Bartosz Pilny 31.05.2017 09:09

Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. W.Korfantego oraz Gwareckiej (742, 801) - ogłoszenie przetargu

­

PGN.6871.1.000021.2016

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bykowinie w rejonie ulic Wojciecha Korfantego i Gwareckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe stanowiące własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej – Bykowinie w rejonie ulic Wojciecha Korfantego – Gwareckiej, oznaczone numerami geodezyjnymi:

- 742/71  o powierzchni 967 m2, użytek „RIVa”, KW nr GL1S/00017727/2,

- 801/72  o powierzchni 1822 m2, użytek „Bz”, KW nr GL1S/00031154/8,

zapisane na karcie mapy 1, obręb Bykowina, działy III i IV ww. ksiąg wieczystych są wolne od wpisów. Nieruchomości są wolne od długów i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 24.05.2017 r.

 

2.Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 z 2006 r. poz. 2383, z późn.zm. zbywane nieruchomości oznaczone są symbolami:

- działka nr 742/71

ZP1 - teren zieleni urządzonej (parki, ogrody, zieleńce) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod parki, ogrody, zieleńce) oraz częściowo MM2 – teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną. Zbywana działka w części (około 75 %) położona jest w liniach rozgraniczających obszar ochrony sanitarnej od cmentarza,

- działka nr 801/72

ZP1 - teren zieleni urządzonej (parki, ogrody, zieleńce) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod parki, ogrody, zieleńce).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenu oznaczonego symbolem ZP1 i MM2.

 

3. Zbywane działki o nieregularnym kształcie (działka nr 742/71 - zbliżonym do trójkąta, działka nr 801/72 – do wydłużonego prostokąta), położone są pomiędzy nieużytkowanymi nasypami kolejowymi, w bezpośrednim sąsiedztwie nieużytków i terenów niezagospodarowanych, boksów garażowych, w niedalekiej odległości od terenów mieszkaniowych. Działki są płaskie, jednorodne, niezabudowane, nieogrodzone, porośnięte drzewami i roślinnością niskopienną. Nieruchomości nie posiadają bezpośredniego dostępu do dróg publicznych:

- nabywca działki nr 742/71 będzie zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić dojazd do działki przez inne nieruchomości, po uprzednim uzyskaniu stosownego tytułu prawnego, każdoczesny właściciel  lub użytkownik wieczysty działki 801/72 posiada dojazd z drogi publicznej ul. Wojciecha Korfantego, gdyż zgodnie z zapisami Działu I-SP KW nr GL1S/00031154/8  służy mu prawo przechodu i przejazdu przez działki: 921/117 oraz 811/83, 1927/83, 1925/72, 1926/83, 1924/72, 805/83 - pasem gruntu o szerokości 5,5 m. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.

Przez działkę nr 801/72 przebiega sieć energetyczna SN.

W rejonie ww. nieruchomości przebiegają sieci uzbrojenia:

- wodociągowe – o średnicy 160 mm ułożona w ul. Wojciecha Korfantego lub o średnicy 315 mm ułożona w ul. Gwareckiej, z których może nastąpić doprowadzenie wody,

- kanalizacyjna – kanał o średnicy 200 mm ułożony w rejonie budynku nr 3-3B przy ul. Gwareckiej,         do którego można odprowadzać ścieki bytowe,

wzdłuż przewodów wod-kan należy pozostawić teren wolny od zabudowy trwałym urządzeniem               i wolny od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia,

- kanalizacja deszczowa (kanał o średnicy 500 mm), będąca własnością Miasta, ułożona w ul. Gwareckiej;  z uwagi na ograniczone możliwości hydrauliczne ww. kanalizacji deszczowej w rozwiązaniach projektowych należy przyjąć odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub na teren, kierując ewentualnie tylko ich nadmiar jednym przyłączem o średnicy 160 mm (lub mniejszym); w przypadku braku możliwości odprowadzania wód opadowych do gruntu lub na teren należy w rozwiązaniach projektowych przyjąć retencjonowanie wód opadowych; na przyłączu należy zabudować regulator przepływu wód deszczowych; zaleca się wykonywanie jezdni, podjazdów do nieruchomości o jak największym współczynniku przepuszczalności (np. płyty ażurowe, geokraty). Przez działkę nr 801/72 przebiega rów, który znajduje się w najniższym miejscu; służy on do odprowadzania wód opadowych ze skarp oraz sąsiednich nieruchomości.  Zmiana zagospodarowania działki nr 801/72 może wpłynąć na zmianę kierunku przepływu wód opadowych ze skarp oraz działek sąsiadujących. Projektowane zagospodarowanie działki nr 801/72 nie może spowodować utrudnień w odpływie wód opadowych pochodzących z terenów przyległych w istniejącym stanie ukształtowania i stopnia uszczelnienia terenu. Wszelkie zmiany w odpływie wody wynikające z zabudowy ww. działki będą odbywać się kosztem i staraniem przyszłego nabywcy nieruchomości. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej oraz odwodnienie połaci dachowych i terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,

- elektroenergetyczne – istnieje możliwość zasilania nowych obiektów z tym, że dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych,

 gazowa – najbliższe źródło gazu (po przeliczeniu opłacalności inwestycji) może stanowić gazociąg niskiego ciśnienia DN 200 posadowiony przy ul. Gwareckiej,

- teletechniczna.

Na powyższym terenie brak jest infrastruktury ciepłowniczej, istnieje możliwość podłączenia do sieci i dostawy ciepła systemowego dla mających powstać obiektów.

Działki położone są na terenie górniczym KWK Ruda Ruch Pokój, w rejonie, w którym aktualnie jest prowadzona eksploatacja górnicza wywierająca wpływ na ww. teren. W wyniku dotychczasowej eksploatacji górniczej występują: strefa uskokowa o zrzucie h-30 m. W okresie ważności posiadanej koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, tj. do 15.08.2020 r., możliwe jest wystąpienie na przedmiotowym terenie następujących wpływów związanych z projektowaną działalnością górniczą: ze względu na wskaźniki deformacji: E, T, R, nie prognozuje się wystąpienia kategorii terenu górniczego; nie prognozuje się wystąpienia obniżeń terenu; istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o intensywności drgań odpowiadających I stopniowi w Górniczej Skali Intensywności Drgań; stosunki wodne nie ulegną zmianie; nie wystąpią inne czynniki, takie jak: aktywne strefy uskokowe, zroby płytkiej eksploatacji, szyby i szybiki, deformacje nieciągłe, itp. W rejonie obejmującym przedmiotowe nieruchomości nie występują udokumentowane zasoby bilansowe możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne, może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu. W rejonie ww. terenu nie występują złoża innych kopalin.

     Usunięcia drzew i krzewów mogących ewentualnie kolidować z zagospodarowaniem terenu  należy  dokonać  zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z póżn.zm.). Wszelkie prace w tym zakresie winny być wykonywane zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa z dnia 29.09.2016 r.  Utrzymanie czystości i porządku na zbywanych działkach oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.  Nabywcy nieruchomości są zobowiązani złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Zbywane działki są nieuzbrojone, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, ponieść wszelkie koszty związane z wykonaniem zjazdu z drogi publicznej, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z usunięciem drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Działka nr 742/71 podlega przepisom ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów i leśnych.

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, niewskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem kolizji projektowych nabywcy przeniosą istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.  

Ewentualna niwelacja terenu powinna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich.

Gmina nie zlecała wykonania badań geotechnicznych zbywanych gruntów, nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione na zbywanych nieruchomościach – w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem. Nabywcy nieruchomości zobowiązani są do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic zbywanych nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.

Nabywcy zobowiązani są również do udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii istniejących sieci uzbrojenia (powyższe dotyczyć będzie również następców prawnych).

Miasto Ruda Śląska w dniu 26.01.2017 r. wyraziło zgodę na dysponowanie na cele budowlane (bez prawa realizacji prac budowlanych) nieruchomością stanowiącą część działki nr 742/71 o powierzchni około 300 m2, odpłatnie zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu zajęcia terenu.

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok.223) zapoznać z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Zaleca się, aby uczestnik przetargu na własny koszt dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:

dla działki nr 742/71   - 31.000,00 zł,

dla działki nr 801/72   - 33.000,00 zł.

Do cen sprzedaży ustalonych na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %).

 

4. Przetarg odbędzie się w dniu 03.07.2017 r. o godz. 1000 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 27.06.2017 r.  wpłaty wadium w wysokości:

-  dla działki nr 742/71 – 1.600,00 zł,

-  dla działki nr 801/72 1.700,00 zł,

z dopiskiem "wadium – działka nr ……. ” przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 800-1600, czwartek 800-1800, piątek 800-1400; zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu;   jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna, w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu;

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu  i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami,m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem ZP1, MM2,

- pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia  24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

- aktualnych odpisów z CEIDG lub wyciągu z KRS  - przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa spółki),

- notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

- pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

 - pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowych nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej), 

- pisemnej informacji o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków.

- pisemnego oświadczenia, że nieruchomość jest nabywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.  

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi:

-  dla działki nr 742/71  -310,00 zł,

dla  działki nr 801/72 - 330,00 zł,

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

6. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.  

 

7. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywających przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przelewem (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

9. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

a) uzyskania wszelkich uzgodnień odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzenia dokumentacji niezbędnej do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, a następnie do uzbrojenia terenu oraz wykonania zjazdu z drogi publicznej w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

b) dokonania wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu, o uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

c) zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto nabywca działki nr 742/71 będzie zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić dojazd do działki przez inne nieruchomości, po uprzednim uzyskaniu stosownego tytułu prawnego.

Nabywca zobowiązany jest również do udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii istniejących sieci uzbrojenia (powyższe dotyczyć będzie również następców prawnych). 

Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic zbywanych nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.

10. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2014 r., poz.1490), kodeks cywilny.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Bożena Skiba – tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 2230

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. W.Korfantego oraz Gwareckiej (742, 801) - ogłoszenie przetargu
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Danuta Nocko
Data na dokumencie:29.05.2017
Data publikacji:31.05.2017 09:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.05.2017 09:09 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)