Decyzja do wglądu w spr. „Budowa budynku magazynowo – produkcyjnego wraz z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi, zagospodarowaniem terenu oraz z infrastrukturą techniczną (tj. zbiornikiem retencyjnym, siecią kanalizacji sanitarnej, siecią kanalizacji ścieków technologicznych, siecią wodociągową, instalacją gazową, siecią elektryczną, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, komunikacją), portiernią, zbiornikiem wody przeciwpożarowej wraz z pompownią i adaptacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty, na nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym: 658/453, 660/458, 465, 471, 466, 1048/487, 475, 1046/493, 500”

­

AU.6740.611.2016

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Ruda Śląska

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  (tj.  Dz. U. z 2016 r. poz.  23 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.z 2016 r. poz. 353 z późniejszymi zmianami) - zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Panattoni Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, wydana została w dniu 07.12.2016 r. decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 656-16 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:

 

„Budowa budynku magazynowo – produkcyjnego wraz z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi, zagospodarowaniem terenu oraz z infrastrukturą techniczną (tj. zbiornikiem retencyjnym, siecią kanalizacji sanitarnej, siecią kanalizacji ścieków technologicznych, siecią wodociągową, instalacją gazową, siecią elektryczną, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, komunikacją), portiernią,  zbiornikiem wody przeciwpożarowej wraz z pompownią i adaptacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty, na nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym: 658/453, 660/458, 465, 471, 466, 1048/487, 475, 1046/493, 500”

 

Pouczenie:

W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwestycji oraz z dokumentacją sprawy. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 320.

 

Informację przygotował:
Tomasz Leszczyna tel. 32-244-90-00 w. 3200

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Decyzja do wglądu w spr. „Budowa budynku magazynowo – produkcyjnego wraz z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi, zagospodarowaniem terenu oraz z infrastrukturą techniczną (tj. zbiornikiem retencyjnym, siecią kanalizacji sanitarnej, siecią kanalizacji ścieków technologicznych, siecią wodociągową, instalacją gazową, siecią elektryczną, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, komunikacją), portiernią, zbiornikiem wody przeciwpożarowej wraz z pompownią i adaptacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty, na nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym: 658/453, 660/458, 465, 471, 466, 1048/487, 475, 1046/493, 500”
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Daniel Nowok
Data na dokumencie:10.02.2017
Data publikacji:15.02.2017 09:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.02.2017 09:52 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)