Decyzja do wglądu w spr. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ramach zadania „Modernizacja torowiska tramwajowego linii 9 w ul. Piotra Niedurnego w Rudzie Śląskiej na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Grochowskiej”, na działkach o oznaczeniu geodezyjnym: 2021/111, 2036/111, 2964/215, 2543/189 i 1303/189”".

­

AU.6740.565.2014

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Ruda Śląska

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.  23 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późniejszymi zmianami) - zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej Tramwaje Śląskie z siedz. w Chorzowie przy ulicy Inwalidzkiej 5, wydana została w dniu 08.04.2015 r. decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 219-15 o pozwoleniu dla inwestycji pn.:

 

Przebudowa torowiska tramwajowego w ramach zadania „Modernizacja torowiska tramwajowego linii 9 w ul. Piotra Niedurnego w Rudzie Śląskiej na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Grochowskiej”, na działkach o oznaczeniu geodezyjnym: 2021/111, 2036/111, 2964/215, 2543/189 i 1303/189

 

Pouczenie:

W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwestycji oraz z dokumentacją sprawy. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 320.

 

Informację przygotował:
Sławomir Janiec - tel. 32-244-90-00 w. 3201

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Decyzja do wglądu w spr. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ramach zadania „Modernizacja torowiska tramwajowego linii 9 w ul. Piotra Niedurnego w Rudzie Śląskiej na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Grochowskiej”, na działkach o oznaczeniu geodezyjnym: 2021/111, 2036/111, 2964/215, 2543/189 i 1303/189”".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Daniel Nowok
Data na dokumencie:10.02.2017
Data publikacji:15.02.2017 09:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.02.2017 09:56 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)