Agnieszka Osiewalska-Belok 12.06.2017 14:42

Zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Bukowej - ogłoszenie przetargu.

­

PGN.6871.2.4.2016

Prezydent Miasta Ruda Śląska

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Bukowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania miasta Ruda Śląska.

I. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod  zabudowę  zgodną z  ustaleniami  miejscowego  planu  zagospodarowania miasta Ruda Śląska jest  niezabudowana  nieruchomość  gruntowa   własności Skarbu  Państwa, położona w Rudzie Śląskiej – Rudzie  w rejonie ulicy Bukowej, oznaczona numerem geodezyjnym 517 o powierzchni 5840 m2, użytki: dr,  Lz IV, k. m. 5 obręb Ruda,  GL1S/00014838/2  (działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów).

II. Zgodnie z obowiązującymi ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ruda Śląska, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr 1066/LXI/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2006 r. Nr 84, poz.2383, działka nr 517 stanowi:

- tereny produkcyjno-usługowe (symbol na planie PU2) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe, w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, usługi logistyczne,

- tereny ulic zbiorczych (symbol na planie KZ1/2) – fragmentarycznie,

- tereny ulic lokalnych (symbol na planie KL1/2) – fragmentarycznie.

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z pełną treścią ustaleń  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru będącego przedmiotem zbycia w drodze przetargu. 

III. Nieruchomość własności  Skarbu  Państwa, szczegółowo opisana w  ust.1, wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 10.05.2017 r. 

Sprzedaż przedmiotowej działki w drodze ustnego przetargu nieograniczonego uzyskała zgodę Wojewody Śląskiego wyrażoną w Zarządzeniu nr 67/17 z dnia 07.03.2017 r.

IV. Nieruchomość położona jest w bliskim sąsiedztwie węzła trasy N-S, stanowi enklawę otoczoną gruntami osoby prawnej, posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta, porośnięta jest drzewami i krzewami. Dojazd do działki z drogi publicznej ulicy Szyb Walenty odbywać się będzie na zasadach ogólnych poprzez gminne drogi wewnętrzne - ulice Szyb Mikołaj i Noworudzką oraz przez działkę nr 499 stanowiącą nieurządzoną drogę dojazdową, na której zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa. Ponadto każdoczesnemu właścicielowi działki nr 517 przysługuje, nieograniczona w czasie i nieodpłatna przez cały okres wykonywania, służebność drogi zapisana w księdze wieczystej nr GL1S/00050195/3, polegająca na prawie przechodu i przejazdu pasem gruntu 5,5 m, oznaczonym na załączniku mapowym do umowy notarialnej Rep. A. nr 1396/2016 zawartej w dniu 28.04.2016 r. W celu lokalizacji zjazdu z ulicy Noworudzkiej na zbywaną nieruchomość należy wystąpić, odrębnym tokiem postępowania, do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.  Część działki nr 740/473,  stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej  ulicy Noworudzkiej, na wysokości nieruchomości nr 745/473, jest nieprzejezdna. W przypadku, gdyby okazało się, iż ulica Noworudzka nie jest przystosowana do obsługi ruchu samochodowego związanego z planowanym zagospodarowaniem terenu, inwestor, własnym kosztem i staraniem oraz w uzgodnieniu z Urzędem Miasta Ruda Śląska, przebuduje ww. drogę wewnętrzną  w zakresie podniesienia jej nośności. Szczegółowe warunki przebudowy drogi określi umowa zawarta pomiędzy zarządcą drogi, a inwestorem.

Działka posiada zróżnicowaną konfigurację terenu. Niwelacja terenu powinna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na zbywanej działce i na terenach sąsiednich.

Usunięcia drzew i krzewów mogących ewentualnie kolidować z zagospodarowaniem terenu lub dojazdem należy dokonać zgodnie z zapisami   ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.2134 z późn. zm.), a także z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa z dnia 29.09.2016 r. Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie; do celów grzewczych należy wykorzystać ekologiczne źródła ciepła; realizacja na przedmiotowym terenie przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia; niniejszą decyzję należy uzyskać przed wydaniem decyzji wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku ze zbyciem ww. nieruchomości przy zachowaniu warunków podanych w opinii z dnia 28.09.2016 r.

V. Przez zbywaną działkę przebiegają energetyczne linie kablowe; istniejące linie napowietrzne należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Doprowadzenie wody może nastąpić przewodem PE z wodociągu magistralnego o średnicy 800 mm lub 1000 mm, ułożonego w rejonie działki. Ścieki bytowe można odprowadzić do prywatnych kanalizacji sanitarnych (istniejącej i projektowanej), po uprzednim uzyskaniu zgód ich właścicieli na włączenie. Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych z odwodnienia nieruchomości może być kanalizacja deszczowa o średnicy 800 mm ułożona wzdłuż ul. Bukowej, przy zachowaniu warunków określonych w uzgodnieniu ITU/500/276/16 z dnia 18.10.2016 r. Wody opadowe i roztopowe z odwodnienia parceli można również odprowadzić na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych oraz zbiornika retencyjnego. Uzgodnienia w zakresie gospodarki wodno - ściekowej oraz odwodnienia terenu należy prowadzić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej.

Istnieje możliwość podłączenia do sieci i dostawy ciepła systemowego na warunkach określonych w odrębnej umowie. Najbliższe źródło gazu może stanowić gazociąg średniego ciśnienia 90PE położony w ulicy Bukowej, a jego zakończenie oddalone jest od przedmiotowej działki o około 400 m. Wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej należy złożyć w Rejonie Dystrybucji Gazu Ruda Śląska.

Nieruchomość położona jest na terenie górniczym KWK Ruda Ruch Pokój, w którym aktualnie nie jest prowadzona eksploatacja górnicza wywierająca wpływ na zbywany teren. W wyniku dotychczasowej eksploatacji górniczej występują zroby płytkiej eksploatacji pokładu 405 oraz zlikwidowany szyb S-1. W okresie  koncesyjnym, tj. do dnia 15.08.2020 r. nie prognozuje się wystąpienia kategorii terenu górniczego, czy obniżeń terenu. Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni. Stosunki wodne nie ulegną zmianie, nie występują inne czynniki, tj.: aktywne strefy uskokowe, zroby płytkiej eksploatacji, szyby i szybiki, deformacje nieciągłe. W tym rejonie nie występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym jw., których eksploatacja w przyszłości może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu.

Zbywana nieruchomość jest nieuzbrojona, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla planowanej zabudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z wykonaniem zjazdu z drogi publicznej. Zbycie odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działki, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić  z właścicielami  zinwentaryzowanej infrastruktury.    

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 223 II piętro) zapoznać się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi i uzgodnieniami, m. in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów. Zaleca się, aby uczestnicy przetargu dokonali wizji lokalnej w terenie oraz uzyskali na własny koszt, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być im konieczne do przystąpienia do przetargu. Gmina nie zlecała wykonania badań geotechnicznych, nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które mogły być posadowione na zbywanej nieruchomości. W przypadku wystąpienia pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.

VI. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 516.000,00 zł (netto).

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej wynosi 29.643,00 zł (netto).

Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23 %).

VII. Przetarg odbędzie się w dniu 16.08.2017 r. o godz. 11oo  w Sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1) dokonanie w terminie do dnia 09.08.2017 r. wpłaty wadium w wysokości 25.800,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium –  ul. Bukowa”  (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8oo – 16oo, czwartek 8oo – 18oo, piątek 8oo -14oo, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna, w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu (zaleca się przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu  dowodu wpłaty wadium).   

Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami kraju

zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2042) zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 217 II piętro), 41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, w terminie do dnia 09.08.2017 r. do godz. 16oo.

Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis następującej treści: 

„Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa położonej w rejonie ulicy Bukowej”.

Zgłoszenie złożone bez napisu jw. lub po upływie wskazanego terminu nie zostanie przyjęte. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:

- pisemne oświadczenie o uczestnictwie w przetargu,

- kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego,

- pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy, podpis.

2) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

a) dowodu wpłaty wadium,

b) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

c) oryginału lub uwierzytelnionej kserokopii aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru lub wypisu z CEIDG – przez osoby, które zamierzają nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa spółki),

d) notarialnego pełnomocnictwa – przez pełnomocników,

e) pisemnej informacji, czy osoba przystępująca do przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

f) pisemnych oświadczeń: 

- o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

- o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości, 

- o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zbywanego terenu,

- w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

g) pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

h) pisemnej informacji o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jeżeli działka będzie nabywana przez jednego z małżonków,

i) pisemnej informacji o numerze konta i nazwie banku, na które należy dokonać zwrotu wadium.

Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami kraju zgodnie z ustawą 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej  Polskiej są  zobowiązane przedłożyć  oryginał  zaświadczenia  lub decyzji potwierdzających prawo do rekompensaty z adnotacją właściwego wojewody o wpisie do rejestru osób posiadających uprawnienia za mienie pozostawione poza granicami kraju, o którym mowa w art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz.2042). 

Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w innym języku niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

VIII. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 5.160,00 zł. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

IX. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem  przetargu do Prezydenta Miasta Ruda Śląska. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem  przetargu albo uznania skargi za niezasadną, informacje o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

X. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). 

Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu nieruchomości.

XI. Cena nieruchomości oraz wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej - wraz z podatkiem VAT - podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). 

XII. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona przed aktem wpłaty ceny zakupu nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium oraz wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej – powiększonych  o należny podatek VAT,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz w wyznaczonym terminie nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

XIII. Nabywca gruntu zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt:

a) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją lub z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

b) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów tut. Urzędu,

c) uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym m. in. odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, uzbroić teren celem zapewnienia docelowej funkcji inwestycji,   

d) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem. 

Nabywca zobowiązany będzie do udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii istniejących sieci uzbrojenia, a po zawarciu aktu notarialnego - do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowych informacji udziela:

Elżbieta Konarzewska – tel. 322-449-000 wewn.2230.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Bukowej - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Informację wytworzył:Danuta Nocko
Data na dokumencie:12.06.2017
Data publikacji:12.06.2017 14:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.06.2017 14:42 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Osiewalska-Belok)