Ogłoszenie konkursu: "Wspieranie świadomego ojcostwa".

­

EZ.8141.2.2.2017

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. z 2016 r., poz. 1817) oraz art. 221 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.)

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień

I. RODZAJ ZADANIA

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

 

II. TYTUŁ I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1.Tytuł zadania:

Wspieranie świadomego ojcostwa.

2. Miejsce realizacji zadania.

Na terenie Miasta Ruda Śląska.

3.Wysokość środków.

Na realizację ww. zadania przeznacza się środki finansowe z budżetu miasta w wysokości 4.000,00 złotych (słownie: czterytysiącezłotych). Zadanie to realizowane jest po raz pierwszy.

4.Termin realizacji.

Zadanie będzie realizowane w okresie od 01.04.2017 r. do 30.11.2017 r.

5.Cele zadania.

W ramach zadania zakłada się realizację następujących celów:

1)   odkrywanie istoty ojcostwa, pogłębianie relacji z dziećmi

2)   promowanie ojcowskich umiejętności w wychowywaniu dzieci,

3)   kształtowanie umiejętności  przydatnych do bycia bardziej efektywnym tatą,

4)   wspieranie ojców w optymalnym wypełnieniu swojej roli w rodzinie,

5)   doskonalenie przez ojców umiejętności stymulowania rozwoju dzieci oraz zapobiegania i rozwiązywania problemów wychowawczych,

6)   wzmacnianie czynników chroniących, zmniejszenie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów alkoholowych w rodzinie,

7)  wspieranie działań związanych z realizacją roli ojca: mędrca, przyjaciela, kapitana.

6. Rodzaj przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania.

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez:

1)  organizowanie zajęć edukacyjnych dla ojców, warsztatów komunikacji,

2)  organizowanie imprez, wydarzeń i działań mających na celu upowszechnianie idei świadomego ojcostwa.

7. Beneficjenci zadania

Oferent powinien wykazać z części IV.2 oferty – „Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania” ilość przewidzianych beneficjentów.

8. Koszty jakie można ponieść w ramach dotacji:

Dotacja przyznana na wsparcie zadania może być przeznaczona na pokrycie następujących kosztów, związanych z realizacją zadania:

- zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania,

- koszty związane z organizacją szkoleń, spotkań, konferencji, seminariów itp.

- wynagrodzenie dla pracowników merytorycznych (stawka wynagrodzenia powinna być ustalona zgodnie z rekomendacjami PARPA),

- inne uzasadnione koszty umożliwiające realizację projektu.

Osobowe koszty administracyjne i obsługi takie jak np. koordynator, księgowa nie mogą przekroczyć 20% kosztów dofinansowania.

9.Udział środków własnych w zadaniu.

Oferent powinien wykazać wkład własny w postaci środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł (np. wpłat i opłat adresatów zdania publicznego) w kwocie nie mniejszej niż 1% wartości wnioskowanej dotacji.

10. Preferowane: doświadczenie w realizacji zadań tego samego lub podobnego rodzaju.

 

III. PODMIOTAMI UPRAWNIONYMI DO ZŁOŻENIA OFERT SĄ:

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. z 2016 r., poz. 1817).

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

4. Spółdzielnie socjalne.

5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. z 2016 r., poz. 176 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Dotacja zostanie przyznana tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

2. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie (lub przesłanie) prawidłowo wypełnionego formularza oferty, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1300) w zaklejonej kopercie na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska  41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 w terminie do 08.03.2017 roku z adnotacją „Otwarty konkurs ofert – Wspieranie świadomego ojcostwa.” Nie otwierać przed 08.03.2017 roku” oraz nazwą organizacji składającej ofertę. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu.

3. Treść ogłoszenia oraz formularz oferty do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.rudaslaska.bip.info.pl.

4. W części IV.6 oferty – „Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego” należy zawrzeć założenia realizowanego programu profilaktycznego (m.in. metody i sposób realizacji, ewaluacja).

5. Oferta powinna zostać uzupełniona o oświadczenia o następującej treści:

„ 8) oferent / oferenci składający niniejszą ofertę dysponuje(-ją) lokalem posiadającym uregulowaną sytuację prawną (np. na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, prawa własności, porozumienia), gwarantującym wykonanie ww. zadania;

9) oferent / oferenci składający niniejszą ofertę dysponuje(-ją) rachunkiem bankowym o numerze …………………………………………;

10) oferent / oferenci składający niniejszą ofertę zapoznał(-li) się z treścią ogłoszenia o otwartym konkursie ofert pn. „Wspieranie świadomego ojcostwa”.

6. Oferta nie zawierająca dodatkowych oświadczeń zostanie odrzucona z powodów formalnych.

7. W ramach niniejszego konkursu oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

8. Strony oferty należy ponumerować oraz połączyć w sposób trwały.

9. Należy wypełnić czytelnie wszystkie rubryki zawarte w formularzu oferty.

10. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

11. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

12. Dopuszcza się możliwość złożenia ofert cząstkowych.

13. W części IV.11 oferty – „Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego” Oferent powinien wskazać imiennie osobę odpowiedzialną za projekt oraz kadrę realizującą projekt. Każda z osób powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje do realizacji danego typu programów lub zajęć.

14. Wkładu rzeczowego opisanego w części IV.13 oferty nie należy wyceniać w części IV.8 oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów” w kolumnie dotyczącej ww. wkładu.

15. Oferty nie będą zwracane oferentom.

 

V. TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT ORAZ TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY  

1. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

2. Rozpatrzenie ofert nastąpi zgodnie z Uchwałą Nr PR.0007.131.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.10.2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 oraz Zarządzeniem Nr SP.0050.1.70.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10.11.2016 r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji konkursowych, formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych oraz wzoru oświadczenia członka komisji konkursowej.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

1)   ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

2)   ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3)   ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

4) w przypadku wsparcia realizacji zadania uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5)   uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

4. Komisja konkursowa dokonując oceny złożonych ofert stosuje karty oceny formalnej oraz oceny merytorycznej stanowiące odpowiednio załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr SP.0050.1.70.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10.11.2016 r., a w szczególności bierze pod uwagę:

 1. zgodność wniosku z celami statutowymi oferenta i zadaniami Miasta,

 2. zgodność wniosku z warunkami niniejszego ogłoszenia,

 3. kwalifikacje kadry osobowej realizującej zadanie,

 4. dysponowanie odpowiednią bazą i sprzętem koniecznym do realizacji zadania,

 5. realistyczny harmonogram realizacji zadania,

 6. realistyczny budżet wykonania zadania,

 7. wysokość środków finansowych z innych źródeł oraz zaangażowanie finansowych środków własnych,

 8. zakładane rezultaty realizacji zadania,

 9. ocenę realizacji zleconych zadań publicznych zrealizowanych w poprzednich latach,

 10. udział wolontariuszy w realizacji zadania,

 11. dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji zadań tego samego lub podobnego rodzaju.

5. Nie będą rozpatrywane oferty:

-  złożone przez podmioty nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu,

-  złożone po terminie.

6. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru ofert i przedkłada je do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta.

7. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do:

-  odwołania konkursu bez podania przyczyny,

-  przesunięcia terminu składania ofert,

-  zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

8. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta.

9.  Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna.

10. Prezydent Miasta unieważnia konkurs ofert, jeżeli:

-  nie złożono żadnej oferty,

-  żadna z ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

VI.  WYNIKI KONKURSU

1. W terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego wyniki konkursu ogłasza się:

- poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska,

- poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta,

- na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda Śląska.

2. O podjętych decyzjach odmowy udzielenia dotacji oferenci składający oferty powiadamiani są również pisemnie.

3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot dokona aktualizacji kosztorysu oraz proporcjonalnej aktualizacji opisu poszczególnych działań i harmonogramu projektu zgodnie z propozycją Komisji Konkursowej.

5. Jeżeli dany wydatek finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10 % oraz zmiana ta nie miała wpływu na merytoryczny zakres zadania. O dokonanych przesunięciach należy poinformować Zleceniodawcę w formie elektronicznej w terminie 2 dni od daty dokonania zmiany. W odniesieniu do środków własnych istnieje możliwość dowolnego ich przesunięcia pomiędzy pozycjami w kalkulacji przewidywanych kosztów.

6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1300).

7. Dotacja zostanie przekazana w jednej (lub większej ilości transz) na wskazany w ofercie rachunek bankowy, (pierwsza transza) w terminie do 30 dni od dnia podpisania z wybranymi w drodze otwartego konkursu oferentami umowy.

8. Wybrani oferenci będą zobowiązani do rozliczenia dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1300) w terminie do dnia określonego w zawartej umowie.

9. Zmniejszenie, w trakcie realizacji zadania deklarowanych środków własnych, będzie skutkować odpowiednio proporcjonalnym zmniejszeniem wysokości dotacji.

10. Miasto Ruda Śląska posiada uprawnienia kontrolne względem realizującego zadanie:

1)  kontroli podlegają: stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację zadania, prawidłowość prowadzenia dokumentacji określonej przepisami prawa i postanowieniami umowy,

2)  Miasto może żądać faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów wykonania zadania publicznego ze środków własnych podmiotu w wysokości zadeklarowanej w złożonej ofercie lub sporządzonej korekcie kosztorysu. W przypadku niemożliwości udokumentowania poniesienia wskazanych wydatków, Miasto dokona rozliczenia przyznanych środków finansowych w stosunku proporcjonalnym do rzeczywistych (udokumentowanych) kosztów wykonania zadania,

3)   w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy realizacji zadania Miasto zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy oraz żądania zwrotu całości przyznanych środków finansowych wraz z należnymi odsetkami,

4) Miasto może również wezwać do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Justyna Zapotoczny-Pelak – tel.32/2449000, wew.3120.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie konkursu: "Wspieranie świadomego ojcostwa".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Mirosława Gamba
Data na dokumencie:08.02.2017
Data publikacji:15.02.2017 10:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.02.2017 10:01 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)