wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każde licytowane stanowisko, przelewem na konto Nr: 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo - Księgowy z dopiskiem „wadium najem gruntu pod stanowisko handlowe/gastronomiczne w rej. ul. 1 – go Maja (Czarny Las, nr stanowiska na które wpłacane jest wadium)”, (za datę wpływu przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13, 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00 – 16.00, czwartek 8.00 – 18.00, piątek 8.00 – 14.00 .

Wpłata wadium na pojedyncze stanowisko uprawnia do licytacji tylko tego konkretnego stanowiska. Osoby, które chcą brać udział w licytacji więcej niż jednego stanowiska winny dokonać wpłaty wadium na każde z osobna.

Zaleca się przedłożenie dowodu wpłat wadium Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

Jeżeli jako  uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

- pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

- aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (do wglądu umowa spółki) lub aktualnego odpisu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) – przez osoby prowadzące działalność gospodarczą,

- zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników.

Zaleca się, aby uczestnik przetargu dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną uczestnik przetargu dokonuje na własny koszt. 

 

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej stawki czynszu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia wywoławczej stawki, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu.

 

6. Uczestnik przetargu może, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane z zawarciem umowy najmu. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

7. Organizator przetargu ustali termin i miejsce zawarcia umowy najmu i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Zawarcie umowy najmu nastąpi w terminie do 1 miesiąca od dnia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu.

 

8. Jeżeli osoba ustalona jako najemca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.   

 

9. Organizator przetargu powiadomi wygrywającego o terminie przekazania nieruchomości w terenie.

 

10. Z chwilą wygaśnięcia umowy najmu teren należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego i wydać protokołem zdawczo-odbiorczym Wynajmującemu w terminie przez niego określonym.

 

11. Najemca nieruchomości zobowiązany jest do:

a) użytkowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem,

b) utrzymywania najmowanego i przyległego terenu w należytym porządku oraz zapewnienia właściwego zagospodarowania wytworzonych odpadów. W przypadku wytworzenia odpadów komunalnych należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta Ruda Śląska. Sugeruje się, żeby zadeklarowana minimalna pojemność pojemnika na odpady komunalne wynosiła 240 litrów,

c) umieszczenia stoiska handlowego w taki sposób, aby nie kolidowało z ruchem pieszych i dojazdem na teren cmentarza (co najmniej 2 m od krawędzi parkingu oraz jezdni drogi dojazdowej/wyjazdowej do/z parkingu)

d) bezzwłocznego udostępnienia, na żądanie właściwego Wydziału Urzędu Miasta Ruda Śląska lub eksploatatora oświetlenia miejsc publicznych, terenu do obsługi urządzeń elektroenergetycznych (tj. dojazd do naprawy słupa, oprawy oświetlenia ulicznego i kabli elektrycznych usytuowanych na gruncie przedmiotowych nieruchomości),

e) udostępniania  najmowanych  nieruchomości  dla  wykonania czynności związanych z usuwaniem awarii sieci uzbrojenia,

f) uiszczenia opłaty wynikającej z uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska.

 

12. Informacje dodatkowe:

1. Najemca winien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki. Bez pisemnej zgody Wynajmującego, Najemca nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu najmu.

2. Najemca nie może podnajmować ani oddawać gruntu osobie trzeciej do bezpłatnego używania bez zgody Wynajmującego.

3. Prowadzona działalność handlowa nie może spowodować uciążliwości dla najbliższego otoczenia; ewentualne uciążliwości winny zamknąć się w granicach najmowanej części nieruchomości.

4.Najemca zobowiązany jest zawiadomić Wynajmującego o każdej zmianie adresu i danych osobowych (firmy).

5. Wynajmującemu służyć będzie prawo przeprowadzania kontroli wykonywania umowy.

6. Działalność handlowa nie może spowodować zniszczenia trawnika.

7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tyt. szkód mogących zaistnieć w terenie w związku z umieszczeniem stoisk handlowych.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. z  2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

Kodeks cywilny

 

Informację przygotowała: Justyna Szybka-Bartniczak - tel. 2260

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Najem nieruchomości przy ul. 1 Maja (w celu prowadzenia handlu w okresie Święta Wszystkich Świętych) - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:03.10.2016
Data publikacji:03.10.2016 12:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.10.2016 12:31 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)